ترجمه به انگلیسی:

  • wheat germ   

جملات مثال "جوانه گندم"، حافظه ترجمه

add example
fa غذاي اندونزيايي و Tempeh جوانه گندم
en tempeh and wheatgrass
fa آیا این ها شیرینی گندم سیاه نیست؟
en aren't these buckwheat cakes?
fa بله,گندم مالياتي که با کشتي اون حمل ميشد غرق شده
en yes, his ship carrying tax grains sank
fa لوبیا و گندم رو در آب خیس میکنیم و بعدش اونها رو می کوبیم
en you soak wheat and beans in water, and then grind them
fa آب سيب و هويج با يک خورده. عصاره گندم
en carrotappie with a dash of wheat grass
fa گندم سياه مقدس ، کاسه ي برنج
en holy crap, rice bowl
fa كه او آنها را مثل گندم قطع كرد
en she cut em down like wheat
fa گرفتن گندم سياه‌تان بيرون از اتاقم ، خواهر كوچيکم
en get your crap out of my room, little sis
fa کير گندَم را برام ساک ميزني خفه
en you suck my big cock fuck
fa گندم دو سکه براي يک کيلو دو سکه براي يک کيلو
en wheat two coins for a pound. two coins for a pound
fa اگر جوشها به رنگ پوست گندم میبود، از داروی کلیه ها
en if the eruptions are wheat pod color, then kidney
fa و تو زيبائي ، احاطه شدي با موهائي طلائي طلائي شبيه گندم
en and are you beautiful and pale
fa دوباره میتونی کیک گندم سیاه رو آماده کنی؟
en will you be able to prepare that buckwheat cake again?
fa من يه مقدار شراب گندم دارم. مي خواهيد امتحانش كنيد؟
en i have some millet wine. do you want to try that?
fa قراره اونقدر گندم داشته باشیم که ندونیم باهاش چیکار کنیم
en were gonna have more grain than we know what to do with
fa باشه ، پس بريم گندم سيا هارو ببريم
en okay, lets cut the crap
fa گندم سياه باز شو ارزن باز شو
en open buckwheat open millet
fa گندم سیاه طعم مطبوعی دارد و به هضم غذا کمک میکند
en buckwheat has a savory taste and it helps digestion
fa لطفا گندم ها رو از راه دريا ببرين
en please deliver the tax grains by sea
fa شنيدم گندم هاي مالياتي رو از راه زمين ميبريد نه دريا
en i heard you're delivering tax grains by land, not by sea
fa انها کشتي را با گندم مالياتي پر کردهاند
en they're loading the ship with tax grains now
fa در عوض ما گندم ميخريم
en well buy wheat instead
fa من حتی نمیتوانم مالیا ت گندم هارا جمع کنم تا به شهر سلطنتی بفرستم
en i couldn't even collect tax grains to be sent to the imperial city
fa و کشتي که گندم هاي مالياتي رو حمل ميکرده به گل نشسته
en i also heard that the ship carrying tax grains is grounded
fa توليد گندم افزايش پيدا ميكنه
en so the crops are increased!
نمایش صفحه 1. یافت 80 احکام مطابق با عبارت جوانه گندم.موجود در 0.687 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.