ترجمه به انگلیسی:

  • arable land   

جملات مثال "زمین قابل کشت"، حافظه ترجمه

add example
fa بافت سطحی که در گیاهان در واکنش به جراحات ایجاد می‌شود؛ قابلیت احیاءکنندگی آن برای کشت بافت به میزان قابل ملاحظه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد
en Superficial tissue developing in plants in response to wounding; its regenerative capacity is used considerably in tissue culture
fa بله ، ما مي تونيم در زمين هاي جديد کشت کنيمو به اونا بديم
en yes, we can cultivate new fields and give them out
fa کشت یک محصول واحد با ممانعت از سایر موارد استفاده از زمین
en Cultivation of a single crop to the exclusion of other uses of land
fa وقتي ازم خواستي که سبد بسازم و زمين رو کشت کنم
en when you asked me to make basket and cultivate a field
fa وسط زمین کشت لوبیا رشد میکنه...و برای رفع عطش مفیده
en in the middle of bean fields and are used to quench thirst
fa اون خانواده منو کشت
en this killed the family
fa او یک دزد دریایی بود که صد ها نفر از مردم بیگناه رو کشت
en he was a pirate who killed hundreds of innocent people
fa من كسي هستم كه ژنرال هايموسو رو كشت
en who killed general hae mo su
fa و سومی تو را خواهد کشت ولی زندگی خیلی ها رو نجات خواهد داد
en and the third will kill you but she will save many lives
fa اشتفان گئورگ مرد. يک مزدور او را کشت
en stefan george is dead, murdered by a hireling
fa ، او راننده اي بود که پسرتو کشت تو شش ماه بهش دادي
en he was the driver who killed my son, you gave him six months
fa اون برادراي منو کشت
en he killed my brothers
fa اگر موضوع فقط خيانت باشهاون رو نخواهم كشت
en if it's simply betrayal, i won't like him
fa چهار گوشه اين عالم را به دنبال شاه اوديوس خواهم گشت و او را سرخوشانه خواهم كشت
en i will search the four corners of this earth, find governor odious and joyously kill him
fa اگه يک شخصي کسي را کشت که واقعا آدم بدي بود
en if a person killed somebody who did something terrible
fa مردان ما جنگاورها را خواهند کشت
en our men will die armed
fa این خیلی عجیبه! چطور اینها این همه سال این گیاه رو کشت می کنن؟
en that's weird, then how come they always scattered them all these years?
fa کي پدر منو کشت
en who killed my father
fa اماالتهاب مفاصل گرفت و خودش کشت
en but he got arthritis then, and he killed himself
fa يکي زودتر رسيد و با اون تماس گرفت تام جونزو کشت و
en someone reached out and touched him first
fa او حتما برادر داي سو را توي جيه رو مي کشت
en he would have blamed brother dae so's death on gyehru
fa ولي بعد من رو كشت
en he killed me then
fa در مدتي که شاهزاده دائه-سو در غياب شما حکومت مي کرد، در قصر کشت و کشتار بود
en while prince dae so was ruling in your absence, there was bloodshed in the palace
fa کشت میکروارگانیسم‌ها برای بنیان نهادن فرایندی خاص
en Cultures of microorganisms used to initiate a particular process
fa اون همه رو کشت
en it killed them
نمایش صفحه 1. یافت 2750 احکام مطابق با عبارت زمین قابل کشت.موجود در 1.254 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.