ترجمه به انگلیسی:

  • arable land   

جملات مثال "زمین قابل کشت"، حافظه ترجمه

add example
fa بافت سطحی که در گیاهان در واکنش به جراحات ایجاد می‌شود؛ قابلیت احیاءکنندگی آن برای کشت بافت به میزان قابل ملاحظه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد
en Superficial tissue developing in plants in response to wounding; its regenerative capacity is used considerably in tissue culture
fa وقتي ازم خواستي که سبد بسازم و زمين رو کشت کنم
en when you asked me to make basket and cultivate a field
fa وسط زمین کشت لوبیا رشد میکنه...و برای رفع عطش مفیده
en in the middle of bean fields and are used to quench thirst
fa بله ، ما مي تونيم در زمين هاي جديد کشت کنيمو به اونا بديم
en yes, we can cultivate new fields and give them out
fa کشت یک محصول واحد با ممانعت از سایر موارد استفاده از زمین
en Cultivation of a single crop to the exclusion of other uses of land
fa اتوبوسي كه تو سوارش بودي تري چيني را زير گرفت و كشت
en that bus you were on killed terry chaney
fa بو يوسون كه باعث شد ما به اينجابياييم و مادر تو رو كشت
en bu yeosun who drive us out here and killed your mother
fa او یک دزد دریایی بود که صد ها نفر از مردم بیگناه رو کشت
en he was a pirate who killed hundreds of innocent people
fa اسكوتزليگ يا ويلفينگ ، يک كدومشون را اون با دست خالي كشت
en he was fleeing the wulfings
fa حتي در اين راه يكي را كشت و
en he even killed someone
fa امپراتور تنها مردي را كه عاشقش بودم كشت
en the emperor murdered the only man ive ever loved
fa بد. او يك خون‌آشامو كشت
en bad he killed one vampire
fa دکتر ريد، دستورات دارويي رو نوشتم و کشت خون رو هم انجام دادم
en dr reid, i wrote out your admission orders and got the blood cultures
fa اون ”آبراهام لينکولن” را کشت
en he killed abraham lincoln
fa نگهبانان را کشت و توپ را دزديد
en the guards killed, and drakenbal stolen
fa اون توي کشتي من بود اون همه ي خدمه ي من را کشت
en it got on my ship, it killed my crew
fa اون پدر و مادرم را کشت مگه نه هموني که اين زخم را گذاشته
en he killed my parents, didnt he the one who gave me this
fa کشت زیر خاک یا خاک سطحی زیر عمق طبیعی شخم
en Tillage of the subsoil or soil pan below the normal plough depth
fa غير ممكنهيه برده رو ميشه بخواطر هيچ كشت
en that's not possible. a slave can die for nothing
fa اون لعنتي خواهر منو کشت
en that thing killed my sister
fa چارلي، فکر کنم بدونم کي سيمون رو کشت
en charlie, i think i know who killed simon
fa دربارة اون مردي که توي مرکز شهر خانوادشو کشت شنيدي ، آره
en you heard about that guy from downtown who killed his family, right
fa وقتي که خودش را کشت سه هفته بود که حامله شده بود
en i was there. i saw it
fa ولدمورت تمام اعضاي خانوادش را کشت
en voldermort wiped out her entire family
fa او مادر من را کشت تو آن را نميدوني
en he killed my mother. you do not know that
نمایش صفحه 1. یافت 2750 احکام مطابق با عبارت زمین قابل کشت.موجود در 0.699 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.