ترجمه به انگلیسی:

  • metabolites   

جملات مثال "متابولیتها"، حافظه ترجمه

add example
No translation memories found.
نمایش صفحه 1. یافت 0 احکام مطابق با عبارت متابولیتها.موجود در 0.187 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.