ترجمه به انگلیسی:

  • sanitary napkin   
    (noun   )

جملات مثال "نوار بهداشتی"، حافظه ترجمه

add example
، منم ميخوام برات يک بسته نوار بهداشتي بخرم اين تنها کاريه که ميتونم براي تشکر انجام بدمim going to buy you a big box of tampax just so i can thank you
چرا نوار بهداشتي تو وسايلت داريok, why do you have tampons in your boot
اسكات ، جيمي به اين مشهوره كه داراي يک شخصيت بهداشتيjimmys renowned for his personal hygiene, scott
تو خيلي وقته داري محصولات بهداشتي اونا را تنفس ميكنيyou been spending too much time inhaling them cleaning products
کمک به پيرزن جزئي از وظيفه شماست لطفا ، پنبه بهداشتيold woman in need of assistance. bunion pads, please
اجازه بدهيد يک کنفرانس بهداشتي بين المللي بزرگ ترتيب بدهيمlet s organize a massive internationai medicai conference
غير بهداشتيinsanitary
دستور دادن مطابق اصول بهداشتي عمل کنيمorders to sanitize came down from the two star
تکنولوژى کامپيوتر ، محصولات پزشکى و بهداشتى بودof computer technology, medical products and health care
آموزش و پرورش ، خدمات بهداشتي و درمانيeducation. labor. health and human services
سپس به كمپانيهاي سازنده لوازم ارايشي و بهداشتي سراسر دنياthen sold to cosmetic companies around the world
گارد ساحلي تو قسمت خدمات بهداشتي–coast guard.–sanitation department
خوردن غذاي بهداشتي مد شده بود خاور ميانه هم همين طورhealth food was in fashion. the middle east too
فیلم‌های عکاسی، نوار فیلم‌ها یا سایر مواد تصویری؛ برای مواد بسته‌بندی شده خوراکی به کار برید ""لایه‌روکش‌های خوراکی""؛ برای ساختارهای حفاظتی به کار برید ""پوشش‌های ورقی پلاستیکی""Photographic films, filmstrips, or other projected illustrative materials; for the edible packaging materials use <‧>; for the protective structures use
نه ، تو اون نیستی ، تو اون دختر کوچولوی شیطلن صفت داخل نوار ویدیویی هستیno, youre not youre that evil little girl from the tape
سینی ۲) نوار کاغذTray ‧ (Paper Cassette
خرابی در خواندن طول شناسۀ نوارReading tape ID length failed
خواندن سرآیند نوارReading tape header
نوار درون گرداننده ، محافظ از نوشتن است. لطفاً ، حفاظت از نوشتن را غیرفعال کرده و دوباره سعی کنیدThe tape in the drive is write protected. Please disable write protection and try again
نوار را عوض ميكنه و ميگهhe changes the tape and says
، من فکر ميکنم اگر اون ميخواست به ما آسيب برسونه. ميتونست اون نوار را بفرسته براي سي. ان. انi think if he wanted to hurt us he could have sent the tape to cnn
من روی نوار بازی ضبط کردم.‏i taped over the game
صدور فرمان mtload قبل از سوار کردن نوارIssue an mtload command prior to mounting the tape
يه نوار ويديوa videotape
اون حس گرها نوار شکلsensor strips
نمایش صفحه 1. یافت 271 احکام مطابق با عبارت نوار بهداشتی.موجود در 0.846 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.