ترجمه به انگلیسی:

  • hot water bottle   
    (noun   )

جملات مثال "کیسه آب گرم"، حافظه ترجمه

add example
برای گربه‌ماهی آب‌های گرم به کار برید ""گربه‌ماهی دریایی (آب‌های گرم)""For catfish from warm seas use
خورشيد که بيابان را با نورش مي سوزاند. به اين سرزمين آب را هم به ارمغان مي آورد ، زماني که بر درياهاي مناطق استوايي مي تابد رطوبت از آب گرم اقيانوس ها بر مي خيزد. و سيستم آب و هوايي جهان را قدرتمند مي کندThe sun that scorches the desert also brings water to the land.As it beats down on tropical seas, moisture rises from the warming oceans powering our global weather system
چرا شما دائما آب میخواهید؟ من نمیتونم آب گرم و نه آب سردwhy do you keep asking for water? i can't bring warm nor cold water
چرا همیشه میگویید آب بیارم؟...نه آب سرد، نه آب گرمwhy do you keep asking for water? i can't bring warm nor cold water
لطفا برای من هم آب سرد و هم آب گرم بیاوریدplease bring me both cold and hot water
اعلي حضرت. متشکرم ، آب چشمه آب گرمyour grace. thank you. thermal water
و سوال های دیگه، او بعضی وقتها آب سرد یا آب گرمand other questions she sometimes gave me
!کیسه آب بانو سوک وون پاره شدهlady suk-won's water broke!
فقط کيسه آب اون ترکيده قسم ميخورمit's just her water breaking. calm down!
ميتونم كيسه آب را بيارم برو خونهi can help you. i can carry a water bag
!کیسه آب پاره شدهthe water broke!
کيسه آب ترکيده؟ منظورت چيه؟ اون چيه؟water breaking? what do you mean? what's that?
من خوبم کيسه آب اون پاره شده؟it's fine. has her water broken yet?
کيسه اب زنم پاره شده داره ميزادmy wifes water broke.shes gonna have a baby
اما وقتی که حریره ریشه نیلوفر آبی داره می جوشه آب گرم رو باید روش بریزیمbut pour hot water over it when boiling lotus root porridge
راستش آب گرم به من احساس خیلی خوبی میدهthe warm waters actually done me a world of good
به او یک فنجان آب گرم و کمی دارو دادمi gave him a cup of hot water and some medicine
آنها به چشمه آب گرم می روندthey're going to the hot springs
ممکن است آب و هواي کازابلانکا براتون کمي گرم باشهyou may find the climate of casablanca a trifle warm
که همان منبع چشمه های آب گرم بودwhich had the same source as the hot spring
چشمه های آب گرم که اعلیحضرت...سابقا برای آسوده شدن ازthe hot spring water that the king used to get rid of
بله، گله هایی که شیر را فراهم میکنند نزدیک همان چشمه های آب گرم بودندyes, the cattle providing the milk was near the same hot spring
همچنين نشانه هايي از بنزين و آب گرم وجود دارهtheres also traces of tanker fuel and stormwater runoff as well
بله و آنها هم مسافرت به چشمه آب گرم را پیشنهاد داده اندyes. and they even suggested the trip to the hot springs
راستش آب گرم به من احساس خيلي خوبي ميدهthe warm waters actually done me a world of good
نمایش صفحه 1. یافت 2042 احکام مطابق با عبارت کیسه آب گرم.موجود در 3.542 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.