ترجمه به انگلیسی:

 • preposition     
  (Noun  ) (noun   )
   
  grammar: a type of word like "of, from, for, by"
   
  grammar: a type of word like "of, from, for, by"
 • prep         
  (noun, adjv   )

معانی دیگر :

 
preposition

جملات مثال "حرف اضافه"، حافظه ترجمه

add example
fa يک کلمه حرف اضافه بزني ميکُشمِت
en say another word, and you're dead
fa من ميتونم تو را توي ساعت اضافه کاري سوار کنم و به اتاقم توي هتل ببرم ميدوني معنيش چيه
en i might even let you pick up overtime in my hotel room, you know what i mean
fa چيزي ميخواي اضافه کني
en you got something to add
fa همۀ مدخلها را از میله جانبی حذف کرده و به پیش‌فرض سیستم اضافه می‌کند. این رویه غیرقابل تغییر است آیا می‌خواهید ادامه دهید?
en This removes all your entries from the sidebar and adds the system default ones. This procedure is irreversible Do you want to proceed?
fa مثل دو به اضافه دو ميشه چهار
en like two and two make four
fa ولي بدون سوال اضافه
en but no more questions
fa !خوبه ، رو تختا نمايش درام هم اضافه كردن
en well, the gurney adds drama
fa بگو ببينم اگر ريشه آسياب شده گل سوسن را به گياه افسنتين اضافه كنيم چي به دست مياد
en what would i get if i added root of asphodel to an infusion of wormwood
fa ما مقررات تاييهيکسا را اضافه ميکنيم
en we add the regulation of taehaksa
fa استیزولوبیوم در اینجا اضافه می‌گردد زیرا بسیار مشابه است و چون موکونا یک نام نگهداری شده است بودگان ‧، منابع را ببینید
en Stizolobium is included here because it is very similar, and because Mucuna is a conserved name- Bodgan ‧, see references
fa دادگانی است که روی دستگاه وجود دارد. به طور دستی اضافه نشده بود ، بنابراین آن را نمی‌توان از فهرست حذف کرد
en This is a database that exists on the device. It was not added manually, so it can not removed from the list
fa قبل از اينکه ما راي بديم ، آقاي مينتون چيزي هست که دوست داشته باشي اضافه کني
en before we vote, mr minton, is there anything youd like to add
fa خب شايد به خاطر اينه که داري يه اضافه حقوق زياد ميگيري
en well, maybe that's because you're getting a big raise!
fa سرآیند اضافه
en Additional Header
fa نمای فهرست پرونده این فهرست همۀ پرونده‌هایی که برای چاپ انتخاب کرده‌اید را نمایش می‌دهد. می‌توانید نام) های (پرونده ، مسیر) های (پرونده و نوع) های () مایم (پرونده را همان گونه که به وسیلۀ KDEPrint مشخص‌شده ببینید. ممکن است ترتیب اولیۀ فهرست را با کمک دکمه‌های تغییر جهت سمت راست دوباره بچینید. پرونده‌ها به عنوان کار تک و به همان ترتیبی که در فهرست نمایش داده شده است چاپ می‌شوند. نکته: می‌توانید چندین پرونده انتخاب کنید. ممکن است پرونده‌ها در چندین محل باشند. ممکن است پرونده‌ها از چندین نوع مایم باشند. دکمه‌های سمت راست به شما اجازه می‌دهند که پرونده‌های بیشتری اضافه کنید ، پرونده‌هایی که قبلاً از فهرست انتخاب شده‌اند را حذف کنید ، فهرست را) با حرکت پرونده‌ها به بالا یا پایین (دوباره مرتب کنید ، و پرونده‌ها را باز کنید. اگر پرونده‌ها را باز کنید ، KDEPrint از کاربردی که نوع مایم پرونده را تطبیق می‌دهد استفاده می‌کند
en File List view This list displays all the files you selected for printing. You can see the file name(s), file path(s) and the file (MIME) type(s) as determined by KDEPrint. You may re-arrange the initial order of the list with the help of the arrow buttons on the right. The files will be printed as a single job, in the same order as displayed in the list. Note: You can select multiple files. The files may be in multiple locations. The files may be of multiple MIME types. The buttons on the right side let you add more files, remove already selected files from the list, re-order the list (by moving files up or down), and open files. If you open files, KDEPrint will use the application matching the MIME type of the file
fa من فقط ميخوام چند تا وزنه اضافه کنم
en im just adding some counterweight
fa موها را اضافه كنين
en add the hairs
fa مي خوام ولتاژ رو اضافه کنم
en i'm going to have to increase the voltage
fa ميخواد مطالبي رو به كتاب اضافه كنهپس چند روزي كارش طول ميكشه
en he's going to add on the book so it'll take a few more days
fa دسته‌ای را انتخاب کنید ، که باید نوع پروندۀ جدید تحت آن اضافه شود
en Select the category under which the new file type should be added
fa جلوه‌های ویژه را به متن شما اضافه می‌کندName
en Adds special effects to your text
fa واژۀ ناشناس آشکار شده ، زیرا در واژه‌نامه نیست. اگر فکر می‌کنید واژۀ ناشناس غلط املایی نداشته و شما می‌خواهید از اشتباه مجدد در آینده جلوگیری کنید ، اینجا را فشار دهید. اگر می‌خواهید همین طور باقی بماند ولی به واژه‌نامه اضافه نشود ، در عوض چشم‌پوشی یا چشم‌پوشی همه را فشار دهید
en The unknown word was detected and considered unknown because it is not included in the dictionary. Click here if you consider that the unknown word is not misspelled and you want to avoid wrongly detecting it again in the future. If you want to let it remain as is, but not add it to the dictionary, then click Ignore or Ignore All instead
fa ميخوام يک چيزي بهش اضافه كنم
en i want to add something to it
fa اوه نه ژنراتور اضافه چي
en oh, no. what, no backup generator
fa شماره‌ تلفن را برای شماره‌گیری وارد کنید. می‌توانید اینجا چندین شماره‌ تلفن مهیا ‌کنید ، به ‌سادگی » اضافه‌ کردن « را فشار دهید. می‌توانید با استفاده از دکمه‌های پیکان ترتیب شماره‌هایی که امتحان می‌شوند را معین‌ کنید. ‌ زمانی که یک شماره اشغال‌ است یا خراب ‌می‌شود ، kppp شمارۀ بعد را امتحان ‌خواهد کرد و به همین ترتیب
en Specifies the phone numbers to dial. You can supply multiple numbers here, simply click on " Add ". You can arrange the order the numbers are tried by using the arrow buttons. When a number is busy or fails, kppp will try the next number and so on
نمایش صفحه 1. یافت 4389 احکام مطابق با عبارت حرف اضافه.موجود در 1.422 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.