ترجمه به انگلیسی:

  • hot water bottle   
    (noun   )

جملات مثال "کیسه آب گرم"، حافظه ترجمه

add example
فقط کيسه آب اون ترکيده قسم ميخورمit's just her water breaking. calm down!
من خوبم کيسه آب اون پاره شده؟it's fine. has her water broken yet?
کيسه اب زنم پاره شده داره ميزادmy wifes water broke.shes gonna have a baby
کيسه آب ترکيده؟ منظورت چيه؟ اون چيه؟water breaking? what do you mean? what's that?
!کیسه آب بانو سوک وون پاره شدهlady suk-won's water broke!
!کیسه آب پاره شدهthe water broke!
ميتونم كيسه آب را بيارم برو خونهi can help you. i can carry a water bag
ميخوام ببرمت حمام آب گرمim going to give you a sponge bath
يه ليوان آب گرم ندارينyou dont have a cup of warm water, do you
شنيدم كه اعليحضرت به خاطر مريضي بانو يو-آ.به چشمه آب گرم ميرنi heard his majesty went to the hot springs because lady yoo hwa was ill
پادشاه برای بیماری اش به چشمه آب گرم میرودthe king will be going to the hot springs because of his illness
اونا توي ماشينشون منجمد شده بودن آتش نشاني مجبور شد با آب گرم پر فشارfroze to death in their car. fire department had to hose them down
آنها به چشمه آب گرم می روندthey're going to the hot springs
و سوال های دیگه، او بعضی وقتها آب سرد یا آب گرمand other questions she sometimes gave me
شما نباید بگذارید او خیلی طولانی در چشمه آب گرم بماندyou shouldn't let him stay in the hot springs too long
ممکن است آب و هوای کازابلانکا براتون کمی گرم باشهyou may find the climate of casablanca a trifle warm
چرا شما دائما آب میخواهید؟ من نمیتونم آب گرم و نه آب سردwhy do you keep asking for water? i can't bring warm nor cold water
حتي براي ابتني به اين چشمه ي اب گرم هم ميومدand came to these baths
چشمه های آب گرم که اعلیحضرت...سابقا برای آسوده شدن ازthe hot spring water that the king used to get rid of
چشمه های آب گرم آنجا خوب است ، پسthe hot springs there are good, so
چرا همیشه میگویید آب بیارم؟...نه آب سرد، نه آب گرمwhy do you keep asking for water? i can't bring warm nor cold water
به او یک فنجان آب گرم و کمی دارو دادمi gave him a cup of hot water and some medicine
من فرق بين طريقه شستن با آب گرم و سرد را ياد ميگيرمis that what you really want
همچنين نشانه هايي از بنزين و آب گرم وجود دارهtheres also traces of tanker fuel and stormwater runoff as well
راستش آب گرم به من احساس خيلي خوبي ميدهthe warm waters actually done me a world of good
نمایش صفحه 1. یافت 2043 احکام مطابق با عبارت کیسه آب گرم.موجود در 1.354 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.