ترجمه به انگلیسی:

  • exchange rate   
    (noun   )
     
    currency rate (finance)

جملات مثال "نرخ ارز"، حافظه ترجمه

add example
خيلي خوب ، ارز را ندارهit is a waste of time
گوش بده ارز مگ را بهم بده يا به زور ميگيرمشlisten, erez, give me the mag, or ill take it by force
جك ، دكتر آرز كجاست ؟jack, where's dr arzt?
که ارز را از کشور خارج ميکنند ، بهتر نيستwho would have taken the money out of the community
حالا ميگي كه فقط ‧ سكه مسي مي ارز؟it's only worth fifty copper coins?
صورت تبديل ارزbankers bill
به ارز گفتم ارز يک لطفي در حقم كنso i say to erez, erez, do me a favor
، که پول بدست آورده ، و در نتيجه ارز را در کشور نگه داشتهreceive the money, thereby keeping it in the community
نرخ هر دور ‧ دلاره رفيقthe price is $‧ a fuck, my friend
این تنظیمات زمان ، نرخ بازآوری مؤلفه‌های KDE چاپ گوناگون مانند مدیر چاپ و مشاهده‌گر کار را کنترل می‌کندThis time setting controls the refresh rate of various KDE Print components like the print manager and the job viewer
نرخ معمولي را بهت ميدهمill pay you the usual rate
منحصر به پدیده بیولوژیکی؛ در اقتصاد به کار برید ""نرخ رشد اقتصادی""Restricted to the biological phenomenon; in economics use
براي نيم ساعت ، نرخ فرق ميكنهits different for half hour
شهردار ميخواد نرخ بليط مترو رو زيادکنهthe mayor wants to raise subway fares
ميدوني ، ما دوتايي باعث ميشيم که نرخ جنون شهر دوبرابر بشهyou know, theyll be doubling up
اگر دال کم تر از نرخ پاسخ دادن محصول باشهif x is less than the cost of a recall
براي همين ، نرخ ‧ درصد رفت بالاfor that, the rate went up ‧ percent
اومدم راجب نرخ مذاکره کنمim here to negotiate the rates
چون شما ميخواين به نرخ روز معامله کنيدbecause youll be bidding on a date
بذرافشانی در حالی که قبلا محصولی در آن کاشته شده باشد؛ برای میزان اضافه کاشت بذر به کار برید ""نرخ‌های بذرافشانی""Sowing in a crop already established; for sowing excess quantity of seed use
و من قول ميدهم تا يکسال نرخ بالا نرهand you have my word, itll not go up for a year
خوب ، سرگرد ، من شخصا به نرخ روز نون می خورمwell, personally, major, i will take what comes
در طول زمان نرخ زنده موندن آدمها به صفر ميرسهon a long enough time line, the survival rate for everyone drops to zero
به من گفته اند نرخ دلار برابر چند بيليون مارک ميشودthey say the rate of exchange for the dollar is five billion marks
تو بايد از من ياد بگيري، با پايينترين نرخ تنزيل كنyou must learn from me, starting at the bottom
نمایش صفحه 1. یافت 30 احکام مطابق با عبارت نرخ ارز.موجود در 0.293 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.