ترجمه به انگلیسی:

  • column chart   
     
    A graph that uses vertical bars to show data changes over a period of time or illustrate comparisons among items.

جملات مثال "نمودار ستونی"، حافظه ترجمه

add example
دودوئي ستونيcolumn binary
بترتيب ستونيcolumn major order
وقتی konqueror در حالت نمای چند ستونی استفاده می‌شود ، بیشینۀ عرض برای متن شمایل می‌باشدThis is the maximum width for the icon text when konqueror is used in multi column view mode
قالب دو ستونی با عناوین و زیرنویسهای رنگی شیکNameA two-column template with stylishly colored headers and footers
زدن ضامن نمایش ستونی که تعداد کل پیامهای پوشه‌ها را نشان می‌دهد. ViewToggle display of column showing the total number of messages in folders
زدن ضامن ستونی که اندازه کل پیامهای پوشه‌ها را نشان می‌دهد. ViewToggle display of column showing the total size of messages in folders
ایجاد نمودار مؤلفهCreate component diagram
میله ابزار نمودارDiagram To Load at Startup
شکلهای نمودار فعالیتStencilsActivity Diagram Shapes
نمودار سازمانيorganization chart
هنگام ذخیرۀ نمودار در % ‧ ، مسئله‌ای رخ دادA problem occurred while saving diagram in %
سطح بزرگ‌نمایی را در نمودار گانت تنظیم می‌کند. » ساعت « ، گستره‌ای از چند ساعت را نمایش می‌دهد ؛ » روز « ، گستره‌ای از چند روز را نمایش می‌دهد ؛ » هفته « ، گستره‌ای از چند ماه را نمایش می‌دهد ؛ و » ماه « ، گستره‌ای از چند سال را نمایش می‌دهد تا زمانی که » حالت خودکار « ، مناسب‌ترین گستره را برای رویداد یا کار انجامی جاری برگزیندSets the zoom level on the Gantt chart. 'Hour ' shows a range of several hours, 'Day ' shows a range of a few days, 'Week ' shows a range of a few months, and 'Month ' shows a range of a few years, while 'Automatic ' selects the range most appropriate for the current event or to-do
ایجاد نمودار وضعیتCreate state diagram
وارد کردن نام نمودار مرجعEnter the name of the diagram referenced
در اینجا ، رنگی که زمینۀ نمودار به آن رنگ در می‌آید را تنظیم کنیدHere you set the color in which the background of the chart is painted
این سند ، یک نمودار نیست ، بلکه % ‧ است. لطفاً ، سعی کنید آن را با کاربرد مناسبی باز کنیدThis document is not a chart, but %‧. Please try opening it with the appropriate application
نمودار مؤلفهcomponent diagram
نمودار خوندن متوقف شدthe reading is off the chart
هم اکنون نمودار از آن نام استفاده می‌کند. renaming diagramA diagram is already using that name
نمودار & جاری‌& Current diagram
ایجاد نمودار رابطۀ هستارCreate entity relationship diagram
برای پیکربندی رنگ حسگر در نمودار ، این دکمه را فشار دهیدPush this button to configure the color of the sensor in the diagram
نمونه‌ای از یک نمودار میلهNameAn example of a bar chart
نمودار & دنباله... ‌& Sequence Diagram
نمودار کنده‌ايblock diagram
نمایش صفحه 1. یافت 110 احکام مطابق با عبارت نمودار ستونی.موجود در 0.208 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.