ترجمه به انگلیسی:

  • productivity     
    (noun   )

عبارات مشابه در فرهنگ لغت فارسی انگلیسی. (4)

بهرهوري خاكsoil productivity
بهرهوری زمینland productivity
بهرهوری سرمایهcapital productivity
بهرهوری نیروی کارlabour productivity

جملات مثال "بهرهوری"، حافظه ترجمه

add example
No translation memories found.
نمایش صفحه 1. یافت 0 احکام مطابق با عبارت بهرهوری.موجود در 0.193 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.