ترجمه به انگلیسی:

  • arable land   

جملات مثال "زمین قابل کشت"، حافظه ترجمه

add example
بافت سطحی که در گیاهان در واکنش به جراحات ایجاد می‌شود؛ قابلیت احیاءکنندگی آن برای کشت بافت به میزان قابل ملاحظه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیردSuperficial tissue developing in plants in response to wounding; its regenerative capacity is used considerably in tissue culture
بله ، ما مي تونيم در زمين هاي جديد کشت کنيمو به اونا بديمyes, we can cultivate new fields and give them out
کشت یک محصول واحد با ممانعت از سایر موارد استفاده از زمینCultivation of a single crop to the exclusion of other uses of land
وقتي ازم خواستي که سبد بسازم و زمين رو کشت کنمwhen you asked me to make basket and cultivate a field
وسط زمین کشت لوبیا رشد میکنه...و برای رفع عطش مفیدهin the middle of bean fields and are used to quench thirst
اون خانواده منو کشتthis killed the family
او یک دزد دریایی بود که صد ها نفر از مردم بیگناه رو کشتhe was a pirate who killed hundreds of innocent people
من كسي هستم كه ژنرال هايموسو رو كشتwho killed general hae mo su
و سومی تو را خواهد کشت ولی زندگی خیلی ها رو نجات خواهد دادand the third will kill you but she will save many lives
اشتفان گئورگ مرد. يک مزدور او را کشتstefan george is dead, murdered by a hireling
، او راننده اي بود که پسرتو کشت تو شش ماه بهش داديhe was the driver who killed my son, you gave him six months
اون برادراي منو کشتhe killed my brothers
اگر موضوع فقط خيانت باشهاون رو نخواهم كشتif it's simply betrayal, i won't like him
چهار گوشه اين عالم را به دنبال شاه اوديوس خواهم گشت و او را سرخوشانه خواهم كشتi will search the four corners of this earth, find governor odious and joyously kill him
اگه يک شخصي کسي را کشت که واقعا آدم بدي بودif a person killed somebody who did something terrible
مردان ما جنگاورها را خواهند کشتour men will die armed
این خیلی عجیبه! چطور اینها این همه سال این گیاه رو کشت می کنن؟that's weird, then how come they always scattered them all these years?
کي پدر منو کشتwho killed my father
اماالتهاب مفاصل گرفت و خودش کشتbut he got arthritis then, and he killed himself
يکي زودتر رسيد و با اون تماس گرفت تام جونزو کشت وsomeone reached out and touched him first
او حتما برادر داي سو را توي جيه رو مي کشتhe would have blamed brother dae so's death on gyehru
ولي بعد من رو كشتhe killed me then
در مدتي که شاهزاده دائه-سو در غياب شما حکومت مي کرد، در قصر کشت و کشتار بودwhile prince dae so was ruling in your absence, there was bloodshed in the palace
کشت میکروارگانیسم‌ها برای بنیان نهادن فرایندی خاصCultures of microorganisms used to initiate a particular process
اون همه رو کشتit killed them
نمایش صفحه 1. یافت 2750 احکام مطابق با عبارت زمین قابل کشت.موجود در 1.222 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.