ترجمه به انگلیسی:

  • buss   
    (verb   )
  • smooch     
    (verb, noun   )

معانی دیگر :

 
to kiss

    نمایش صرف کلمات

جملات مثال "بوس کردن"، حافظه ترجمه

add example
من اصلا حس بوس كردن كسي رو ندارمi don't feel like kissing anyone tonight
منظورم اينه كه ، اون شبيه بوس كردن خواهرم بودi mean, that was like kissing my sister
خب فکر ميکني من براي آرزوي موفقيت کردن ميتونم يک بوس کوچولو بهت بدمso, you think l could get a little kiss for good luck
تو بهترين دوستمو بوس کردي؟you kissed my best ross!
من يک بوس گنده به اون پسر بدهکارم تا وقتي که ببينمشl owe that boy a big kiss when l see him
در ‧ روز من لبهاي ميشل را بوس ميکنمln ‧ days lll kiss michelle on the lips
پس من بايد تنهايي همه شون رو بوس كنم؟so i'm kissing everyone?
يه بوس روي لبها فقط بهم عشق بدهa kiss on the lips just give me love
من مردها را بوس نميكنمl do not kiss guys
يه معامله جديد يک بوس براي كليدهاyou did. kiss me for the keys
به من يک بوس بدهgive me a kiss
خوب ، پدر ، چرا جاهاي مودارمو بوس نميکنيدwell, dad, why dont you kiss my hairy butt
شايد بخوايي هوگو بوس و امتحان کنيyou should maybe try hugo boss, huh
بغل کوچیک ، بوس ، بوس ، بوس کوچیکlittle hug, kiss, kiss, little kiss
پشتتو بوس ميکنهkissing your back
حالا بيا يک بوس بدهand so are you. give me a kiss
يكي منو بوس كنهsomebody kiss me
باشه ، يک بوس بديدtheres an apple in there, and i want you guys to eat it
! بايد يه بوس بديa kiss ought to do it
يه بوس به اين خانمها بدهgive the ladies man a little kiss
من نميتونم بوس صبح بخيرمو داشته باشمdont i get my good morning kiss
بغل ، بغل ، بوس گندهhug, hug, big kiss
يه بوس بهم بدهgive me a kiss
!لطفا منو لحظه تحويل سال بوس كنplease kiss me at midnight!
عاليه! همه همديگه رو بوس مي كنن من تنها كسي ام كه كسي منو بوس نميكنهperfect. so now everybody's getting kissed but me
نمایش صفحه 1. یافت 5697 احکام مطابق با عبارت بوس کردن.موجود در 1.653 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.