ترجمه به انگلیسی:

  • column chart   
     
    A graph that uses vertical bars to show data changes over a period of time or illustrate comparisons among items.

جملات مثال "نمودار ستونی"، حافظه ترجمه

add example
بترتيب ستونيcolumn major order
زدن ضامن نمایش ستونی که تعداد کل پیامهای پوشه‌ها را نشان می‌دهد. ViewToggle display of column showing the total number of messages in folders
وقتی konqueror در حالت نمای چند ستونی استفاده می‌شود ، بیشینۀ عرض برای متن شمایل می‌باشدThis is the maximum width for the icon text when konqueror is used in multi column view mode
زدن ضامن ستونی که اندازه کل پیامهای پوشه‌ها را نشان می‌دهد. ViewToggle display of column showing the total size of messages in folders
دودوئي ستونيcolumn binary
قالب دو ستونی با عناوین و زیرنویسهای رنگی شیکNameA two-column template with stylishly colored headers and footers
لطفا يک نمودار از حرکت دور عطارد رسم کنplease plot our trajectory following the slingshot around mercury
نمودار مؤلفهcomponent diagram
نمودار فعالیتActivity Diagram
نمودار دنبالهSequence Diagram
نمودار فعالیتactivity diagram
این سند ، یک نمودار نیست ، بلکه % ‧ است. لطفاً ، سعی کنید آن را با کاربرد مناسبی باز کنیدThis document is not a chart, but %‧. Please try opening it with the appropriate application
نمودار & دنباله... ‌& Sequence Diagram
شمایل میله ابزار ، تصاویر پیش‌نمایش نمودار ایجادشدهCreated chart preview images, toolbar icons
نمودار آرایشdeployment diagram
& پاک کردن نمودار& Clear Diagram
نمودار کنده‌ايblock diagram
مطمئنید که می‌خواهید نمودار % ‧ را حذف کنید ؟Are you sure you want to delete diagram %‧?
نمودار & فعالیت... ‌& Activity Diagram
نمودار گردشيflow diagram
هي بچه عصبي, برو از تخت هيجدهم نمودار مشخص كننده مقدار سم موجود تو بدنشو بيارnervous guy. go to bed ‧ and get me his tox screen
نمودار گذارهاtransition diagram
قلم برچسبهای نمودارFont name of the axis labels
اه, نه-اين نمودار سم داخله خونشه ؟oh, no.-is this the tox screen?
این یک نمودار نجومی استthis is an astronomical chart
نمایش صفحه 1. یافت 110 احکام مطابق با عبارت نمودار ستونی.موجود در 0.64 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.