تلفظ: IPA: ɹɪˈtɜːn /ɹɪˈtɜːn/ ɹɪˈtɝn /ɹɪˈtɝn/ , SAMPA: rI"t3`n rI"t3:n /rI"t3`n/ /rI"t3:n/      

ترجمه به فارسی:

 • بازگشتن 
  (Verb  )
   
  to take something back to a retailer for a refund
   
  to go back in thought, narration, or argument
   
  to give something back to its original holder or owner
   
  to come back after some period of time, or at regular intervals
 • برگشتن   
  (Verb  )
   
  to take something back to a retailer for a refund
   
  to give something back to its original holder or owner
   
  to come back after some period of time, or at regular intervals
 • بازگشت 
  (Noun  )
   
  act of returning
 • برگشت 
  (Noun  )
   
  act of returning
 • برگشتی 
  (Noun  )
   
  item that is returned
 • دوسره 
  (Noun  )
   
  return ticket
 • (انگلیس) انتخابات 3 
 • (انگلیس) بلیط دوسره 
 • (دادگاه و غیره) حکم دادن 
 • (رسما) گزارش دادن 
 • (معمولا جمع) نتیجه 
 • (ورزش های با توپ یا گوی) پس زدن (به ویژه پس زدن سرو) 
 • استرداد 2 
 • اعلام حکم کردن 
 • انتخاب کردن یا شدن 7 
 • باز گشت 
 • بازآمدن 
 • بازده 
 • بازده داشتن یا دادن 
 • بازگرداندن 
 • بازگردانی 
 • بازگشت کردن 
 • بازگشتی 
 • برآیند 1 
 • برگرداندن 
 • برگرداندن سرو 
 • بهره 
 • تلافی 
 • تلافی جویانه 5 
 • تلافی کردن 
 • جواب دادن 
 • درآمد 
 • دگرباره 6 
 • راجع 
 • راجعه 
 • رای دادن 
 • رفت و برگشت (آمریکا: round-trip) 
 • سزا 
 • سزا دادن 
 • سود 
 • سود دادن 
 • متقابل 
 • متوجه شدن یا کردن 
 • مجدد 
 • مراجعت 0 
 • مراجعت کردن 
 • معطوف شدن یا کردن 
 • منفعت 
 • نمیدن 
 • پاداش 
 • پاسخ دادن 
 • پس دادن 
 • پس دهی 
 • پس فرستادن 
 • پسزنی 4 
 • گزارش (رسمی) دادن 

معانی دیگر :

 
(cricket) A throw from a fielder to the wicket-keeper or to another fielder at the wicket.
 
(computing) A return value: the data passed back from a called procedure.
 
return (something)
 
(transitive) To take something back to a retailer for a refund.
 
(computing) A carriage return character.
 
The arrival at a place where one was before.
 
return (money)
 
(transitive) To give something back to its original holder or owner.
 
(computing) The act of relinquishing control to the calling procedure.
 
finance: gain or loss from an investment
 
To go there where one was before.
 
(tennis) To bat the ball back over the net in response to a serve.
 
computing: act of relinquishing control to the calling procedure
 
(American football) Catching a ball after a punt and running it back towards the opposing team.
 
To report the outcome of a called routine to the calling routine or program.
 
To bring something in order to put it back where it was.
 
(to) return (money)
 
To produce as return, as from an investment; to give or supply.
 
An item that is returned, e.g. due to a defect.
 
(intransitive) To go back in thought, narration, or argument.
 
(intransitive) To come or go back (to a place or person).
 
A return ticket.
 
tennis: to bat the ball back over the net in response to a serve
 
(transitive) (computing) To pass (data) back to the calling procedure.
 
computing: return value
 
(taxation, finance): A report of income submitted to a government for purposes of specifying exact tax payment amounts. A tax return.
 
To transfer a good to the person or people it came from, or to their legal successors.
 
finance: tax return
 
(to) return
 
(intransitive) (computing) To relinquish control to the calling procedure.
 
computing: to pass back (data) to the calling procedure
 
(transitive) To say in reply; to respond.
 
The act of returning.
 
(transitive, obsolete) To turn (something) round.
 
(cricket) To throw a ball back to the wicket-keeper (or a fielder at that position) from somewhere in the field.
 
A short perpendicular extension of a desk, usually slightly lower.
 
(filing) revised (income tax) return
 
computing: carriage return character
 
return (LF+CR)
 
(card games) To play a card as a result of another player's lead.
 
(intransitive, obsolete) To turn back, retreat.
 
(finance) Gain or loss from an investment.

عبارات مشابه در فرهنگ لغت انگلیسی فارسی. (12)

diminishing returns(اقتصاد) بازده های کاستگرای; بازده های نزولی
employer’s quarterly tax returnامرفراك تايلام ههام هس تشگرب
income tax returnدمآرد رب تایلام تشگرب
joint return(امریکا - پرداخت مالیات بر درآمد) اظهاریه ی مشترک (زن و شوهر)
point of no returnمرز بی بازگشت; (پرواز یا هواپیما) هنگامی که بازگشت به مبدا به خاطر کمبود سوخت غیر ممکن می شود; فعالیت یا جا یا کاری که انصراف از آن ممکن نیست; جا (یا مرحله و غیره) بی بازگشت
return addressآدرس برگشت
return ticket(آمریکا - کانادا) بلیط بازگشت; (انگلیس) بلیط رفت و برگشت (دوسره)
returnableپس دادنی; قابل برگشت; بازگرداندنی; بازگشت پذیر; استردادپذیر; (اسناد یا فرم های قضایی و غیره) رجوعی; آنچه که اعاده ی آن الزام آور است; (بطری خالی و قوطی و غیره) قابل پس بردن به فروشگاه و دریافت ودیعه
returnedبازگشت شد; اعاده شد
returning officer(انگلیس) سرپرست انتخابات برزن
self-employment tax returnدازآ لغش زا یتشگرب یاهتایلام
tax returnتايلام ندنادرگرب

    نمایش صرف کلمات

جملات مثال "return"، حافظه ترجمه

add example
smear anyone who claims the dark lord has returnedهر کسي را که ادعا ميکنه لرد سياه برگشته ، بدنام ميکنه
in return for talking to meدر ازاي اينكه با من حرف زدي
i must give you a final lesson before i returnقبل از این که برگردم باید درس آخر را به تو بدهم
you must return the staff to five elements mountainتو بايد عصا را به پنج کوهستان اصلي برگداني
but i've never seen her since returning to shillaو از وقتی که به شیلا برگشتم او را ندیدم
thatwhodoes not ought to returnو اسمشو نبربايد برگشته باشد
if so seo no does not return safely, you are all deadاگر سُو سو نو سالم برنگرده همتون رو مي كشم
it returns in two weeksو دو هفته بعد برميگرده
you dont return my callsتلفن هاي من را جواب نميدي
congratulations on your royal highness's returnبراي بازگشتتون تبريك مي گم
to the inspector general upon our return to shillaبراي ژنرال به محض اينکه از شيلا برگشتن
this costs us and dr. mok for returning to palaceاين كاريه كه ما و دكتر موك بايد انجام بديمتا به قصر برگرديم
according to his account, he was returning homeبر اساس ادعاهای اون...برای معاینه بانوی اول آشپزخانه آمده بوده
beyond raising of the window when we returnوقتي كارمون تمام شد از اين كثافت خلاصي پيدا ميكنيم
by then stauffenberg will have returned to berlin and taken command of the reserve armyبعدش استافنبرگ به برلين و گرفتن سرکردگي ارتش ذخيره بر ميگرده
return to chunghae?برگشت به چانگهي؟
you must return to the palace nowشما بايد الان به قصر برگرديد
LDAP server returned the error: %‧ %‧ The LDAP URL was: %کارساز LDAP خطای: % ‧ % ‧ را بازگرداند نشانی وب LDAP عبارت بود از: %
because hes hadjust as much to lose by their return as anybody elseچون بابرگشتن اونا ، او هم به اندازه بقيه ميبازه
i will tell you more upon my returnبه محض اينكه برگشتم براتون بيشتر توضيح مي دم
most have never returnedهيچکس اون را پيدا نکرده
and order shall be returned. hey, youو همه چي دوباره افتاده به دست انسانها هي, تو
whoever returns itهر کس برش گردونه
please return to your homes, a curfew is in effectلطفا بر گرديد خونه هاتون حکومت نظامي اعلام شده
and we have a long way to returnو راه درازي براي بازگشت رو برومون هست
نمایش صفحه 1. یافت 1106 احکام مطابق با عبارت return.موجود در 5.435 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.