ترجمه به انگلیسی:

  • arable land   

جملات مثال "زمین قابل کشت"، حافظه ترجمه

add example
بافت سطحی که در گیاهان در واکنش به جراحات ایجاد می‌شود؛ قابلیت احیاءکنندگی آن برای کشت بافت به میزان قابل ملاحظه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیردSuperficial tissue developing in plants in response to wounding; its regenerative capacity is used considerably in tissue culture
بله ، ما مي تونيم در زمين هاي جديد کشت کنيمو به اونا بديمyes, we can cultivate new fields and give them out
کشت یک محصول واحد با ممانعت از سایر موارد استفاده از زمینCultivation of a single crop to the exclusion of other uses of land
وسط زمین کشت لوبیا رشد میکنه...و برای رفع عطش مفیدهin the middle of bean fields and are used to quench thirst
وقتي ازم خواستي که سبد بسازم و زمين رو کشت کنمwhen you asked me to make basket and cultivate a field
نه اينطور نيست من کسي را که اونو کشت ميشناسمbut i know someone was responsible for their deaths
اون رو به خاطر پرنس ها و پادشاه وي دوكخواهم كشتi'll terminate him in the name of princes and king wieduk
او خواهد کشت تمام کسانى را که اين صندوقچه را باز کرده اندhe will kill all who open this chest
ميخوام توي چشماي كسي كه پدرم را كشت وقتي كه داره ميميره نگاه كنمi want to iook into the eyes of my fathers kiiier as he dies
زنش و تنها بچش و خودش را کشتa husband killed his wife and the only child and herself
يک سرباز نيروي دريايي را کشت و دو نفر ديگه را مجروح کردkilled ‧ marine and injured ‧ others
ولي من هيولاي شما را خواهم كشتbut i will kill your monster
منو بخاطر اينکه چند لحظه اسير خودبيني شدي نخواهي کشتhuh you wont kill me
به محض اينكه كتاب رو بدست بياريماونها رو خواهيم كشتas soon as the book is taken out, massacre will be done
من شما انسانهاي شيطان صفت رو خواهم كشتyou evil man, i will kill
و اون تاجر را توي آسانسور کشتand he took out that business man in the elevator
دربارة اون مردي که توي مرکز شهر خانوادشو کشت شنيدي ، آرهyou heard about that guy from downtown who killed his family, right
اون دخترِ منو کُشتhe's responsible for the killing of my daughter
از وقتي که روباه ماده اون را کشت من هنوز ميخوام که انتقام اون را بگيرمjade fox murdered him. i have yet to avenge his death
كه ارتش اونها رو كشتwho were killed by military soldiers
اون منو کشت منو کشتit has killed me, its killed me
تقصير من بود او را بخاطر من کشتits my fault. killed her because of me
آخر اونو کشتdoes he kill her in the end
خداوند ما ، مسيح ، اونو كشتthe christ god has killed it
من هميشه ميخواستم بدونم چطوري ريحان را کشت و برداشت ميکنن ، عاليهive always wondered how they cultivate and harvest basil. thatd be great
نمایش صفحه 1. یافت 2750 احکام مطابق با عبارت زمین قابل کشت.موجود در 0.715 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.