ترجمه به انگلیسی:

  • asshole     
    (Noun  ) (noun   )
     
    anus
  • anus   
    (noun   )

معانی دیگر :

 
(vulgar) asshole, anus

جملات مثال "سوراخ کون"، حافظه ترجمه

add example
وقتي که يک سوراخ کون نداري نميتوني محافظ کونت باشيyou cant be anal retentive ifyou dont have an anus
من كه نگفتم سوراخ ، اگر ميگفتم كونi didnt say hole. if i said ass
مکنده سوراخ کونpecker to butthole
، فکر ميکردم با اون جگوار کون خوشگلت تو نيمه راه تا وگاسيi thought youd be halfway to vegas in that fancy ass jag of yours
حال ميکني از کون بکننتyou like being fucked in the ass
! نگاه کن اين زنه چقدر کونش شبيه کون کارولهthat woman's got an ass like carol's
چي ميشه مندي مگه کون من دندان در ميارهwhats gonna happen, mindy is my anus gonna grow teeth
تا حالا در مورد يک چيزه خوش مزه که بايد از کون رئيست بخوري با خبرت کردمdo i tell you what flavor of jam to eat out of your bosss ass
ميدونستم. اون کون ليسهi knew it. he sucks ass
مشکلت چيه من از جي لو خوشم مياد. کون باحالي دارهwhat is your problem i happen to like jlo shes a hot booty
تو ميتوني همه را انجام بدي ، کون هارو لگد کنyou can totally do this. kick ass
شايد به اين خاطر بود كه بهش گفتم وقتي ميخنده لباش مثله كون خيس شدم ميمونهi may have told her that she smelled like wet ass
خدايه بزرگ يال کون گشاد بازي در نيارgood god come on, dont be such a tightass
متاسفم ، جان. من فراموش کردم تو به کون صاف حساسيim sorry, john. i forgot youre sensitive about your flat ass
شما ميدونيد ، ما هميشه ميتونيم کون شما را بکنيمyou know, we could kick your ass at anything
شما همون آقا نيستي که نقش کون آل پاچينو رو تو فيلم جديدش بازي کردي؟aren't you the guy who plays the butt in the new al pacino movie?
تو ميتوني اون کون سکسيت را ببري توي ماشين خوشگلتso you can take your metrosexual ass back to your yuppie car and
اندازه كون تئودورthe extent of his theodore kont
این سیاه کون کشis that this big, bad asskickin nigger
اين شما و اين هم کون تپليand it�s fat ass by a nose
بسي کون سياه. به آلماني با فيلارمونيک خودش ميزنهblack bottom bessie schpielt zich mit der philharmonic
من نقش کون آل پاچينو رو بازي مي کنمi play al pacino's butt
او داره معامله هاشو ميکنه و يک لگد هم به کون ميزنه ميدوني اينطوري شده فرنshes making deals, kickin butt. you know, being fran
مخصوصا با اون کون بزرگ و سفيد احساساتي توespecially that big, white, mushy butt of yours
و ‧ ساعت یه مرد تو کون من تلمبه میزدso, i spent five hours with this guy ramming his dick up my ass
نمایش صفحه 1. یافت 410 احکام مطابق با عبارت سوراخ کون.موجود در 0.196 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.