ترجمه به انگلیسی:

 • rape     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  act of forcing sexual activity
 • assault     
  (verb, noun   )
 • violation   
  (noun   )

جملات مثال "تجاوز جنسی"، حافظه ترجمه

add example
يک تجاوز جنسي باشهthat can be construed as sexual harassment
و ‧ درصدي در تجاوز جنسيin sexual assault
، آيا در هر لحظه از مقاربت جنسي عنصري از تجاوز حضور نداردln every act of coitus, is there not an element of rape
محکوميت من بخاطر تجاوز جنسيmy conviction... on sexual assault
و ما در مرکز شير و عسل هستيم و پر از تاراج و تجاوز جنسيand were in the land of milk and honey and rape and pillage
قانون شماره يک درباره روابط جنسيthe number one rule of a good sex life
درواقع اين زندگي جنسي سيسيل بود ؛ که داشتيم حرفشو ميزديمactually, it was cecils sex life that was on the table
فقط وقتي شما توي خونه من درباره روابط جنسي صحبت ميکنيدhaving you in my living room talking about sex
و ما به يک ديدگاه مردانه در مورد قسمت حساس آلت جنسي زنان نياز داريمand we need a male perspective on the clitoris
ظاهرا داره به بلوغ جنسي ميرسهapparently, he's reached sexual maturity
من روابط جنسي را دوست دارم وقتي کهi like it when
الاغ از يک صندلي توالت بيشتر رابطه جنسي بدست ميادfucker gets more pussy than a toilet seat
كي ميدونه استيو پوسنر انحرافات جنسىanybody. steve posner. sexual perversion
بلوغ جنسي زمان دشواريهpuberty is a difficult time
و از سوءاستفاده جنسی بانوان پزشک جلوگیری کردیدand preventing physician ladies from doing prostitute's work
واقعا نميخواي با هم رابطه جنسي داشته باشيمdo you want to walk the midget
جاکش ، متجاوز جنسيthe pimp. the rapist
پادگان جنسي سکسي. يادتونه آرهsex camp. remember it yeah
شکارچيان جنسي آرهthe sexual predators. yeah
بهم نگو درگير مسائل جنسي شدي ، درستهdont tell me youre fooling around, okay
در بلند مدت شامل اعمال جنسي غير عادي ، فراموشيlongterm effects may include sexual dysfunction, amnesia
حالت يک جنسيunisexuality
من به فکر دوري از هر نوع وابستگي جنسي به تو هستمim thinking to avoid any sexual obligation, thats you
اوه ، من از اين بدم مياد وقتي که بزرگترها از جمله فعاليت جنسي استفاده ميکننoh, i hate it when adults use the term sexually active
حالم ازت بهم ميخوره. ازم متنفري چون يواشکي ميخواي باهام رابطه ي جنسي داشته باشيi hate you its because you secretly want to have sex with me
نمایش صفحه 1. یافت 273 احکام مطابق با عبارت تجاوز جنسی.موجود در 0.194 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.