ترجمه به انگلیسی:

 
(vulgar) to fuck (with a female or male as subject and a male as indirect object; literally, to give ass)

جملات مثال "کون دادن"، حافظه ترجمه

add example
قبلا ديدم خود کيم روش نشسته بود. کون اون که کون تو نيستive seen kim sit on it before. her ass aint your ass
بايد به راي دهندگاني که به ما راي دادن نشون بديم کار درستي انجام دادنgot to show the voters they did the right thing passing the bond issue
برای حرکت دادن) شماره‌گذاری مجدد (یک سطح ، نخست باید آن سطح را با استفاده از» ویرایش هر سطح... « برگزینید ، بعد می‌توانید برای انتساب آن به یک عدد جدید یا حتی یک بازی متفاوت ، از» حرکت دادن سطح... « استفاده کنید. سطوح دیگر به طور خودکار ، هنگام نیاز مجدداً شماره‌‌گذاری می‌شوند. فقط می‌توانید سطوح را در بازیهای خودتان حرکت دهیدTo move (re-number) a level, you must first select it by using " Edit Any Level... ", then you can use " Move Level... " to assign it a new number or even a different game. Other levels are automatically re-numbered as required. You can only move levels within your own games
نمايش دادن نمايش دادن معادل آرتيستexhibit. exhibit for artist
انتخاب می‌کند که کدام قالب نامه‌دان ، پیش‌فرض برای پوشه‌های محلی می‌‌باشد: mbox: پوشه‌های نامۀ KMail ، هر کدام توسط یک تک پرونده بازنمایی می‌شوند. پیامهای شخصی توسط خطی که با » از « آغاز می‌شود از یکدیگر جدا می‌شوند. این کار باعث صرفه‌جویی در فضای دیسک می‌شود ، اما ممکن است زیاد مقاوم نباشد ، برای مثال ، هنگام حرکت دادن پیامها بین پوشه‌ها. maildir: پوشه‌های نامۀ KMail توسط پوشه‌های حقیقی روی دیسک بازنمایی می‌شوند. پیامهای شخصی ، پوشه‌های جداگانه هستند. ممکن است ذره‌ای از فضای دیسک هدر برود ، اما باید مقاوم‌تر باشد ، برای مثال ، هنگام حرکت دادن پیامها بین پوشه‌هاThis selects which mailbox format will be the default for local folders: mbox: KMail 's mail folders are represented by a single file each. Individual messages are separated from each other by a line starting with " From ". This saves space on disk, but may be less robust, e. g. when moving messages between folders. maildir: KMail 's mail folders are represented by real folders on disk. Individual messages are separate files. This may waste a bit of space on disk, but should be more robust, e. g. when moving messages between folders
اين همه چيزيه که اونا به ما دادن از هل دادن دست بکشيد ، آروم باشيدthis is aii they gave us. quit shoving, everybody reiax
يه کپي ازش دادن به عنوان هديه بهم دادنand returning it to france
قرار دادن یک شخص در موقعیت شایسته اش...کار مهمتری برای انجام دادن استputting a person in her rightful position is a more just thing to do
احتياجي براي گزارش دادن نيست تا زمانيکه چيزي براي گزارش دادن پيدا کنيمno need to report that to him until we have something to report
اونا بهت اجازه دادن که بري. آره اونا اجازه دادنthey just let you go yes, they let me go
به همين دليل هم بود که سالها براي شکل دادن و صيقل دادن اون سنگها وقت گذاشتit was the same reason he spent years shaping and polishing those rocks
گوش دادن به(Port/Listen) درگاهها/نشانیهایی که به آن گوش می‌کنند. درگاه پیش‌فرض ۶۳۱ برای قرارداد چاپ اینترنت) IPP (حفظ شده ، و چیزی است که اینجا استفاده می‌شود. می‌توانید برای گوش دادن به بیش از یک درگاه یا نشانی ، یا محدودکردن دستیابی ، خطوط Port/Listen چندگانه داشته باشید. تذکر: متأسفانه ، اکثر مرورگرهای وب TLS یا ارتقاهای قام را برای رمزبندی پشتیبانی نمی‌کنند. اگر پشتیبانی رمزبندی وب‌ بنیاد را می‌خواهید احتمالاً نیاز به شنیدن درگاه ۴۴۳) درگاه » HTTPS «... (دارید. مثال: ۶۳۱, myhost: ۸۰, ۱. ۲. ۳. ۴: ۶۳۱ Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etcListen to (Port/Listen) Ports/addresses that are listened to. The default port ‧ is reserved for the Internet Printing Protocol (IPP) and is what is used here. You can have multiple Port/Listen lines to listen to more than one port or address, or to restrict access. Note: Unfortunately, most web browsers do n't support TLS or HTTP Upgrades for encryption. If you want to support web-based encryption you will probably need to listen on port ‧ (the " HTTPS " port...). ex: ‧, myhost
اخطارهای سیستم KDE اجازۀ کنترل بر چگونگی اخطار دادن به شما ، هنگام رخ دادن رویدادهای خاص را می‌دهد. برای اینکه چگونه به شما اخطار شود ، چندین انتخاب وجود دارد: به عنوان کاربردی که از اول طراحی شده است. با یک بوق یا نوفۀ دیگر. از طریق یک جعبۀ محاورۀ بالاپر همراه با اطلاعات اضافی. با ضبط رخدادی در یک پروندۀ ثبت ، بدون هیچ هشدار تصویری یا شنیدنیSystem Notifications KDE allows for a great deal of control over how you will be notified when certain events occur. There are several choices as to how you are notified: As the application was originally designed. With a beep or other noise. Via a popup dialog box with additional information. By recording the event in a logfile without any additional visual or audible alert
و گناهکار است به خاطر دادن یک اعتراف دروغ در طی بازجویی برای نجات دادن زندگی منand for giving a false confession during interrogation to save my life
بالاخره قصد انجام دادن کارو داريد. من که خيلي کار براي انجام دادن دارمwe finally done here because ive got a job to do
پنجاه ميگه که تينا. کون خيلي کوچيکي دارهfifty says that tina gets her little ass stomped
خوبهمش همين کون گلابي بيا ماهيمونو بگيريمyeah. good. thats all that counts. smartass. lets fish
، فکر ميکردم با اون جگوار کون خوشگلت تو نيمه راه تا وگاسيi thought youd be halfway to vegas in that fancy ass jag of yours
ميدونستم. اون کون ليسهi knew it. he sucks ass
تو به زوهان کون داديyou tapping the zohan
به سلامتي پاتريک ؛ گنده ترين درد توي کون منto patrick, the biggest pain in my ass
عاليه ، بدون اشکاله مثه گهي که از کون اردک ميادbeautiful smooth as shit from a ducks ass
شانس با گريک بود کون گريک را دست بکشpossible straight for the greek. possible thumb up the greeks ass
باشه اون کون بزرگت را بلند کنokay, get your ass in gear
وجود يک کون با حجم خرکيه که هيچ جوري نميشه پوشوندشthe size of a miniature mediterranean donkey. that suck
نمایش صفحه 1. یافت 1451 احکام مطابق با عبارت کون دادن.موجود در 3.159 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.