ترجمه به انگلیسی:

 • preposition     
  (Noun  ) (noun   )
   
  grammar: a type of word like "of, from, for, by"
   
  grammar: a type of word like "of, from, for, by"
 • prep         
  (noun, adjv   )

معانی دیگر :

 
preposition

جملات مثال "حرف اضافه"، حافظه ترجمه

add example
يک کلمه حرف اضافه بزني ميکُشمِتsay another word, and you're dead
من ميتونم تو را توي ساعت اضافه کاري سوار کنم و به اتاقم توي هتل ببرم ميدوني معنيش چيهi might even let you pick up overtime in my hotel room, you know what i mean
چيزي ميخواي اضافه کنيyou got something to add
همۀ مدخلها را از میله جانبی حذف کرده و به پیش‌فرض سیستم اضافه می‌کند. این رویه غیرقابل تغییر است آیا می‌خواهید ادامه دهید?This removes all your entries from the sidebar and adds the system default ones. This procedure is irreversible Do you want to proceed?
مثل دو به اضافه دو ميشه چهارlike two and two make four
ولي بدون سوال اضافهbut no more questions
!خوبه ، رو تختا نمايش درام هم اضافه كردنwell, the gurney adds drama
بگو ببينم اگر ريشه آسياب شده گل سوسن را به گياه افسنتين اضافه كنيم چي به دست ميادwhat would i get if i added root of asphodel to an infusion of wormwood
ما مقررات تاييهيکسا را اضافه ميکنيمwe add the regulation of taehaksa
استیزولوبیوم در اینجا اضافه می‌گردد زیرا بسیار مشابه است و چون موکونا یک نام نگهداری شده است بودگان ‧، منابع را ببینیدStizolobium is included here because it is very similar, and because Mucuna is a conserved name- Bodgan ‧, see references
دادگانی است که روی دستگاه وجود دارد. به طور دستی اضافه نشده بود ، بنابراین آن را نمی‌توان از فهرست حذف کردThis is a database that exists on the device. It was not added manually, so it can not removed from the list
قبل از اينکه ما راي بديم ، آقاي مينتون چيزي هست که دوست داشته باشي اضافه کنيbefore we vote, mr minton, is there anything youd like to add
خب شايد به خاطر اينه که داري يه اضافه حقوق زياد ميگيريwell, maybe that's because you're getting a big raise!
سرآیند اضافهAdditional Header
نمای فهرست پرونده این فهرست همۀ پرونده‌هایی که برای چاپ انتخاب کرده‌اید را نمایش می‌دهد. می‌توانید نام) های (پرونده ، مسیر) های (پرونده و نوع) های () مایم (پرونده را همان گونه که به وسیلۀ KDEPrint مشخص‌شده ببینید. ممکن است ترتیب اولیۀ فهرست را با کمک دکمه‌های تغییر جهت سمت راست دوباره بچینید. پرونده‌ها به عنوان کار تک و به همان ترتیبی که در فهرست نمایش داده شده است چاپ می‌شوند. نکته: می‌توانید چندین پرونده انتخاب کنید. ممکن است پرونده‌ها در چندین محل باشند. ممکن است پرونده‌ها از چندین نوع مایم باشند. دکمه‌های سمت راست به شما اجازه می‌دهند که پرونده‌های بیشتری اضافه کنید ، پرونده‌هایی که قبلاً از فهرست انتخاب شده‌اند را حذف کنید ، فهرست را) با حرکت پرونده‌ها به بالا یا پایین (دوباره مرتب کنید ، و پرونده‌ها را باز کنید. اگر پرونده‌ها را باز کنید ، KDEPrint از کاربردی که نوع مایم پرونده را تطبیق می‌دهد استفاده می‌کندFile List view This list displays all the files you selected for printing. You can see the file name(s), file path(s) and the file (MIME) type(s) as determined by KDEPrint. You may re-arrange the initial order of the list with the help of the arrow buttons on the right. The files will be printed as a single job, in the same order as displayed in the list. Note: You can select multiple files. The files may be in multiple locations. The files may be of multiple MIME types. The buttons on the right side let you add more files, remove already selected files from the list, re-order the list (by moving files up or down), and open files. If you open files, KDEPrint will use the application matching the MIME type of the file
من فقط ميخوام چند تا وزنه اضافه کنمim just adding some counterweight
موها را اضافه كنينadd the hairs
مي خوام ولتاژ رو اضافه کنمi'm going to have to increase the voltage
ميخواد مطالبي رو به كتاب اضافه كنهپس چند روزي كارش طول ميكشهhe's going to add on the book so it'll take a few more days
دسته‌ای را انتخاب کنید ، که باید نوع پروندۀ جدید تحت آن اضافه شودSelect the category under which the new file type should be added
جلوه‌های ویژه را به متن شما اضافه می‌کندNameAdds special effects to your text
واژۀ ناشناس آشکار شده ، زیرا در واژه‌نامه نیست. اگر فکر می‌کنید واژۀ ناشناس غلط املایی نداشته و شما می‌خواهید از اشتباه مجدد در آینده جلوگیری کنید ، اینجا را فشار دهید. اگر می‌خواهید همین طور باقی بماند ولی به واژه‌نامه اضافه نشود ، در عوض چشم‌پوشی یا چشم‌پوشی همه را فشار دهیدThe unknown word was detected and considered unknown because it is not included in the dictionary. Click here if you consider that the unknown word is not misspelled and you want to avoid wrongly detecting it again in the future. If you want to let it remain as is, but not add it to the dictionary, then click Ignore or Ignore All instead
ميخوام يک چيزي بهش اضافه كنمi want to add something to it
اوه نه ژنراتور اضافه چيoh, no. what, no backup generator
شماره‌ تلفن را برای شماره‌گیری وارد کنید. می‌توانید اینجا چندین شماره‌ تلفن مهیا ‌کنید ، به ‌سادگی » اضافه‌ کردن « را فشار دهید. می‌توانید با استفاده از دکمه‌های پیکان ترتیب شماره‌هایی که امتحان می‌شوند را معین‌ کنید. ‌ زمانی که یک شماره اشغال‌ است یا خراب ‌می‌شود ، kppp شمارۀ بعد را امتحان ‌خواهد کرد و به همین ترتیبSpecifies the phone numbers to dial. You can supply multiple numbers here, simply click on " Add ". You can arrange the order the numbers are tried by using the arrow buttons. When a number is busy or fails, kppp will try the next number and so on
نمایش صفحه 1. یافت 4389 احکام مطابق با عبارت حرف اضافه.موجود در 1.54 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.