Glosbe -- فرهنگ لغت چند زبانه آنلاین

ما با ارائه واژهنامهها رایگان برای تقریبا هر زبان موجود و حافظه ترجمه با 1 013 284 995 جملات شامل است .

  • تقریبا هر زبان زندگی می کنند.
  • پایگاه داده فرهنگ لغت بزرگ باشد.
  • میلیون ها از نمونه های.
  • عبارات منحصر به فرد و عبارات.

اگر زبان خود را در جعبه را انتخاب کنید ذکر شده سعی کنید تمام لینک واژهنامهها است .

فعالیت های اخیر

New translation: tr: Makedonyalı İskender -> mk: Александар Македонски  پیوند
k...n@yahoo.comFri Sep 19 17:05:57 CEST 2014
New translation: en: BHO -> ka: ბდო  پیوند
g...e@live.comFri Sep 19 17:05:23 CEST 2014
New translation: tr: füze -> mk: ракета  پیوند
k...n@yahoo.comFri Sep 19 17:02:50 CEST 2014
New translation: tr: Patriot füze -> mk: ракета Патриот  پیوند
k...n@yahoo.comFri Sep 19 17:02:10 CEST 2014
New translation: tr: patriot füze bataryası -> mk: противракетна батерија Патриот  پیوند
k...n@yahoo.comFri Sep 19 17:01:07 CEST 2014
New translation: el: γλωσσοφαγιά -> sv: ont förtal  پیوند
Kyra KorsstromFri Sep 19 16:47:33 CEST 2014
New translation: sv: onda ögat -> el: μάτιασμα  پیوند
Kyra KorsstromFri Sep 19 16:40:34 CEST 2014
New translation: tr: filarmoni -> mk: филхармонија  پیوند
k...n@yahoo.comFri Sep 19 16:31:39 CEST 2014
New translation: tr: filarmoni orkestrası -> mk: филхармониски оркестар  پیوند
k...n@yahoo.comFri Sep 19 16:31:22 CEST 2014
New translation: tr: orkestra -> mk: оркестар  پیوند
k...n@yahoo.comFri Sep 19 16:30:59 CEST 2014
New translation: tr: orkestra -> mk: оркестар  پیوند
k...n@yahoo.comFri Sep 19 16:30:20 CEST 2014
New translation: tr: orkestra şefi -> mk: диригент  پیوند
k...n@yahoo.comFri Sep 19 16:28:17 CEST 2014

اجتماعی