ترجمه به انگلیسی:

  • column chart   
     
    A graph that uses vertical bars to show data changes over a period of time or illustrate comparisons among items.

جملات مثال "نمودار ستونی"، حافظه ترجمه

add example
fa زدن ضامن ستونی که اندازه کل پیامهای پوشه‌ها را نشان می‌دهد. View
en Toggle display of column showing the total size of messages in folders
fa وقتی konqueror در حالت نمای چند ستونی استفاده می‌شود ، بیشینۀ عرض برای متن شمایل می‌باشد
en This is the maximum width for the icon text when konqueror is used in multi column view mode
fa بترتيب ستوني
en column major order
fa قالب دو ستونی با عناوین و زیرنویسهای رنگی شیکName
en A two-column template with stylishly colored headers and footers
fa دودوئي ستوني
en column binary
fa زدن ضامن نمایش ستونی که تعداد کل پیامهای پوشه‌ها را نشان می‌دهد. View
en Toggle display of column showing the total number of messages in folders
fa نمودار رابطۀ هستارdiagram name
en entity relationship diagram
fa شکلهای نمودار فعالیتStencils
en Activity Diagram Shapes
fa برگزیدن نمودار در سمت چپ
en Select Diagram on Left
fa نمودار & رده... ‌
en & Class Diagram
fa نمودار همکاری
en collaboration diagram
fa نمودار & وضعیت... ‌
en State Diagram
fa نمودار & دنباله... ‌
en & Sequence Diagram
fa وارد کردن نام نمودار
en Enter Diagram Name
fa برای پیکربندی رنگ حسگر در نمودار ، این دکمه را فشار دهید
en Push this button to configure the color of the sensor in the diagram
fa نمودار & همکاری... ‌
en Collaboration Diagram
fa نام نمودار مرجع را وارد کنید
en Enter referenced diagram name
fa روندنمای KOffice و ابزار نمودار
en KOffice Flowchart And Diagram Tool
fa این صفحه به شما اجازه می‌دهد که رنگهایی که نمودارتان با آن نمایش داده می‌شود را پیکربندی کنید. می‌توان به هر بخش نمودار رنگ متفاوتی اختصاص داد
en This page lets you configure the colors in which your chart is displayed. Each part of the chart can be assigned a different color
fa نمودار رابطۀ & هستار... ‌
en & Entity Relationship Diagram
fa رنگهای نمودار
en Diagram Colors
fa نمودار گانت را بزرگ‌نما می‌کند ، به طوری که می‌توانید کل دوام رویداد را روی آن ببینید
en Zooms the Gantt chart so that you can see the entire duration of the event on it
fa ایجاد نمودار فعالیت
en Create activity diagram
fa ایجاد نمودار رابطۀ هستار
en Create entity relationship diagram
fa نمودار & مؤلفه... ‌
en Component Diagram
نمایش صفحه 1. یافت 110 احکام مطابق با عبارت نمودار ستونی.موجود در 0.302 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.