ترجمه به عربی:

  • عامل إضافة   

جملات مثال "علامت جمع +"، حافظه ترجمه

add example
در اینجا می‌توانید فهرست سلسله مراتبی از انواع پرونده که در سیستم شما شناخته‌شده را ببینید. برای بسط دسته روی علامت » + « فشار دهید ، یا علامت »-« را برای جمع آن فشار دهید. نوع پرونده را) مثلاً text/html برای پرونده‌های زنگام (برای نمایش/ویرایش اطلاعات برای آن نوع پرونده ، با استفاده از کنترلها در سمت راست انتخاب کنیدهنا a شجرى قائمة من ملفّ يعمل نظام نقر يعمل يوقّع رمز إشارة إلى ابسط a التصنيف أو يوقّع رمز إشارة إلى قلّص الإيطالية انتقِ a ملفّ نوع e g نص HTML لـ HTML ملفات إلى اعرض حرّر معلومات لـ ملفّ نوع يعمل يمين
شما می‌توانید در سمت راست ، اطلاعاتی را در مورد پیکربندی IEEE ‧ خود ببینید. معنی ستونها: نام: درگاه یا نام گره ، عدد می‌تواند با هر بازنشانی گذرگاه تغییر کند GUID: ۶۴ بیتGUID گره محلی: اگر گره یک درگاه IEEE ‧ رایانۀ شماست ، علامت زده شود IRM: اگر گره مدیر منبع isochronous باشد ، علامت زده شود CRM: اگر گره ، توانای اصلی چرخه است ، علامت زده شود ISO: اگر گره انتقالهای isochronous را پشتیبانی می‌کند ، علامت زده شود BM: اگر گره توانای مدیر گذرگاه است ، علامت زده شود PM: اگر گره توانا بر مدیریت توان است ، علامت زده شود Acc: دقت ساعت چرخۀ گره ، از ۰ تا ۱۰۰ معتبر است سرعت: سرعت گرهتشغيل يمين بعض معلومات حوْل معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات تشكيل الـ من أعمدة الاسم منفذ أو عقدة الإسم رقم تغيير مع ناقل أعد الضبط GUID بِت ثنائية GUID من عقدة محلي مؤكّد IF عقدة هو معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات منفذ من حاسوب IRM مؤكّد IF عقدة هو مورِد مدير CRM مؤكّد IF عقدة هو دورة سيّد آيزو مؤكّد IF عقدة BM مؤكّد IF عقدة هو ناقل مدير مساءاً مؤكّد IF عقدة هو إدارة درجة الدقة دورة ساعة دقة من عقدة سليم من إلى السرعة سرعة من عقدة
پس اگر این غیرفعال شود ، زبان برگزیده از آن پشتیبانی نمی‌کند. اگر این فعال شود ، و در صورتی که آن را علامت بزنید ، باید حروف دارای علامت تکیۀ صدا را روی خودشان تحریر کنید ، و اگر علامت زده نشود ، حروف دارای علامت تکیۀ صدا با حروف عادی نمایش داده می‌شوند) پیش‌فرض (. برای مثال ، در کاتالان ، اگر این علامت زده نشود و » o « را تحریر کنید ، o و ò در واژۀ xenofòbia نمایش داده می‌شوند. اگر این گزینه علامت زده شود ، زمانی که » o « را تحریر می‌کنید فقط » o « نمایش داده می‌شود و سپس باید » ò « را برای این که این حرف نمایش داده شود تحریر کنیدإذا هو معطل مُنتقى لغة ليس دعم الإيطالية إذا هو ممكن و IF تفقّد الإيطالية نوع يعمل إذا الإيطالية هو ليس مؤكّد مع عادي افتراضي بوصة كاتالوني IF هو غير محقّق و نوع o o و بوصة كلمة إذا خيار هو مؤكّد نوع o o و إلى نوع لـ حرف إلى
این گزینه مشخص می‌کند که چگونه کاربران برای » نمایش فهرست « و » تکمیل خودکار « در فهرست » گزینش کاربران و گروهها « انتخاب می‌شوند: اگر علامت زده نشود ، فقط کاربران علامت زده شده را انتخاب کنید. اگر علامت زده شود ، تمام کاربران غیرسیستمی به جز کاربران علامت زده شده را برگزینیديحدد هذا الخيار كيفية انتقاء المستخدمين في " أظهر اللائحة " و" التتمة التلقائية " ضمن القائمة " انتق المستخدمين والمجموعات ". إذا لم يعين هذا الخيار ، ينقي المستخدمين المعينين فقط. إذا عُيّن ، يستخدم جميع المستخدمين غير النظاميين ، إلا المعيّنين
در این تمرین باید ۲ کسر داده‌شده را با انتخاب علامت مقایسه ، درست مقایسه کنید. می‌توانید علامت مقایسه را با فشار دکمه‌ای که علامت را نشان می‌دهد تغییر دهیدداخل إلى مقارنة أداء صح يوقّع رمز إشارة أنت تغيير يوقّع رمز إشارة أداء يعمل زر يوقّع رمز إشارة
در صورت علامت زدن ، Festival آغاز می‌شود ، و این صدا هنگام آغاز شبح متن به گفتار) KTTSD (بار می‌شود‌‌. هنگامی که صدایی به زمانی طولانی برای بارگذاری در Festival) مثلاً ، صداهای چند ترکیبی (نیاز دارد ، علامت بزنید ؛ در غیر این صورت بدون علامت بگذارید‌إذا مؤكّد المهرجان و تمَ التحميل نص إلى خطبة مراقب قرص و تنفيذ KTTSD هو كِش a a وقت إلى التحميل بوصة المهرجان لـ غير محقّق
اگر این جعبه را علامت بزنید ، در صورتی که حرف در چندین جای واژه یافت شود ، فقط اولین حرف نوشته می‌شود ؛ سپس زمانی که دوباره این حرف را انتخاب می‌کنید ، تا زمانی که نمونه‌های بیشتری از این حرف وجود نداشته باشد ، جایگزین دومین نمونه می‌شود. برای مثال ، واژۀ مورد حدس » potato « است ؛ اگر این گزینه علامت زده نشود ، زمانی که » o « را امتحان می‌کنید ، ۲ تا » o « موجود در واژه در یک زمان کشف می‌شود. اگر این علامت زده شود ، نیاز است که » o « را دو مرتبه امتحان کنید. پیش‌فرض این است که در مورد حرفی که تحریر شده ، تمام نمونه‌های آن حرف در واژه نمایش داده شوندإذا تفقّد مربّع الأوّل حرف IF حرف هو موجود بوصة بوصة كلمة ثمّ إلى حرف إلى إستبدال ثانية مرة بوصة كلمة حتّى لا المزيد من حرف كلمة إلى تخمين هو potato إذا خيار هو غير محقّق o إثنان من o بوصة كلمة عند وقت إذا هو مؤكّد إلى o n هو لـ حرف الكل من حرف بوصة كلمة
اگر این علامت زده شود ، دکمۀ » می‌دانم « موجود است. این دکمه به شما اجازه می‌دهد که به پرس‌و‌جو بگویید ، که بدون نوشتن و علامت زدن آن نتیجه را می‌دانید. این دکمه توسط پیش‌فرض موجود است. اگر این دکمه را علامت نزنید ، دکمۀ » می‌دانم « موجود نمی‌باشدإذا هو مؤكّد I إعرف زر متوفّر itإيطالياهو إلى استعلام إستفسار طلب نتيجو الإيطالية أو الإيطالية مؤكّد هذا هو متوفّر أداء افتراضي إذا I إعرف زر ليس متوفّر
علامت‌دار: مدیریت رنگ فعال است بدون علامت: مدیریت رنگ غیرفعال استمنتقى اللون الإدارة هو ممكن غير منتقى اللون الإدارة هو معطل
علامت زدن این گزینه ، اطلاعات پیشرفت را برای همۀ انتقالات پروندۀ شبکه ، در یک تک پنجرۀ همراه با یک فهرست گروه‌بندی می‌کند. اگر این گزینه علامت زده نشود ، همۀ انتقالات در یک پنجرۀ مجزا ظاهر می‌شوداختيار هذا الخيار يؤدي لجمع معلومات التقدم لكل تراسلات الملفات عبر الشبكة في نافذة واحدة على شكل قائمة. عند عدم اختيار هذا الخيار ، سيتم عرض كل تراسل في نافذة مستقلة
در صورت علامت زدن این جعبه ، Konqueror به طور خودکار هر تصویری که در یک صفحۀ وب نهفته می‌شود را بار می‌کند. در غیر این صورت ، جاگیرنده‌ها را برای تصاویر نمایش می‌دهد و می‌توانید تصاویر را به طور دستی با فشار دکمۀ تصویر بار کنید. مگر این که یک اتصال بسیار کند شبکه داشته باشید ، شاید بخواهید این جعبه را برای بالا بردن تجربۀ مرور خود علامت بزنیدإذا مربّع هو مؤكّد كونكيورر التحميل أي منها بوصة a أو الوب صفحة ما عدا ذلك الإيطالية عرض لـ و يدويّاً التحميل أداء يعمل صورة زر مالم a شبكة اتصال إلى تفقّد مربّع إلى
اگر این گزینه علامت زده شود ، علامت پول برای همۀ مقادیر پولی منفی پیشوند می‌شود) یعنی چپ مقدار قرار می‌گیرد (. وگرنه ، پسوند می‌شود) یعنی در راست قرار می‌گیردفي حال تحديد هذا الخيار ، ستسبق علامة العملة (على يسار القيمة) لجميع القيم النقدية السالبة. وإلا فسوف تؤخر (على اليمين
اگر می‌خواهید گسترۀ نمایش را به طور پویا با مقادیری که اخیراً نمایش داده می‌شود وفق دهید ، این جعبه را علامت بزنید. در صورت علامت نزدن این جعبه ، باید گستره‌ای که در حوزه‌های زیر می‌خواهید را مشخص کنیدحدّد هذا المربع إذا كنت تريد لمدى العرض أن يتوافق ديناميكياً مع القيم المعروضة حالياً ، إذا لم تحدد هذا الخيار ، يجب عليك تحديد مدى العرض الذي تريده في الحقول أدناه
اگر این علامت زده شود ، واژه با حروف بزرگ نمایش داده می‌شود ، حتی اگر با حروف کوچک وارد کنید. اگر این بدون علامت باشد) پیش‌فرض (، واژه با حروف کوچک خواهد بود. این تنظیم اخیراً فقط برای زبان آلمانی موجود استإذا هو مؤكّد كلمة بوصة حالة IF أدخل بوصة حالة إذا هو غير محقّق افتراضي كلمة بوصة حالة هو متوفّر لـ ألماني لغة
زمانی که علامت زده شد ، گوینده‌ای پیکربندی‌شده که تطابق نزدیک‌تری با خصیصه‌های انتخابی شما دارد ، استفاده می‌شود‌‌. خصیصه‌ها با علامتهای کنار آنها بر خصیصه‌های بدون علامت ارجح هستند‌‌. زبان همیشه در اولویت است‌متى مؤكّد استخدام a مُهيّء المتكلم مواءمة اختيار الصفات مع التالي إلى مفضًل غير محقّق اللغة هو دائماً مفضًل
زمانی که این گزینه علامت زده شود ، به کاربران علامت زده‌شدۀ فهرست زیر اجازه داده می‌شود که بدون وارد کردن اسم رمزشان وارد شوند. این فقط برای ورود نگاره‌ای KDM به کار می‌رود. قبل از فعال‌سازی این ، دو مرتبه فکر کنید!عند التأشير على هذا الخيار, فإن المستخدمين على القائمة أدناه سيسمح لهم بالدخول دون إدخال كلمات السر الخاصة بهم. هذا فقط ينطبق على الدخول الرسومي. فكر مرتين قبل تمكين هذا الخيار!
هنگامی که علامت زده شود ، اثر مشابهی به صورت داده-< ادغام سلولها دارد. لازم است حداقل دو سلول متوالی برگزیده داشته باشید. آن سلولهای متوالی بعداً به صورت یک سلول بزرگ‌تر ادغام می‌شوند. هنگامی که یک سلول ادغام‌شده برگزیده می‌شود و هنگامی که این را بدون علامت می‌گذارید ، همۀ سلولها به اندازۀ اصلیشان قبل از ادغام بر می‌گردند. همان اثر داده-< جدا کردن سلولها را داردعند تعيينه ، يكون له نفس التأثير مثل بيانات-> ادمج الخلايا. تحتاج أن يكون لديك على الأقل خليتان متتابعتان تم انتقاؤهما. هذه الخلايا المتتابعة تندمج فيما بعد ضمن واحدة أكبر. حين تنتقي خلية مدمجة وتلغي هذا الاختيار ، فإن كل الخلايا ستعود لحجمها الأصلي قبل الدمج. ولذلك نفس التأثير مثل بيانات-> افصل الخلايا
فقره‌های علامت‌دار بر فقره‌های بدون علامت ارجح هستند‌منتقى عناصر مفضًل غير محقّق عناصر
اگر یک بار » عدم نمایش گزینش پویشگر در راه‌اندازی « را علامت زدید ، ولی می‌خواهید آن را دوباره ببینید ، این گزینه را علامت بزنیدحدد هذا الخيار إذا قمت مرة باختيار " لا تعرض إختيار جهاز المسح الضوئي عند بدء تشغيل البرنامج " ، ولكنك تريد أن تراه مرة أخرى
اگر این گزینه علامت زده شود ، علامت پول برای همۀ مقادیر پولی مثبت پیشوند می‌شود) یعنی چپ مقدار قرار می‌گیرد (. وگرنه ، پسوند می‌شود) یعنی در راست قرار می‌گیردفي حال تحديد هذا الخيار ، ستسبق علامة العملة (على يسار القيمة) لجميع القيم النقدية الموجبة. وإلا فسوف تؤخر (على اليمين
وقتی علامت زده می‌شود ، پنجرۀ مؤلف نامه را نمی‌بینید. در عوض ، همۀ نامه‌های دعوت‌نامه به طور خودکار ارسال می‌شوند. اگر می‌خواهید نامه را پیش از ارسال آن ببینید ، می‌توانید این گزینه را بی‌علامت کنید. هر چند ، آگاه باشید که متن در پنجرۀ مؤلف در نحو iCalendar می‌باشد ، نباید سعی کنید که آن را با دست تغییر دهیدمتى هو مؤكّد ليس بريد نافذة بدلا من ذلك الكل إذا إلى بريد قبل الإيطالية خيار على أية حال نص بوصة نافذة هو بوصة بناء الجملة نحو و ليس الإيطالية أداء
دکمه‌های رادیویی زیر مشخص می‌کنند ، که کدام جعبه همۀ احتمالات را نمایش می‌دهد‌‌. جعبۀ سمت چپ دکمۀ علامت‌دار ، همۀ احتمالات را نمایش می‌دهد‌‌. جعبۀ سمت چپ جعبۀ بدون علامت ، تنها احتمالاتی را نمایش می‌دهد که با جعبۀ دیگر تطابق می‌کنند‌الـ اختيار أسفل مربّع الكل الـ مربّع إلى يسار من مؤكّد زر الكل الـ مربّع إلى يسار من غير محقّق مربّع طابق غير ذلك مربّع
اگر این علامت زده شود ، خودتان باید حروف دارای تکیۀ صدا را تحریر کنید.) یعنی بین آنها و حرف متناظر بدون علامت تکیۀ صدا فرق گذاشته می‌‌شودإذا هو مؤكّد إلى نوع i e من حرف
اگر این جعبه علامت زده شود ، Konqueror قابکی را به عنوان جاگیرنده ، پیرامون تصاویری که هنوز کاملاً بار نشده‌اند و در صفحۀ وب پنهان می‌شوند ، ترسیم می‌کند. خصوصاً اگر یک اتصال کند به شبکه داشته باشید ، شاید بخواهید این جعبه را برای بالا بردن تجربۀ مرور خود علامت بزنیدإذا مربّع هو مؤكّد كونكيورر رسم a إطار ليس تمَ التحميل بوصة a أو الوب صفحة خصوصا IF a شبكة اتصال إلى تفقّد مربّع إلى
جمع‌آوری داده‌های ثبت ، از حافظه برای ذخیرۀ موقت داده‌های ثبت استفاده می‌کند ؛ در اینجا می‌توانید مقدار بیشینۀ حافظه‌ای که باید استفاده شود را محدود کنید: اگر اندازۀ داده‌های ثبتی جمع‌آوری‌شده بیش از این حد باشد ، بنابراین ، قدیمی‌ترین داده‌ها تا زمانی که حد رعایت شود ، دور ریخته می‌شوندجمع بيانات سجلّ ألوقائع يستخدم الذاكرة مؤقتاّ لتخزين بيانات سجلّ ألوقائع ، يمكنك هنا الحدّ من الكمية الأقصى من الذاكرة المستعملة: إذا تخطى حجم بيانات سجل الوقائع هذا الحدّ سيتم محو البيانات القديمة حتى يسترجع هذا الحدّ
نمایش صفحه 1. یافت 249 احکام مطابق با عبارت علامت جمع +.موجود در 1.166 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.