تلفظ: IPA: ɹɪˈtɜːn /ɹɪˈtɜːn/ ɹɪˈtɝn /ɹɪˈtɝn/ , SAMPA: rI"t3`n rI"t3:n /rI"t3`n/ /rI"t3:n/      

ترجمه به فارسی:

 • بازگشتن 
  (Verb  )
   
  to take something back to a retailer for a refund
   
  to go back in thought, narration, or argument
   
  to give something back to its original holder or owner
   
  to come back after some period of time, or at regular intervals
 • برگشتن   
  (Verb  )
   
  to take something back to a retailer for a refund
   
  to give something back to its original holder or owner
   
  to come back after some period of time, or at regular intervals
 • بازگشت 
  (Noun  )
   
  act of returning
 • برگشت 
  (Noun  )
   
  act of returning
 • برگشتی 
  (Noun  )
   
  item that is returned
 • دوسره 
  (Noun  )
   
  return ticket
 • (انگلیس) انتخابات 3 
 • (انگلیس) بلیط دوسره 
 • (دادگاه و غیره) حکم دادن 
 • (رسما) گزارش دادن 
 • (معمولا جمع) نتیجه 
 • (ورزش های با توپ یا گوی) پس زدن (به ویژه پس زدن سرو) 
 • استرداد 2 
 • اعلام حکم کردن 
 • انتخاب کردن یا شدن 7 
 • باز گشت 
 • بازآمدن 
 • بازده 
 • بازده داشتن یا دادن 
 • بازگرداندن 
 • بازگردانی 
 • بازگشت کردن 
 • بازگشتی 
 • برآیند 1 
 • برگرداندن 
 • برگرداندن سرو 
 • بهره 
 • تلافی 
 • تلافی جویانه 5 
 • تلافی کردن 
 • جواب دادن 
 • درآمد 
 • دگرباره 6 
 • راجع 
 • راجعه 
 • رای دادن 
 • رفت و برگشت (آمریکا: round-trip) 
 • سزا 
 • سزا دادن 
 • سود 
 • سود دادن 
 • متقابل 
 • متوجه شدن یا کردن 
 • مجدد 
 • مراجعت 0 
 • مراجعت کردن 
 • معطوف شدن یا کردن 
 • منفعت 
 • نمیدن 
 • پاداش 
 • پاسخ دادن 
 • پس دادن 
 • پس دهی 
 • پس فرستادن 
 • پسزنی 4 
 • گزارش (رسمی) دادن 

معانی دیگر :

 
(cricket) A throw from a fielder to the wicket-keeper or to another fielder at the wicket.
 
(computing) A return value: the data passed back from a called procedure.
 
return (something)
 
(transitive) To take something back to a retailer for a refund.
 
(computing) A carriage return character.
 
The arrival at a place where one was before.
 
return (money)
 
(transitive) To give something back to its original holder or owner.
 
(computing) The act of relinquishing control to the calling procedure.
 
finance: gain or loss from an investment
 
To go there where one was before.
 
(tennis) To bat the ball back over the net in response to a serve.
 
computing: act of relinquishing control to the calling procedure
 
(American football) Catching a ball after a punt and running it back towards the opposing team.
 
To report the outcome of a called routine to the calling routine or program.
 
To bring something in order to put it back where it was.
 
(to) return (money)
 
An item that is returned, e.g. due to a defect.
 
To produce as return, as from an investment; to give or supply.
 
(intransitive) To go back in thought, narration, or argument.
 
(intransitive) To come or go back (to a place or person).
 
A return ticket.
 
tennis: to bat the ball back over the net in response to a serve
 
(transitive) (computing) To pass (data) back to the calling procedure.
 
computing: return value
 
(taxation, finance): A report of income submitted to a government for purposes of specifying exact tax payment amounts. A tax return.
 
To transfer a good to the person or people it came from, or to their legal successors.
 
finance: tax return
 
(to) return
 
(intransitive) (computing) To relinquish control to the calling procedure.
 
computing: to pass back (data) to the calling procedure
 
(transitive) To say in reply; to respond.
 
The act of returning.
 
(transitive, obsolete) To turn (something) round.
 
(cricket) To throw a ball back to the wicket-keeper (or a fielder at that position) from somewhere in the field.
 
A short perpendicular extension of a desk, usually slightly lower.
 
(filing) revised (income tax) return
 
computing: carriage return character
 
return (LF+CR)
 
(card games) To play a card as a result of another player's lead.
 
(intransitive, obsolete) To turn back, retreat.
 
(finance) Gain or loss from an investment.

عبارات مشابه در فرهنگ لغت انگلیسی فارسی. (12)

diminishing returns(اقتصاد) بازده های کاستگرای; بازده های نزولی
employer’s quarterly tax returnامرفراك تايلام ههام هس تشگرب
income tax returnدمآرد رب تایلام تشگرب
joint return(امریکا - پرداخت مالیات بر درآمد) اظهاریه ی مشترک (زن و شوهر)
point of no return(پرواز یا هواپیما) هنگامی که بازگشت به مبدا به خاطر کمبود سوخت غیر ممکن می شود; مرز بی بازگشت; فعالیت یا جا یا کاری که انصراف از آن ممکن نیست; جا (یا مرحله و غیره) بی بازگشت
return addressآدرس برگشت
return ticket(آمریکا - کانادا) بلیط بازگشت; (انگلیس) بلیط رفت و برگشت (دوسره)
returnable(اسناد یا فرم های قضایی و غیره) رجوعی; آنچه که اعاده ی آن الزام آور است; بازگرداندنی; استردادپذیر; بازگشت پذیر; پس دادنی; قابل برگشت; (بطری خالی و قوطی و غیره) قابل پس بردن به فروشگاه و دریافت ودیعه
returnedبازگشت شد; اعاده شد
returning officer(انگلیس) سرپرست انتخابات برزن
self-employment tax returnدازآ لغش زا یتشگرب یاهتایلام
tax returnتايلام ندنادرگرب

    نمایش صرف کلمات

جملات مثال "return"، حافظه ترجمه

add example
may i ask a question in returnمن ميتونم يک سئوال ازتون بپرسم
sincere in our praise, the fish will return، و در نيايش بي ريا باشي. ما هيها بر ميگردند
since you took me in, i should do something for you in returnچونکه منو به داخل بردي ، من بايد درعوض کاري براي تو بکنم
of having to return to the world that he thought hed escapedبه دنيايي که فکر ميکنه ازش فرار کرده برگرده
jang-geum has returned to the public health centerیانگوم برگشته است به مرکز بهداشت عمومی
he regained his strength with the hope of you returning to the courtایشان به امید اینکه شما دوباره به قصر برگردید کمی انرژیشان را بازیافتند
you can't return what you borrowed?تو نمي توني چيزي رو كه قرض دادي پس بگيري
return immediately to the depotفورا به انبار برگرديد
The Carriage Return Character (\\rنویسۀ بازگشت نورد) \\ r
this, this means you will give up the return to palaceاين يعني اينكه راه برگشت به قصر رو داري از دست ميدي
sauron has returnedسايرون برگشته
Please create a certificate from attachment and return to senderلطفاً ، گواهی‌نامه‌ای از پیوست ایجاد کنید و برای فرستنده بازگشت دهید
the evidence the dark lord have returned is incontrovertibleشواهد بازگشت لرد سياه غير‌قابل انکار هستن
when i return from cornwall, i was hopingوقتي از کورنوال برميگشتم اميدوار بودم كه
The file '%‧ ' could not be opened. The server returned an errorپروندۀ » % ‧ « را نمی‌توان باز کرد. کارساز ، خطایی را بازگرداند
you have returned from the gates of hellشما از دروازه جهنم برگشتيد
what do you want in return?در عوضش چي ميخواين؟
i heard it from an acquaintance returning from haenin gukاينا رو از يه اشنا که از هانين گوک برميگشته شنيدم
he's preparing to return to yangzhouاون داره براي رفتن به يانگزو آماده ميشه ؟
and return to the cityو برگرديد به شهر
Unexpected return value from Chiasmus backend: The " x-encrypt " function did not return a byte array. Please report this bugمقدار بازگشت غیرمنتظره از پشتیبان Chiasmus: تابع » x-encrypt « ، آرایۀ بایت را باز نمی‌گرداند. لطفاً ، این اشکال را گزارش کنید
like i wasn't dreading tomorrow enough having to return it to himمن به اندازه کافي از اينکه فردا بايد برم حلقه رو بهش پس بدم ترسيده بودم
i returned to review the reports of evidenceبازم مدرک هاي اف بي اي را بررسي کردم
his majesty has commanded that he return to the imperial cityسرورم دستور دادن اون به شهر امپراور برگرده
until stability has returned to the city and the imperial courtتا وقتي ثبات به شهرو دربار امپراطوري برگرده
نمایش صفحه 1. یافت 1106 احکام مطابق با عبارت return.موجود در 1.933 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.