ترجمه به انگلیسی:

  • arable land   

جملات مثال "زمین قابل کشت"، حافظه ترجمه

add example
fa بافت سطحی که در گیاهان در واکنش به جراحات ایجاد می‌شود؛ قابلیت احیاءکنندگی آن برای کشت بافت به میزان قابل ملاحظه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد
en Superficial tissue developing in plants in response to wounding; its regenerative capacity is used considerably in tissue culture
fa بله ، ما مي تونيم در زمين هاي جديد کشت کنيمو به اونا بديم
en yes, we can cultivate new fields and give them out
fa کشت یک محصول واحد با ممانعت از سایر موارد استفاده از زمین
en Cultivation of a single crop to the exclusion of other uses of land
fa وسط زمین کشت لوبیا رشد میکنه...و برای رفع عطش مفیده
en in the middle of bean fields and are used to quench thirst
fa وقتي ازم خواستي که سبد بسازم و زمين رو کشت کنم
en when you asked me to make basket and cultivate a field
fa نه اينطور نيست من کسي را که اونو کشت ميشناسم
en but i know someone was responsible for their deaths
fa اون رو به خاطر پرنس ها و پادشاه وي دوكخواهم كشت
en i'll terminate him in the name of princes and king wieduk
fa او خواهد کشت تمام کسانى را که اين صندوقچه را باز کرده اند
en he will kill all who open this chest
fa ميخوام توي چشماي كسي كه پدرم را كشت وقتي كه داره ميميره نگاه كنم
en i want to iook into the eyes of my fathers kiiier as he dies
fa زنش و تنها بچش و خودش را کشت
en a husband killed his wife and the only child and herself
fa يک سرباز نيروي دريايي را کشت و دو نفر ديگه را مجروح کرد
en killed ‧ marine and injured ‧ others
fa ولي من هيولاي شما را خواهم كشت
en but i will kill your monster
fa منو بخاطر اينکه چند لحظه اسير خودبيني شدي نخواهي کشت
en huh you wont kill me
fa به محض اينكه كتاب رو بدست بياريماونها رو خواهيم كشت
en as soon as the book is taken out, massacre will be done
fa من شما انسانهاي شيطان صفت رو خواهم كشت
en you evil man, i will kill
fa و اون تاجر را توي آسانسور کشت
en and he took out that business man in the elevator
fa دربارة اون مردي که توي مرکز شهر خانوادشو کشت شنيدي ، آره
en you heard about that guy from downtown who killed his family, right
fa اون دخترِ منو کُشت
en he's responsible for the killing of my daughter
fa از وقتي که روباه ماده اون را کشت من هنوز ميخوام که انتقام اون را بگيرم
en jade fox murdered him. i have yet to avenge his death
fa كه ارتش اونها رو كشت
en who were killed by military soldiers
fa اون منو کشت منو کشت
en it has killed me, its killed me
fa تقصير من بود او را بخاطر من کشت
en its my fault. killed her because of me
fa آخر اونو کشت
en does he kill her in the end
fa خداوند ما ، مسيح ، اونو كشت
en the christ god has killed it
fa من هميشه ميخواستم بدونم چطوري ريحان را کشت و برداشت ميکنن ، عاليه
en ive always wondered how they cultivate and harvest basil. thatd be great
نمایش صفحه 1. یافت 2750 احکام مطابق با عبارت زمین قابل کشت.موجود در 1.508 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.