ترجمه به انگلیسی:

  • column chart   
     
    A graph that uses vertical bars to show data changes over a period of time or illustrate comparisons among items.

جملات مثال "نمودار ستونی"، حافظه ترجمه

add example
این ناحیه حاوی یک CIE یا نمودار رنگی می‌باشد. نمودار CIE ، یک ارائه از همۀ رنگهایی است که یک فرد با دید عادی می‌تواند ببیند. این با ناحیۀ رنگی بادبانی‌شکل ارائه می‌شود. علاوه بر این ، مثلثی خواهید دید که روی نموداری که به رنگ سفید طرح‌ریزی شده ، قرار می‌گیرد. این مثلث ، کرانه‌های بیرونی فاصله رنگ دستگاهی که توسط profile بازرسی‌شده مشخص می‌شود را ارائه می‌دهد. این ، دستگاه gamut نامیده می‌شود. علاوه بر این ، نقاط سیاه و خطوط زردی روی نمودار وجود دارد. هر نقطۀ سیاه یکی از نقاط اندازه‌گیری که برای ایجاد این profile استفاده شده بودند را ارائه می‌دهد. خط زرد ، مقداری که هر نقطه توسط profile اصلاح می‌شود و جهت این اصلاح را ارائه می‌دهدThis area contains a CIE or chromaticity diagram. A CIE diagram is a representation of all the colors that a person with normal vision can see. This is represented by the colored sail-shaped area. In addition you will see a triangle that is superimposed on the diagram outlined in white. This triangle represents the outer boundaries of the color space of the device that is characterized by the inspected profile. This is called the device gamut. In addition there are black dots and yellow lines on the diagram. Each black dot represents one of the measurement points that were used to create this profile. The yellow line represents the amount that each point is corrected by the profile, and the direction of this correction
دودوئي ستونيcolumn binary
زدن ضامن ستونی که اندازه کل پیامهای پوشه‌ها را نشان می‌دهد. ViewToggle display of column showing the total size of messages in folders
وقتی konqueror در حالت نمای چند ستونی استفاده می‌شود ، بیشینۀ عرض برای متن شمایل می‌باشدThis is the maximum width for the icon text when konqueror is used in multi column view mode
قالب دو ستونی با عناوین و زیرنویسهای رنگی شیکNameA two-column template with stylishly colored headers and footers
زدن ضامن نمایش ستونی که تعداد کل پیامهای پوشه‌ها را نشان می‌دهد. ViewToggle display of column showing the total number of messages in folders
بترتيب ستونيcolumn major order
نمودار مورد استفادهuse case diagram
درج یک نمودارInsert a chart
نمودار منطقيlogic diagram
اه, نه-اين نمودار سم داخله خونشه ؟oh, no.-is this the tox screen?
برگزیدن نمودار در سمت چپSelect Diagram on Left
نمودار کنده‌ايblock diagram
و واقعيت در قالب يك جسد نمودار شدand my reality will become that of a corpse
نمودار & مؤلفه... ‌Component Diagram
نمودار وضعیتstate diagram
نمودار & فعالیت... ‌& Activity Diagram
ایجاد نمودار آرایشCreate deployment diagram
نمودار آرایشDeployment Diagram
چگونه ميتوان با ده درس كارآگاه شد صفحه ‧ با نمودار نشون داده شدهon page ‧ of how to be a detective in ‧ easy lessons
نمودار & همکاری... ‌Collaboration Diagram
نمودار: % ‧ صفحۀ %Diagram: %‧ Page %
این نام نامعتبری برای نمودار استThat is an invalid name for a diagram
نمودار به چشمmacroscopic
ایجاد نمودار مؤلفهCreate component diagram
نمایش صفحه 1. یافت 110 احکام مطابق با عبارت نمودار ستونی.موجود در 2.286 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.