ترجمه به انگلیسی:

  • productivity     
    (noun   )

عبارات مشابه در فرهنگ لغت فارسی انگلیسی. (4)

بهرهوري خاك
soil productivity
بهرهوری زمین
land productivity
بهرهوری سرمایه
capital productivity

جملات مثال "بهرهوری"، حافظه ترجمه

add example
No translation memories found.
نمایش صفحه 1. یافت 0 احکام مطابق با عبارت بهرهوری.موجود در 0.247 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.