ترجمه به انگلیسی:

  • column chart   
     
    A graph that uses vertical bars to show data changes over a period of time or illustrate comparisons among items.

جملات مثال "نمودار ستونی"، حافظه ترجمه

add example
دودوئي ستونيcolumn binary
قالب دو ستونی با عناوین و زیرنویسهای رنگی شیکNameA two-column template with stylishly colored headers and footers
زدن ضامن نمایش ستونی که تعداد کل پیامهای پوشه‌ها را نشان می‌دهد. ViewToggle display of column showing the total number of messages in folders
وقتی konqueror در حالت نمای چند ستونی استفاده می‌شود ، بیشینۀ عرض برای متن شمایل می‌باشدThis is the maximum width for the icon text when konqueror is used in multi column view mode
زدن ضامن ستونی که اندازه کل پیامهای پوشه‌ها را نشان می‌دهد. ViewToggle display of column showing the total size of messages in folders
بترتيب ستونيcolumn major order
روندنمای KOffice و ابزار نمودارKOffice Flowchart And Diagram Tool
نمودار کنده‌ايblock diagram
میله ابزار نمودارDiagram To Load at Startup
به يک نمودار سينوسي رسيديم فشار داره بالا ميرهweve got a sinus rhythm. pressures climbing
قلم برچسبهای نمودارFont name of the axis labels
درج یک نمودارInsert a chart
نمودار & همکاری... ‌Collaboration Diagram
نمودار گانت را بزرگ‌نما می‌کند ، به طوری که می‌توانید کل دوام رویداد را روی آن ببینیدZooms the Gantt chart so that you can see the entire duration of the event on it
نمودار مورد & استفاده... ‌& Use Case Diagram
رنگهای نمودارDiagram Colors
زیر نوع نمودارChartLegend tool
نمودار & جاری‌& Current diagram
ایجاد نمودار مؤلفهCreate component diagram
چگونه ميتوان با ده درس كارآگاه شد صفحه ‧ با نمودار نشون داده شدهon page ‧ of how to be a detective in ‧ easy lessons
نمودار & دنباله... ‌& Sequence Diagram
برگزیدن زیر نوع نمودارSelect Chart Sub-type
پاک کردن نمودارClear Diagram
رنگهای نمودارPaper Color
نمودار همکاریcollaboration diagram
نمایش صفحه 1. یافت 110 احکام مطابق با عبارت نمودار ستونی.موجود در 0.295 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.