ترجمه به انگلیسی:

 
Shahrivar, the sixth month of the Iranian calendar.

عبارات مشابه در فرهنگ لغت فارسی انگلیسی. (1)

ماه شب چهارده در هنگام درو (حدود 12 شهریور)harvest moon

    نمایش صرف کلمات

جملات مثال "شهریور"، حافظه ترجمه

add example
No translation memories found.
نمایش صفحه 1. یافت 0 احکام مطابق با عبارت شهریور.موجود در 0.27 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.