ترجمه به انگلیسی:

  • sanitary napkin   
    (noun   )

جملات مثال "نوار بهداشتی"، حافظه ترجمه

add example
چرا نوار بهداشتي تو وسايلت داريok, why do you have tampons in your boot
، منم ميخوام برات يک بسته نوار بهداشتي بخرم اين تنها کاريه که ميتونم براي تشکر انجام بدمim going to buy you a big box of tampax just so i can thank you
اجازه بدهيد يک کنفرانس بهداشتي بين المللي بزرگ ترتيب بدهيمlet s organize a massive internationai medicai conference
کمک به پيرزن جزئي از وظيفه شماست لطفا ، پنبه بهداشتيold woman in need of assistance. bunion pads, please
سپس به كمپانيهاي سازنده لوازم ارايشي و بهداشتي سراسر دنياthen sold to cosmetic companies around the world
تکنولوژى کامپيوتر ، محصولات پزشکى و بهداشتى بودof computer technology, medical products and health care
خوردن غذاي بهداشتي مد شده بود خاور ميانه هم همين طورhealth food was in fashion. the middle east too
تو خيلي وقته داري محصولات بهداشتي اونا را تنفس ميكنيyou been spending too much time inhaling them cleaning products
آموزش و پرورش ، خدمات بهداشتي و درمانيeducation. labor. health and human services
دستور دادن مطابق اصول بهداشتي عمل کنيمorders to sanitize came down from the two star
گارد ساحلي تو قسمت خدمات بهداشتي–coast guard.–sanitation department
غير بهداشتيinsanitary
اسكات ، جيمي به اين مشهوره كه داراي يک شخصيت بهداشتيjimmys renowned for his personal hygiene, scott
ببينيد من اين نوار ‧ بار مرور کردمlook, i have been through this tape ‧ times
به نظر داشتي يک نوار ويدئو اجاره ميکرديjust looked like you were renting a videotape
توي نوار چيزي گفتهdoes it say anything on the tape
بازپیچی نوارRewinding tape
مرد به مرد ، نوار بسته هستcome on, man against man.the recorder is off
فكر كنم ديگه اون نوار منهwell, i guess its my tape now
نوار ایجادشده در %Tape created on %
اون حس گرها نوار شکلsensor strips
اين نوار سر منه ، عزيزم اينو نميتونم بذارمits my band, honey. i cant wear this
خواندن شناسۀ نوارReading tape ID
نوار درون گرداننده ، محافظ از نوشتن است. لطفاً ، حفاظت از نوشتن را غیرفعال کرده و دوباره سعی کنیدThe tape in the drive is write protected. Please disable write protection and try again
نوار چي شيطان در درون خانم جنزa tape of what the devil ln miss jones
نمایش صفحه 1. یافت 271 احکام مطابق با عبارت نوار بهداشتی.موجود در 0.207 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.