ترجمه به انگلیسی:

 • preposition     
  (Noun  ) (noun   )
   
  grammar: a type of word like "of, from, for, by"
   
  grammar: a type of word like "of, from, for, by"
 • prep         
  (noun, adjv   )

معانی دیگر :

 
preposition

جملات مثال "حرف اضافه"، حافظه ترجمه

add example
fa يک کلمه حرف اضافه بزني ميکُشمِت
en say another word, and you're dead
fa این گزینه ، برخی ویژگیهای مناسب برای ذخیرۀ پرونده‌های دارای پسوند را فعال می‌کند: اگر نوع پرونده را برای ذخیره تغییر دهید ، هر پسوند مشخص‌شده در ناحیۀ متن % ‧ به‌ روز می‌شود. اگر زمانی که ذخیره را فشار می‌دهید ، هیچ پسوندی در ناحیۀ متن % ‧ مشخص نشود ، % ‧ به انتهای نام پرونده اضافه می‌شود) اگر نام پرونده در حال حاضر موجود نباشد (. این پسوند بر اساس نوع پرونده‌ای است که شما آن را برای ذخیره در آن انتخاب کرده‌اید. اگر نمی‌خواهید KDE پسوندی برای نام پرونده تهیه کند ، یا می‌توانید این گزینه را خاموش کنید ، یا می‌توانید با افزودن یک نقطه). (در انتهای نام پرونده آن را موقوف کنید) نقطه به طور خودکار حذف خواهد شد (. اگر مطمئن نیستید ، این گزینه را تا زمانی که پرونده‌هایتان را کنترل‌پذیرتر می‌سازد ، فعال نگه‌ دارید
en This option enables some convenient features for saving files with extensions: Any extension specified in the %‧ text area will be updated if you change the file type to save in. If no extension is specified in the %‧ text area when you click Save, %‧ will be added to the end of the filename (if the filename does not already exist). This extension is based on the file type that you have chosen to save in. If you do not want KDE to supply an extension for the filename, you can either turn this option off or you can suppress it by adding a period (.) to the end of the filename (the period will be automatically removed). If unsure, keep this option enabled as it makes your files more manageable
fa اینجا را فشار دهید تا این رخداد واژۀ ناشناخته همین طور باقی بماند این عمل وقتی مفید است که واژۀ یک نام ، سرنام ، واژۀ بیگانه یا هر واژۀ ناشناختۀ دیگری باشد که می‌خواهید استفاده کنید ، ولی به واژه‌نامه اضافه نشود
en Click here to let this occurrence of the unknown word remain as is. This action is useful when the word is a name, an acronym, a foreign word or any other unknown word that you want to use but not add to the dictionary
fa خب شايد به خاطر اينه که داري يه اضافه حقوق زياد ميگيري
en well, maybe that's because you're getting a big raise!
fa ولی من نمیخوام که به پیچ و خم زندگیت اضافه کنم
en but i dont want to screw your life up, too
fa مدخل گزینگان را برای گفتن متن اضافه می‌کندName
en Adds a menu entry for speaking the text
fa نصف اون چيزي را که جکسون گفته اضافه نکردم
en its a contract, jill
fa نميخوام بخاطر من اضافه کاري بايستيد
en i cant be held responsible for you doing overtime because of me
fa امکان داره که اين را به نامه هاي پستي اضافه کنيد
en would you add this to your outgoing mail
fa فوت و فن هاي مارويني بهش اضافه کردم
en i added my own little marvin twist to them
fa من به آب پرتقالت يک چيزي اضافه کردم
en i actually added somethingto your orange juice
fa حالا بهش سقوط همه سهام را هم در اين بعدازظهر. اضافه کنيد
en the stock exchange was in a selling frenzy this afternoon
fa و بدون چشیدن ، موادی که مناسب هستند به غذا اضافه بکنه
en just to draw up a taste and add the ingredients accordingly
fa مثل دو به اضافه دو ميشه چهار
en like two and two make four
fa احساس اضافه بودن اصلا قشنگ نيست
en and im possessive it isnt nice
fa حالا يه نگراني ديگه هم به نگراني هامون اضافه شد
en there's one more thing we should worry about
fa اضافه کنم به صورتحساب خانم واين ماير البته ، چرا که نه
en put it on miss weinmeyers bill yeah. why not
fa زبان بي ادب ، فقط مشكلات را اضافه ميكنه
en those talks are not allowed to talk with me
fa راستي: يک دوره ديگه به محکوميت من اضافه کنيد
en by the way, add a life term to my sentence
fa ما ازين تفنگ مثل عصاي جادويي استفاده ميكنيم كه به دلايل بيشمارمون اضافه كنيم
en we use this weapon as a lightning rod to bring countless more to our cause
fa آنها در خدمت پوچي اضافه‌کاري مي‌کنند
en they work overtime in the service of emptiness
fa يعني من بايد ‧ دلار اضافه براي کاري بدم که از اول ازتون خواسته بودم
en so im spending $‧ on something i asked you to do in the first place
fa برای افزودن کارساز خدمت نام دامنۀ مشخص‌شده در حوزۀ بالا ، این دکمه را فشار دهید. ‌بعد از این مدخل در فهرست زیر اضافه ‌خواهد شد
en Click this button to add the DNS server specified in the field above. The entry will then be added to the list below
fa گزینۀ » اشکال‌زدایی « اضافه شده است. ‌ اکنون باید سعی در اتصال مجدد کنید. اگر این دوباره خراب شود ، باید ثبت PPP را که ممکن است شما را برای از بین بردن مسائل اتصال کمک کند ، به دست آورید‌
en The " debug " option has been added. You should now try to reconnect. If that fails again, you will get a PPP log that may help you to track down the connection problem
fa به اضافه نزديک بودنش يه نوار
en plus his proximity to the tape
نمایش صفحه 1. یافت 4389 احکام مطابق با عبارت حرف اضافه.موجود در 0.795 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.