ترجمه به انگلیسی:

  • buss   
    (verb   )
  • smooch     
    (verb, noun   )

معانی دیگر :

 
to kiss

    نمایش صرف کلمات

جملات مثال "بوس کردن"، حافظه ترجمه

add example
منظورم اينه كه ، اون شبيه بوس كردن خواهرم بودi mean, that was like kissing my sister
من اصلا حس بوس كردن كسي رو ندارمi don't feel like kissing anyone tonight
خب فکر ميکني من براي آرزوي موفقيت کردن ميتونم يک بوس کوچولو بهت بدمso, you think l could get a little kiss for good luck
به من يک بوس بدهgive me a kiss
به من نگاه كن. احتمالا مونوسيته-ايني كه گفتي يه جور بيماري بوس كردنه؟humour me. it's probably mono.-the kissing disease?
يكي منو بوس كنهsomebody kiss me
ميخوام يک بوس آبدار از صورتت بكنكi will smack you in the face
يه بوس به من بدهgive me a kiss
حق با توئه حالشو ببر بوس بوسyoure right, enjoy it. kisses
بوسش كن مال منو بوس كن هر دوتا لپشو با هر دوتا لبتkiss it kiss mine both cheeks, both lips
حالا يک بوس به ما بدهmy speech must be my sistine chapel
يكي منو بوس كنه! شب تحويل ساله يكي منو بوس كنه! شب تحويل سالهsomebody kiss me! it's midnight! somebody kiss me! it's midnight!
يه بوس به بابا بده بايبايgive a kiss to daddy. byebye
من مردها را بوس نميكنمl do not kiss guys
نه فقط يک بوسno just a kiss
يه بوس بده بمونgive me a kiss. stay
ميتوني يک بوس بهم بديcan i give you a kiss
يه بوس ديگه بده تيفانيgive me one more kiss then, tiffany
يک بوس و همه چيز خوب ميشهa kiss and all will be fine
امّا اگر قول بدم ازت بوس يا کار ديگه اي نخوامbut if i promise not to try to kiss you or anything
يه بوس به اين خانمها بدهgive the ladies man a little kiss
بغل ، بغل ، بوس ، بوسhug, hug, kiss, kiss
چي داري مي‌گي من اگر يک بوس هم بگيرم شانس آوردمgod, i�m lucky if i get a kiss at the end of the night
پشتتو بوس ميکنهkissing your back
من دارم با جويي حرف ميزنم باشه نه با تو مادر بوس کنi was talking to joey. all right, there, mother kisser?
نمایش صفحه 1. یافت 5697 احکام مطابق با عبارت بوس کردن.موجود در 2.184 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.