ترجمه به انگلیسی:

  • sanitary napkin   
    (noun   )

جملات مثال "نوار بهداشتی"، حافظه ترجمه

add example
، منم ميخوام برات يک بسته نوار بهداشتي بخرم اين تنها کاريه که ميتونم براي تشکر انجام بدمim going to buy you a big box of tampax just so i can thank you
چرا نوار بهداشتي تو وسايلت داريok, why do you have tampons in your boot
اجازه بدهيد يک کنفرانس بهداشتي بين المللي بزرگ ترتيب بدهيمlet s organize a massive internationai medicai conference
سپس به كمپانيهاي سازنده لوازم ارايشي و بهداشتي سراسر دنياthen sold to cosmetic companies around the world
خوردن غذاي بهداشتي مد شده بود خاور ميانه هم همين طورhealth food was in fashion. the middle east too
غير بهداشتيinsanitary
آموزش و پرورش ، خدمات بهداشتي و درمانيeducation. labor. health and human services
دستور دادن مطابق اصول بهداشتي عمل کنيمorders to sanitize came down from the two star
تو خيلي وقته داري محصولات بهداشتي اونا را تنفس ميكنيyou been spending too much time inhaling them cleaning products
گارد ساحلي تو قسمت خدمات بهداشتي–coast guard.–sanitation department
تکنولوژى کامپيوتر ، محصولات پزشکى و بهداشتى بودof computer technology, medical products and health care
کمک به پيرزن جزئي از وظيفه شماست لطفا ، پنبه بهداشتيold woman in need of assistance. bunion pads, please
اسكات ، جيمي به اين مشهوره كه داراي يک شخصيت بهداشتيjimmys renowned for his personal hygiene, scott
به من بگو وقتي نوار پيشرفت را ديدي Ff ‧. tell me when you see a progress bar
پرش به انتهای نوارSkipping to end of tape
تو نوار را بدست آورديdid you get the tape
خرابی در خواندن نام نوارReading tape name failed
من مشکوکم که اين نوار ممکنه اثر مغناطيسيi have little doubt that that cassette has been imprinted
نوار پدر بزرگgranofather tape
خرابی در بازپیچی نوارRewinding tape failed
فیلم‌های عکاسی، نوار فیلم‌ها یا سایر مواد تصویری؛ برای مواد بسته‌بندی شده خوراکی به کار برید ""لایه‌روکش‌های خوراکی""؛ برای ساختارهای حفاظتی به کار برید ""پوشش‌های ورقی پلاستیکی""Photographic films, filmstrips, or other projected illustrative materials; for the edible packaging materials use <‧>; for the protective structures use
نوار سوارشدۀ فقط خواندنیTape mounted readonly
ميخوام نوار بخرمto buy a tape
من شنیدم جمال که تو خیابان نَودم زندگی میکنه هفته ی پیش اون نوار را دیده بودi heard jamal from ‧th street watched that tape last week
چه رابطه ای بین دایره های ذرت زار و اون نوار ویدیویی هستwhat is the connection between the crop circles and the tape
نمایش صفحه 1. یافت 271 احکام مطابق با عبارت نوار بهداشتی.موجود در 0.358 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.