ترجمه به انگلیسی:

  • column chart   
     
    A graph that uses vertical bars to show data changes over a period of time or illustrate comparisons among items.

جملات مثال "نمودار ستونی"، حافظه ترجمه

add example
fa قالب دو ستونی با عناوین و زیرنویسهای رنگی شیکName
en A two-column template with stylishly colored headers and footers
fa وقتی konqueror در حالت نمای چند ستونی استفاده می‌شود ، بیشینۀ عرض برای متن شمایل می‌باشد
en This is the maximum width for the icon text when konqueror is used in multi column view mode
fa دودوئي ستوني
en column binary
fa زدن ضامن ستونی که اندازه کل پیامهای پوشه‌ها را نشان می‌دهد. View
en Toggle display of column showing the total size of messages in folders
fa بترتيب ستوني
en column major order
fa زدن ضامن نمایش ستونی که تعداد کل پیامهای پوشه‌ها را نشان می‌دهد. View
en Toggle display of column showing the total number of messages in folders
fa درج یک نمودار
en Insert a chart
fa ایجاد نمودار مورد استفاده
en Create use case diagram
fa قلم برچسبهای نمودار
en Font name of the axis labels
fa نمودار فعالیت
en activity diagram
fa & پاک کردن نمودار
en & Clear Diagram
fa در اینجا می‌توانید رنگی که برای برچسب زدن محور دوم Y) عمودی (استفاده می‌شود را پیکربندی کنید. البته ، این تنظیم فقط در صورتی مؤثر است که نمودار به گونه‌ای پیکربندی شده باشد که دو محور عمودی داشته باشد
en Here you can configure the color that is used for labeling the second Y (vertical) axis. Of course, this setting only takes effect if the chart is configured to have two vertical axes
fa نمودار فعالیت
en Activity Diagram
fa ویژگیهای نمودار
en Diagram Properties
fa شمایل میله ابزار ، تصاویر پیش‌نمایش نمودار ایجادشده
en Created chart preview images, toolbar icons
fa عمليات من بايد تو نمودار از صفر انجام ميشد باشه
en my operation had to be done in zero grav
fa برگزیدن نوع نمودار
en Scatter Chart
fa نمودار گانت را بزرگ‌نما می‌کند ، به طوری که می‌توانید کل دوام رویداد را روی آن ببینید
en Zooms the Gantt chart so that you can see the entire duration of the event on it
fa این وصله ، برای KOrganizer یک نمای گسترۀ زمان) مثل نماهای کارهای انجامی یا ماهانه (فراهم می‌‌کند. اگر این وصله را فعال کنید ، می‌توانید به گسترۀ زمان سودهی کرده و مانند نمودار Gantt ، رویدادهای خود را مشاهده کنید. GenericName
en This plugin provides a timespan view for korganizer (like the to-do or month views). If you enable this plugin, you can switch to the timespan view and view your events like in a Gantt diagram
fa نمودار مورد استفاده
en use case diagram
fa رنگهای نمودار
en Diagram Colors
fa & زیر نوع نمودار
en Chart & Sub-type
fa نمودار گردشي
en flow diagram
fa فهرست راهنمای محلی برای ذخیرۀ نمودار صادرشده در
en the local directory to save the exported diagrams in
fa نمودار & مؤلفه... ‌
en Component Diagram
نمایش صفحه 1. یافت 110 احکام مطابق با عبارت نمودار ستونی.موجود در 0.366 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.