ترجمه به انگلیسی:

  • hot water bottle   
    (noun   )

جملات مثال "کیسه آب گرم"، حافظه ترجمه

add example
کيسه آب ترکيده؟ منظورت چيه؟ اون چيه؟water breaking? what do you mean? what's that?
!کیسه آب بانو سوک وون پاره شدهlady suk-won's water broke!
فقط کيسه آب اون ترکيده قسم ميخورمit's just her water breaking. calm down!
کيسه اب زنم پاره شده داره ميزادmy wifes water broke.shes gonna have a baby
ميتونم كيسه آب را بيارم برو خونهi can help you. i can carry a water bag
من خوبم کيسه آب اون پاره شده؟it's fine. has her water broken yet?
!کیسه آب پاره شدهthe water broke!
براي آب گرم زغال نياز داشتم ، حالا ميفته براي هفته ي ديگه به پليس زنگ ميزنمi needed coal delivered for hot water, it will be next week. i call the police
برات کمي آب گرم آوردم اوه ، متشکرمi brought you some hot water. oh, thank you
پادشاه به چشمه آب گرم میرودthe king is going to the hot springs
چشمه های آب گرم آنجا خوب است ، پسthe hot springs there are good, so
اعلي حضرت. متشکرم ، آب چشمه آب گرمyour grace. thank you. thermal water
آنها به چشمه آب گرم می روندthey're going to the hot springs
الان به چشمه آب گرم ته بونگ-سان ميريمnow we�ll go to the tae bong san hot spring
يه ليوان آب گرم ندارينyou dont have a cup of warm water, do you
ميخوام ببرمت حمام آب گرمim going to give you a sponge bath
که همان منبع چشمه های آب گرم بودwhich had the same source as the hot spring
اعليحضرت، نزديك بويو چشمه هاي آب گرم زياد و.خوبي هستنyour majesty, there are many nice hot springs near buyeo
اونا توي ماشينشون منجمد شده بودن آتش نشاني مجبور شد با آب گرم پر فشارfroze to death in their car. fire department had to hose them down
به او یک فنجان آب گرم و کمی دارو دادمi gave him a cup of hot water and some medicine
به همین خاطر من چشمه آب گرم را پیشنهاد دادمthat's why i've suggested hot springs
همچنين نشانه هايي از بنزين و آب گرم وجود دارهtheres also traces of tanker fuel and stormwater runoff as well
پرنده هاي دريايي ، بنزين ، آب گرمsea gulls, tankers, storm water
و سوال های دیگه، او بعضی وقتها آب سرد یا آب گرمand other questions she sometimes gave me
ما همچنين يک استخر آب گرم داريم با لباس شنا به اندازه کافي براي هر کي که بخوادwe also have a heated pool and enough swimsuits for everyone
نمایش صفحه 1. یافت 2042 احکام مطابق با عبارت کیسه آب گرم.موجود در 0.538 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.