ترجمه به انگلیسی:

  • column chart   
     
    A graph that uses vertical bars to show data changes over a period of time or illustrate comparisons among items.

جملات مثال "نمودار ستونی"، حافظه ترجمه

add example
fa بترتيب ستوني
en column major order
fa زدن ضامن نمایش ستونی که تعداد کل پیامهای پوشه‌ها را نشان می‌دهد. View
en Toggle display of column showing the total number of messages in folders
fa وقتی konqueror در حالت نمای چند ستونی استفاده می‌شود ، بیشینۀ عرض برای متن شمایل می‌باشد
en This is the maximum width for the icon text when konqueror is used in multi column view mode
fa زدن ضامن ستونی که اندازه کل پیامهای پوشه‌ها را نشان می‌دهد. View
en Toggle display of column showing the total size of messages in folders
fa دودوئي ستوني
en column binary
fa قالب دو ستونی با عناوین و زیرنویسهای رنگی شیکName
en A two-column template with stylishly colored headers and footers
fa لطفا يک نمودار از حرکت دور عطارد رسم کن
en please plot our trajectory following the slingshot around mercury
fa نمودار مؤلفه
en component diagram
fa نمودار فعالیت
en Activity Diagram
fa نمودار دنباله
en Sequence Diagram
fa نمودار فعالیت
en activity diagram
fa این سند ، یک نمودار نیست ، بلکه % ‧ است. لطفاً ، سعی کنید آن را با کاربرد مناسبی باز کنید
en This document is not a chart, but %‧. Please try opening it with the appropriate application
fa نمودار & دنباله... ‌
en & Sequence Diagram
fa شمایل میله ابزار ، تصاویر پیش‌نمایش نمودار ایجادشده
en Created chart preview images, toolbar icons
fa نمودار آرایش
en deployment diagram
fa & پاک کردن نمودار
en & Clear Diagram
fa نمودار کنده‌اي
en block diagram
fa مطمئنید که می‌خواهید نمودار % ‧ را حذف کنید ؟
en Are you sure you want to delete diagram %‧?
fa نمودار & فعالیت... ‌
en & Activity Diagram
fa نمودار گردشي
en flow diagram
fa هي بچه عصبي, برو از تخت هيجدهم نمودار مشخص كننده مقدار سم موجود تو بدنشو بيار
en nervous guy. go to bed ‧ and get me his tox screen
fa نمودار گذارها
en transition diagram
fa قلم برچسبهای نمودار
en Font name of the axis labels
fa اه, نه-اين نمودار سم داخله خونشه ؟
en oh, no.-is this the tox screen?
fa این یک نمودار نجومی است
en this is an astronomical chart
نمایش صفحه 1. یافت 110 احکام مطابق با عبارت نمودار ستونی.موجود در 0.675 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.