ترجمه به انگلیسی:

  • buss   
    (verb   )
  • smooch     
    (verb, noun   )

معانی دیگر :

 
to kiss

    نمایش صرف کلمات

جملات مثال "بوس کردن"، حافظه ترجمه

add example
من اصلا حس بوس كردن كسي رو ندارمi don't feel like kissing anyone tonight
خب فکر ميکني من براي آرزوي موفقيت کردن ميتونم يک بوس کوچولو بهت بدمso, you think l could get a little kiss for good luck
منظورم اينه كه ، اون شبيه بوس كردن خواهرم بودi mean, that was like kissing my sister
نميخوايد با يک بوس ، مهرش کنيدwould you like to seal it with a kiss
بغل کوچیک ، بوس ، بوس ، بوس کوچیکlittle hug, kiss, kiss, little kiss
بوسش كن مال منو بوس كن هر دوتا لپشو با هر دوتا لبتkiss it kiss mine both cheeks, both lips
يكي منو بوس كنه! شب تحويل ساله يكي منو بوس كنه! شب تحويل سالهsomebody kiss me! it's midnight! somebody kiss me! it's midnight!
من مردها را بوس نميكنمl do not kiss guys
من نميتونم بوس صبح بخيرمو داشته باشمdont i get my good morning kiss
يكي منو بوس كنهsomebody kiss me
بجز اينکه اصلا بوسم نکردي تقريبا هوا را بوس کرديexcept you dont actually kiss. you sort of kiss the air
عاليه! همه همديگه رو بوس مي كنن من تنها كسي ام كه كسي منو بوس نميكنهperfect. so now everybody's getting kissed but me
يه بوس روي لبها فقط بهم عشق بدهa kiss on the lips just give me love
و از دادن يک بوس بزرگه خيس از عرق از من به خودت مطمئن باشand be sure to give yourself a big, sweaty ponyboy kiss from me
يک بوس و همه چيز خوب ميشهa kiss and all will be fine
من يک بوس ميخوام من بوس نميخوامi want a kiss. i dont want a kiss
نه فقط يک بوسno just a kiss
آخرين بوس را بده ديگهfor one last kiss
حق با توئه حالشو ببر بوس بوسyoure right, enjoy it. kisses
قشيه رو بهش گفت نه فقط بوس بلکه همه چيوhe told her off. and not just about the kiss, about everything!
من چند روز ديگه برميگردم يک بوس بده بسيار خبill be round in a couple days. give us a kiss
نه نه تو نمي توني راس رو بوس كني چون داداشتهyou can't kiss ross. that's your brother
يه بوس به من بدهgive me a kiss
هر چيزي که لازمه بدوني توي بوس اول معلوم ميشهall you need to know is in the first kiss
تو بهترين دوستمو بوس کردي؟you kissed my best ross!
نمایش صفحه 1. یافت 5697 احکام مطابق با عبارت بوس کردن.موجود در 1.302 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.