Glosbe -- فرهنگ لغت چند زبانه آنلاین

ما با ارائه واژهنامهها رایگان برای تقریبا هر زبان موجود و حافظه ترجمه با 1 013 284 995 جملات شامل است .

  • تقریبا هر زبان زندگی می کنند.
  • پایگاه داده فرهنگ لغت بزرگ باشد.
  • میلیون ها از نمونه های.
  • عبارات منحصر به فرد و عبارات.

اگر زبان خود را در جعبه را انتخاب کنید ذکر شده سعی کنید تمام لینک واژهنامهها است .

فعالیت های اخیر

New translation: ar: تحميل -> fr: تحميل  پیوند
m...9@yahoo.comTue Sep 30 23:52:01 CEST 2014
New translation: en: Beautiful -> fa: Disaster  پیوند
r...3@yahoo.comTue Sep 30 23:18:33 CEST 2014
New translation: sv: saft -> ru: лимонад  پیوند
j...m@gmail.comTue Sep 30 22:16:12 CEST 2014
New translation: fr: droit de tirage -> pl: prawo do korzystania  پیوند
d...u@gmail.comTue Sep 30 22:13:47 CEST 2014
New translation: so: nabar -> fr: Lésion  پیوند
m...d@gmail.comTue Sep 30 22:09:39 CEST 2014
New translation: sa: Michele -> it: Michael  پیوند
M...o@gmail.comTue Sep 30 22:06:34 CEST 2014
New translation: ku: sosun -> it: fiore  پیوند
i...7@gmail.comTue Sep 30 22:06:05 CEST 2014
New translation: so: kursi -> fr: chaise  پیوند
m...d@gmail.comTue Sep 30 22:05:08 CEST 2014
New translation: so: kooxda -> fr: équipe  پیوند
m...d@gmail.comTue Sep 30 22:03:03 CEST 2014
New translation: fr: bailleur -> pl: oddający w dzierżawę, w najem  پیوند
d...u@gmail.comTue Sep 30 22:01:35 CEST 2014
New translation: so: sharad -> fr: parier  پیوند
m...d@gmail.comTue Sep 30 22:00:53 CEST 2014
New translation: so: sharad -> fr: parier  پیوند
m...d@gmail.comTue Sep 30 21:59:53 CEST 2014

اجتماعی