ترجمه به انگلیسی:

  • wheat germ   

جملات مثال "جوانه گندم"، حافظه ترجمه

add example
غذاي اندونزيايي و Tempeh جوانه گندمtempeh and wheatgrass
آیا این ها شیرینی گندم سیاه نیست؟aren't these buckwheat cakes?
بله,گندم مالياتي که با کشتي اون حمل ميشد غرق شدهyes, his ship carrying tax grains sank
لوبیا و گندم رو در آب خیس میکنیم و بعدش اونها رو می کوبیمyou soak wheat and beans in water, and then grind them
آب سيب و هويج با يک خورده. عصاره گندمcarrotappie with a dash of wheat grass
گندم سياه مقدس ، کاسه ي برنجholy crap, rice bowl
كه او آنها را مثل گندم قطع كردshe cut em down like wheat
گرفتن گندم سياه‌تان بيرون از اتاقم ، خواهر كوچيکمget your crap out of my room, little sis
کير گندَم را برام ساک ميزني خفهyou suck my big cock fuck
گندم دو سکه براي يک کيلو دو سکه براي يک کيلوwheat two coins for a pound. two coins for a pound
اگر جوشها به رنگ پوست گندم میبود، از داروی کلیه هاif the eruptions are wheat pod color, then kidney
و تو زيبائي ، احاطه شدي با موهائي طلائي طلائي شبيه گندمand are you beautiful and pale
دوباره میتونی کیک گندم سیاه رو آماده کنی؟will you be able to prepare that buckwheat cake again?
من يه مقدار شراب گندم دارم. مي خواهيد امتحانش كنيد؟i have some millet wine. do you want to try that?
قراره اونقدر گندم داشته باشیم که ندونیم باهاش چیکار کنیمwere gonna have more grain than we know what to do with
باشه ، پس بريم گندم سيا هارو ببريمokay, lets cut the crap
گندم سياه باز شو ارزن باز شوopen buckwheat open millet
گندم سیاه طعم مطبوعی دارد و به هضم غذا کمک میکندbuckwheat has a savory taste and it helps digestion
لطفا گندم ها رو از راه دريا ببرينplease deliver the tax grains by sea
شنيدم گندم هاي مالياتي رو از راه زمين ميبريد نه درياi heard you're delivering tax grains by land, not by sea
انها کشتي را با گندم مالياتي پر کردهاندthey're loading the ship with tax grains now
در عوض ما گندم ميخريمwell buy wheat instead
من حتی نمیتوانم مالیا ت گندم هارا جمع کنم تا به شهر سلطنتی بفرستمi couldn't even collect tax grains to be sent to the imperial city
و کشتي که گندم هاي مالياتي رو حمل ميکرده به گل نشستهi also heard that the ship carrying tax grains is grounded
توليد گندم افزايش پيدا ميكنهso the crops are increased!
نمایش صفحه 1. یافت 80 احکام مطابق با عبارت جوانه گندم.موجود در 0.68 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.