ترجمه به انگلیسی:

  • arable land   

جملات مثال "زمین قابل کشت"، حافظه ترجمه

add example
بافت سطحی که در گیاهان در واکنش به جراحات ایجاد می‌شود؛ قابلیت احیاءکنندگی آن برای کشت بافت به میزان قابل ملاحظه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیردSuperficial tissue developing in plants in response to wounding; its regenerative capacity is used considerably in tissue culture
بله ، ما مي تونيم در زمين هاي جديد کشت کنيمو به اونا بديمyes, we can cultivate new fields and give them out
وسط زمین کشت لوبیا رشد میکنه...و برای رفع عطش مفیدهin the middle of bean fields and are used to quench thirst
وقتي ازم خواستي که سبد بسازم و زمين رو کشت کنمwhen you asked me to make basket and cultivate a field
کشت یک محصول واحد با ممانعت از سایر موارد استفاده از زمینCultivation of a single crop to the exclusion of other uses of land
مواد عرضه‌کننده شرایط حمایتی و اساسی برای حفاظت از کشت گیاه؛ برای کشت سلول و بافت به کار برید ""محیط‌های کشت""Materials offering adequate rooting and support conditions for maintaining plant cultivation; for cell or tissue culture use
رومئو اونو کشت اون مرکيوتيو را کشتromeo slew him. he slew mercutio
اون منو کشت منو کشتit has killed me, its killed me
تروپ به زنش شليک کرد و اون را کشت بعد خودش را هم کشتthorpe shot his wife to death, and then turned the gun on himself
بسیار خوبi ، منو بزار زمین. منو بزار زمین. منو بزار زمینalright oki, put me down. put me down. put me down
برگرد. و بخواب زمين. بخواب زمين. گفتم بخواب زمينgave a knife and kept on the ground
من هميشه ميگم غير قابل درمان يعني قابل درمان از درونi always say that incurable means curable from within
با شکنجه غير قابل تصور شکنجه قابل تصورunimaginable torture imaginable torture
نتوانست % ‧ قابل اجرا را در PATH شما پیدا کند. بررسی کنید که این برنامه موجود است ، و در متغیر PATH شما قابل دسترسی باشدThe executable %‧ could not be found in your PATH. Check that this program exists and is accessible in your PATH variable
غير قابل پذيرش غير قابل پذيرشunacceptable. unacceptable
شما قابل پذيرش نيستين قابل پذيرش نيستينunacceptable. unacceptable
کدبندی انتقال این بخش: معمولاً ، لازم نیست که این را تغییر دهید ، زیرا % ‧ از یک کدبندی پیش‌فرض آراسته استفاده می‌کندکه به نوع مایم بستگی دارد ؛ هر چند ، گاهی اوقات می‌توانید اندازۀ پیام حاصل را به طور قابل ملاحظه‌ای کم کنید ، مثلاً اگر پروندۀ پست‌اسکریپت دادۀ دوگانی نداشته باشد ، اما حاوی متن ساده باشد--در این مورد ، با انتخاب » قابل چاپ نقل قول‌شده « بر روی » پایۀ ۶۴ « پیش‌فرض ، اندازۀ پیام حاصل بیش از ۲۵ ٪ ذخیره می‌شودThe transport encoding of this part: normally, you do not need to change this, since %‧ will use a decent default encoding, depending on the MIME type; yet, sometimes, you can significantly reduce the size of the resulting message, e. g. if a PostScript file does not contain binary data, but consists of pure text--in this case, choosing " quoted-printable " over the default " base‧ " will save up to ‧ % in resulting message size
آخه خیلی از بچهها قابل تحمل نیستن یکیش خود من من اصلا قابل تحمل نیستمcause most kids are fucking rotten. i certainly am. im a fucking rotten kid
ـ تو واقعا مطمئنى که ايزى قابل اعتماده ـ آره ، اون قابل اعتمادهrick, are you sure izzys reliable
مسیر منتهی به قابل اجرای جاوا را وارد کنید. اگر می‌خواهید از jre در مسیرتان استفاده کنید ، کافی است آن را به عنوان » جاوا « رها کنید. اگر نیاز است که از یک jre متفاوت استفاده کنید ، مسیر مربوط به قابل اجرای جاوا) مثلاً:/usr/lib/jdk/bin/java (، یا مسیر منتهی به فهرست راهنمایی که حاوی » bin/java « می‌باشد) مثلاً:/opt/IBMJava‧ (را وارد کنیدEnter the path to the java executable. If you want to use the jre in your path, simply leave it as 'java '. If you need to use a different jre, enter the path to the java executable (e. g./usr/lib/jdk/bin/java), or the path to the directory that contains 'bin/java ' (e. g./opt/IBMJava
غیر قابل باوره. چی غیر قابل باورهunbelievable. whats so unbelievable
غير قابل دسترسي. غير قابل دسترسيaccess denied. access denied
غير قابل توقف ، شكست ناپذير و غير قابل دسترسunstoppable, unbeatable and uncatchable
از طريق هسته زمين شليک بشه و هر هدفي رو در اون ور کره زمين نابود کنهthrough the earth's core and hit its target on the other side
كه به يك سري مشكلات درون زمين و رويداد كوچك خارج از زمين بر ميگشتbased on some oncourt issues and a minor offcourt incident
نمایش صفحه 1. یافت 2750 احکام مطابق با عبارت زمین قابل کشت.موجود در 6.419 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.