ترجمه به انگلیسی:

  • hot water bottle   
    (noun   )

جملات مثال "کیسه آب گرم"، حافظه ترجمه

add example
!کیسه آب بانو سوک وون پاره شدهlady suk-won's water broke!
!کیسه آب پاره شدهthe water broke!
کيسه اب زنم پاره شده داره ميزادmy wifes water broke.shes gonna have a baby
من خوبم کيسه آب اون پاره شده؟it's fine. has her water broken yet?
کيسه آب ترکيده؟ منظورت چيه؟ اون چيه؟water breaking? what do you mean? what's that?
فقط کيسه آب اون ترکيده قسم ميخورمit's just her water breaking. calm down!
ميتونم كيسه آب را بيارم برو خونهi can help you. i can carry a water bag
چی توش میریزم؟ چشمه آب گرم اینجا ذاتا این طوری هستput in it? the hot springs here are naturally like this
این چشمه آب گرم خشک شده هستit's dried hot spring water
به او یک فنجان آب گرم و کمی دارو دادمi gave him a cup of hot water and some medicine
خورشيد که بيابان را با نورش مي سوزاند. به اين سرزمين آب را هم به ارمغان مي آورد ، زماني که بر درياهاي مناطق استوايي مي تابد رطوبت از آب گرم اقيانوس ها بر مي خيزد. و سيستم آب و هوايي جهان را قدرتمند مي کندThe sun that scorches the desert also brings water to the land.As it beats down on tropical seas, moisture rises from the warming oceans powering our global weather system
بزاريدش داخل آب گرم وصبر كنيد تا يك روز تمام خيس بخورهput it on the warm water and soak it for a day
چرا همیشه میگویید آب بیارم؟...نه آب سرد، نه آب گرمwhy do you keep asking for water? i can't bring warm nor cold water
اعلي حضرت. متشکرم ، آب چشمه آب گرمyour grace. thank you. thermal water
چشمه های آب گرم آنجا خوب است ، پسthe hot springs there are good, so
ميچيزي نميخوام. براي من باز هم آب گرم بيارl dont want any more hot water for me
بايد فقط تو آب گرم بشوريشyou wash it only in warm water
يه چيزه احمقانه را بهت بگم ميدوني ، منم اون آب گرم را ميخورمtrust me to say something silly. i always do, you know
ميشه هميشه غذا پختو از آب گرم استفاده كردyou can always cook and use hot water
يه ليوان آب گرم ندارينyou dont have a cup of warm water, do you
حتي براي ابتني به اين چشمه ي اب گرم هم ميومدand came to these baths
و بعد از سفر به چشمه آب گرم این اتفاق افتاد پس پزشکان در دردسر بزرگی هستندafter the hot springs trip, so physicians are in deep trouble
آقا ، بچهها ‧ هفتست که آب گرم نداشتنheadmaster, children have had no warm water for three weeks
شما نباید بگذارید او خیلی طولانی در چشمه آب گرم بماندyou shouldn't let him stay in the hot springs too long
برای گربه‌ماهی آب‌های گرم به کار برید ""گربه‌ماهی دریایی (آب‌های گرم)""For catfish from warm seas use
نمایش صفحه 1. یافت 2042 احکام مطابق با عبارت کیسه آب گرم.موجود در 0.826 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.