ترجمه به انگلیسی:

 • rape     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  act of forcing sexual activity
   
  act of forcing sexual activity
 • assault     
  (verb, noun   )
 • violation   
  (noun   )

جملات مثال "تجاوز جنسی"، حافظه ترجمه

add example
و ما در مرکز شير و عسل هستيم و پر از تاراج و تجاوز جنسيand were in the land of milk and honey and rape and pillage
محکوميت من بخاطر تجاوز جنسيmy conviction... on sexual assault
، آيا در هر لحظه از مقاربت جنسي عنصري از تجاوز حضور نداردln every act of coitus, is there not an element of rape
يک تجاوز جنسي باشهthat can be construed as sexual harassment
و ‧ درصدي در تجاوز جنسيin sexual assault
پادگان جنسي سکسي يادتونه آرهsex camp. remember it yeah
من يک معتاد جنسي هستمoh, and im a sex addict
بعدش اونا يک خرده انگيزه جنسي پيدا ميكنندand if shes easy, take her twice
اون ميگه به غير از آميزش جنسي؛ مرد ، اصلاح خوبي هم انجام ميدهshe says besides the sex, the guy gives a pretty good haircut
، رک ميگم. هيچ رابطه جنسي تا قبل از ماه عسل نبايد داشته باشبدstarting immediately, no sex until the honeymoon
يه همچين جنسي معمولا قيمتش چقدرهwhat�s an item like this usually go for
تمایز اندام‌های جنسی نر و ماده در مرحله رویان‌زاییDifferentiation into male and female organs during embryogenesis
و شنيدم كه گفتيد رابطه جنسي باعث تموم مشكلات جهانهis wouldve known what was on your mind
تثبیت حسادت جنسی میکنندfixating on penis envy
فرويد ميگفت که عامل ‧% از رفتار مردم انگيزه هاي جنسي هستنfreud said ‧% of all human behaviour is motivated by sexual impulses
خواهرت آزار جنسي ديدهyour sister was molested
نه ، من وقتي درباره روابط. جنسي حرف ميزنيم ، ناراحت نميشمno, im not uncomfortable talking about sex, no
تو فقط زن را به چشم يک انگيزه جنسي نگاه ميكنيall that went through my mind was what crick had in store for me
ميگن به آب موادي ميزنن که روي قدرت جنسي مردا تاثير بذارهapparently, it contains a product that attacks the quality of the sperm
درواقع اين زندگي جنسي سيسيل بود ؛ که داشتيم حرفشو ميزديمactually, it was cecils sex life that was on the table
اون وضعيت بقيه زندگي جنسي شو روشن ميكنهit determines the rest of her life sexually
درست همين موضوع در مورد رابطه جنسي هم هستthe bad guys of the world really know theyre being bad
قسمت حساس آلت جنسي زنانthe female clitoris
رهاسازی میکروارگانیسم‌ها، برای نازاکردن جنسی به کار برید ""نازاسازی""Freeing from microorganisms; for sexual sterilizing use
جوري باهش رفتار كردم كه انگار وسيله جنسي منهi chased her like i was popeye doyle chasing that train
نمایش صفحه 1. یافت 273 احکام مطابق با عبارت تجاوز جنسی.موجود در 0.557 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.