ترجمه به انگلیسی:

  • arable land   

جملات مثال "زمین قابل کشت"، حافظه ترجمه

add example
بافت سطحی که در گیاهان در واکنش به جراحات ایجاد می‌شود؛ قابلیت احیاءکنندگی آن برای کشت بافت به میزان قابل ملاحظه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیردSuperficial tissue developing in plants in response to wounding; its regenerative capacity is used considerably in tissue culture
وسط زمین کشت لوبیا رشد میکنه...و برای رفع عطش مفیدهin the middle of bean fields and are used to quench thirst
بله ، ما مي تونيم در زمين هاي جديد کشت کنيمو به اونا بديمyes, we can cultivate new fields and give them out
وقتي ازم خواستي که سبد بسازم و زمين رو کشت کنمwhen you asked me to make basket and cultivate a field
کشت یک محصول واحد با ممانعت از سایر موارد استفاده از زمینCultivation of a single crop to the exclusion of other uses of land
ميكل ، تو مرا خواهي كشتmikkel, youll kill me
اگر سعي کني کمک کني او تو را خواهد کشتif you try to help, he will kill you
بي همه چيز انگشتم را قطع کرد ، شوهرم را هم کشتfucker cut me, killed my husband
چه اتفاقي براي اد هارلي افتاد اون خودشو کشتwhat happened to ed harley he killed himself
اون پدر و مادرم را کشت مگه نه هموني که اين زخم را گذاشتهhe killed my parents, didnt he the one who gave me this
داشت خودشو مي كشتhe's out to kill himself
لعنتي ، اون را کشتconnection terminated
خب، اون همين جوري مي کشتwell, that's how he killed
اين فيل را که اينجاس شما کشتين. نه ، پدرم کشت. ولي من هم بودمdid you kill this elephant here no, my father did, but l was there
چطور ميشه اونها را كشتhow do you kill them
این خیلی عجیبه! چطور اینها این همه سال این گیاه رو کشت می کنن؟that's weird, then how come they always scattered them all these years?
مگه ميشه به همين راحتي پادشاه و پرنس رو كشت و پادشاه شدkill king and prince to become an emperor should not happen
يک هفته بعد به خودش شليک کرد و خودش را کشتhe shot himself a week later
كي ژنرال هايموسو رو كشت؟who killed general hae mo su?
مردان ما جنگاورها را خواهند کشتour men will die armed
در ساعات بعدي نيروي دريايي ‧ نفر را کشتin the following hours marines killed
اون به قتل رسيد ، ولدمورت اونو کشت شما بايد بدونين کهhe was murdered, voldermort killed him, you must know that
اونجا مرکز کشت ريحان تو مکزيکهits the basil capital of mexico
ويروس « کي وي » ‧ درصد را کشت يعني ‧ ميليارد و ‧ ميليونkv had a ‧ percent kill rate. thats ‧ billion
آخر اونو کشتdoes he kill her in the end
نمایش صفحه 1. یافت 2750 احکام مطابق با عبارت زمین قابل کشت.موجود در 1.33 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.