ترجمه به انگلیسی:

 • preposition     
  (Noun  ) (noun   )
   
  grammar: a type of word like "of, from, for, by"
   
  grammar: a type of word like "of, from, for, by"
 • prep         
  (noun, adjv   )

معانی دیگر :

 
preposition

جملات مثال "حرف اضافه"، حافظه ترجمه

add example
fa يک کلمه حرف اضافه بزني ميکُشمِت
en say another word, and you're dead
fa ما مقررات تاييهيکسا را اضافه ميکنيم
en we add the regulation of taehaksa
fa ولی از هرچی یکمی بیشتر اضافه شده
en but a little of everything was added a bit too much
fa بعد، افراد من هم به اونها اضافه ميشوند
en later, i will combine with my men
fa اضافه شدن بر
en superimpose
fa من فقط وقت اضافه تو را ميخوام
en i just want your
fa ببين ، دوست ندارم به مشکلات اضافه کنم ولي
en listen, i hate to pile on, man, but, um
fa اما اون توي فکرم رفته بود،و من دائم وزنم اضافه ميشد،شروع کردم به پوشيدن روپوش
en but it went to my head. i gained a lot of weight, started wearing jumpsuits
fa فضاي تلف شده. هشت واحد اضافه. هرکه اين را طراحي کرده يک احمقه
en wasting space. eight extra units. whoever designed this is a moron
fa من شراب بیشتری اضافه کردم تا این مزه عجیب رو محو کنه
en i added more liquor to get rid of this weird flavor
fa آنها گفتند نوشیدنی خوب و شیر سینه را هم به این اضافه کنید
en they said to add good liquor and breast milk to it
fa يه گلوله اضافه براي هر عاشق
en an extra bullet per lover
fa نصف اون چيزي را که جکسون گفته اضافه نکردم
en its a contract, jill
fa میزان اضافه‌کار
en Overtime Rate
fa بايد نوع پخش شدنش رو بررسي کنيم و...به سرعتمون اضافه کنيم
en we need to map the fallout pattern, and get fema up to speed
fa حبس انجام شده، به اضافه ‧ سال مجازات تعلیقی و موافقت که اون کشور رو ترک نمی کنه.‏
en time served, plus ‧ years' probation and
fa خب شايد به خاطر اينه که داري يه اضافه حقوق زياد ميگيري
en well, maybe that's because you're getting a big raise!
fa پیام را نمی‌توان به پوشۀ ارسالی اضافه کرد
en Cannot add message to outbox folder
fa VCard به کتاب نشانی شما اضافه شد ؛ با باز کردن کتاب نشانی ، می‌توانید اطلاعات بیشتری به این مدخل اضافه کنید
en The VCard was added to your addressbook; you can add more information to this entry by opening the addressbook
fa عنصر هايي را از تصوير اصلي حذف کنند يا به آن اضافه کنند؛
en adding or removing elements from the original image
fa ما ازين تفنگ مثل عصاي جادويي استفاده ميكنيم كه به دلايل بيشمارمون اضافه كنيم
en we use this weapon as a lightning rod to bring countless more to our cause
fa نتوانست پیام را به پوشه اضافه کند) فضایی در دستگاه نمانده است ؟
en Could not add message to folder (No space left on device?
fa کونگ فو ، سخت کار کردن و اضافه کاري براي بالاتر بردن مهارت
en kung fu. hard work over time to accomplish skill
fa عناصری که به مواد غذایی در طول دوره تولید اضافه گردد و احتمال دارد در آن باقی بماند
en Agents added to foods during manufacture and intended to remain in them
fa تو کابين ما يک تخت اضافه هستاگه بخواي ميتونه مال تو باشه
en theres an extra bed in our cabin. its yours if you want it
نمایش صفحه 1. یافت 4389 احکام مطابق با عبارت حرف اضافه.موجود در 0.873 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.