ترجمه به انگلیسی:

  • buss   
    (verb   )
  • smooch     
    (verb, noun   )

معانی دیگر :

 
to kiss

    نمایش صرف کلمات

جملات مثال "بوس کردن"، حافظه ترجمه

add example
fa خب فکر ميکني من براي آرزوي موفقيت کردن ميتونم يک بوس کوچولو بهت بدم
en so, you think l could get a little kiss for good luck
fa من اصلا حس بوس كردن كسي رو ندارم
en i don't feel like kissing anyone tonight
fa منظورم اينه كه ، اون شبيه بوس كردن خواهرم بود
en i mean, that was like kissing my sister
fa هي تو مامان منو بوس کردي
en hey, you kissed my mom!
fa در ‧ روز من لبهاي ميشل را بوس ميکنم
en ln ‧ days lll kiss michelle on the lips
fa نميخوايد با يک بوس ، مهرش کنيد
en would you like to seal it with a kiss
fa منظورم اينه كه ، اون واقعا خوب بوس ميكنه
en i mean, she is a good kisser
fa به من نگاه كن. احتمالا مونوسيته-ايني كه گفتي يه جور بيماري بوس كردنه؟
en humour me. it's probably mono.-the kissing disease?
fa هر چيزي که لازمه بدوني توي بوس اول معلوم ميشه
en all you need to know is in the first kiss
fa و از دادن يک بوس بزرگه خيس از عرق از من به خودت مطمئن باش
en and be sure to give yourself a big, sweaty ponyboy kiss from me
fa بغل ، بغل ، بوس گنده
en hug, hug, big kiss
fa حق با توئه حالشو ببر بوس بوس
en youre right, enjoy it. kisses
fa بغل ، بغل ، بوس ، بوس
en hug, hug, kiss, kiss
fa خب شايد مامانتو بوس کردم اينقدرها هم بد نبوده
en so maybe it wasn't such a bad idea me kissing your mom, huh?
fa اين فقط يک بوس با يک آدم اتفاقي بود
en it was just one kiss with some random guy that just
fa من يک بوس گنده به اون پسر بدهکارم تا وقتي که ببينمش
en l owe that boy a big kiss when l see him
fa من مردها را بوس نميكنم
en l do not kiss guys
fa ، چون نمي توني خودتو راضي کني که يه بوس کوچولو به من بدي ؟
en 'cause you can't bring yourself to give me one little kiss?
fa اولين بوس کامل
en perfect first kiss
fa چي داري مي‌گي من اگر يک بوس هم بگيرم شانس آوردم
en god, i�m lucky if i get a kiss at the end of the night
fa نه نه تو نمي توني راس رو بوس كني چون داداشته
en you can't kiss ross. that's your brother
fa يه بوس روي لبها فقط بهم عشق بده
en a kiss on the lips just give me love
fa بوسش كن مال منو بوس كن هر دوتا لپشو با هر دوتا لبت
en kiss it kiss mine both cheeks, both lips
fa ! بايد يه بوس بدي
en a kiss ought to do it
fa تو بهترين دوستمو بوس کردي؟
en you kissed my best ross!
نمایش صفحه 1. یافت 5697 احکام مطابق با عبارت بوس کردن.موجود در 1.09 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.