ترجمه به انگلیسی:

  • buss   
    (verb   )
  • smooch     
    (verb, noun   )

معانی دیگر :

 
to kiss

    نمایش صرف کلمات

جملات مثال "بوس کردن"، حافظه ترجمه

add example
من اصلا حس بوس كردن كسي رو ندارمi don't feel like kissing anyone tonight
خب فکر ميکني من براي آرزوي موفقيت کردن ميتونم يک بوس کوچولو بهت بدمso, you think l could get a little kiss for good luck
منظورم اينه كه ، اون شبيه بوس كردن خواهرم بودi mean, that was like kissing my sister
يكي منو بوس كنهsomebody kiss me
يه معامله جديد يک بوس براي كليدهاyou did. kiss me for the keys
فکر ميکني بتونم يک بوس کوچولو براي آرزوي موفقيت ازت بگيرمthink l can get a little blow job for good luck
باشه ، يک بوس بديدtheres an apple in there, and i want you guys to eat it
چه قانوني؟-تو مادر دوستت رو بوس کرديwhat code? you don't kiss your friend's mom
يه بوس به بابا بده بايبايgive a kiss to daddy. byebye
به من يک بوس بدهgive me a kiss
آخرين بوس را بده ديگهfor one last kiss
تو هميشه دوست داري اينجوري بوس كني. فرانكdo you ever kissed and look at me, frank
يه بوس روي لبها فقط بهم عشق بدهa kiss on the lips just give me love
يه بوس ديگه بده تيفانيgive me one more kiss then, tiffany
بغل ، بغل ، بوس ، بوسhug, hug, kiss, kiss
بمحض اينکه اون بوس رو بديas soon as i get that kiss
يک بوس و همه چيز خوب ميشهa kiss and all will be fine
امّا اگر قول بدم ازت بوس يا کار ديگه اي نخوامbut if i promise not to try to kiss you or anything
يه بوس به من بدهgive me a kiss
خوب ، پدر ، چرا جاهاي مودارمو بوس نميکنيدwell, dad, why dont you kiss my hairy butt
خواهش ميكنم ، خواهش ، حالا ميتونن بوس بوس كننplease. please. now they can kisskiss
نميخوايد با يک بوس ، مهرش کنيدwould you like to seal it with a kiss
بوسش كن مال منو بوس كن هر دوتا لپشو با هر دوتا لبتkiss it kiss mine both cheeks, both lips
لباستو درمياره ، پشتتو بوس ميکنهopening your dress, kissing your back
و از دادن يک بوس بزرگه خيس از عرق از من به خودت مطمئن باشand be sure to give yourself a big, sweaty ponyboy kiss from me
نمایش صفحه 1. یافت 5697 احکام مطابق با عبارت بوس کردن.موجود در 3.185 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.