ترجمه به انگلیسی:

  • buss   
    (verb   )
  • smooch     
    (verb, noun   )

معانی دیگر :

 
to kiss

    نمایش صرف کلمات

جملات مثال "بوس کردن"، حافظه ترجمه

add example
fa منظورم اينه كه ، اون شبيه بوس كردن خواهرم بود
en i mean, that was like kissing my sister
fa من اصلا حس بوس كردن كسي رو ندارم
en i don't feel like kissing anyone tonight
fa خب فکر ميکني من براي آرزوي موفقيت کردن ميتونم يک بوس کوچولو بهت بدم
en so, you think l could get a little kiss for good luck
fa به من يک بوس بده
en give me a kiss
fa به من نگاه كن. احتمالا مونوسيته-ايني كه گفتي يه جور بيماري بوس كردنه؟
en humour me. it's probably mono.-the kissing disease?
fa يكي منو بوس كنه
en somebody kiss me
fa ميخوام يک بوس آبدار از صورتت بكنك
en i will smack you in the face
fa يه بوس به من بده
en give me a kiss
fa حق با توئه حالشو ببر بوس بوس
en youre right, enjoy it. kisses
fa بوسش كن مال منو بوس كن هر دوتا لپشو با هر دوتا لبت
en kiss it kiss mine both cheeks, both lips
fa حالا يک بوس به ما بده
en my speech must be my sistine chapel
fa يكي منو بوس كنه! شب تحويل ساله يكي منو بوس كنه! شب تحويل ساله
en somebody kiss me! it's midnight! somebody kiss me! it's midnight!
fa يه بوس به بابا بده بايباي
en give a kiss to daddy. byebye
fa من مردها را بوس نميكنم
en l do not kiss guys
fa نه فقط يک بوس
en no just a kiss
fa يه بوس بده بمون
en give me a kiss. stay
fa ميتوني يک بوس بهم بدي
en can i give you a kiss
fa يه بوس ديگه بده تيفاني
en give me one more kiss then, tiffany
fa يک بوس و همه چيز خوب ميشه
en a kiss and all will be fine
fa امّا اگر قول بدم ازت بوس يا کار ديگه اي نخوام
en but if i promise not to try to kiss you or anything
fa يه بوس به اين خانمها بده
en give the ladies man a little kiss
fa بغل ، بغل ، بوس ، بوس
en hug, hug, kiss, kiss
fa چي داري مي‌گي من اگر يک بوس هم بگيرم شانس آوردم
en god, i�m lucky if i get a kiss at the end of the night
fa پشتتو بوس ميکنه
en kissing your back
fa من دارم با جويي حرف ميزنم باشه نه با تو مادر بوس کن
en i was talking to joey. all right, there, mother kisser?
نمایش صفحه 1. یافت 5697 احکام مطابق با عبارت بوس کردن.موجود در 1.048 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.