ترجمه به انگلیسی:

  • hot water bottle   
    (noun   )

جملات مثال "کیسه آب گرم"، حافظه ترجمه

add example
fa کيسه اب زنم پاره شده داره ميزاد
en my wifes water broke.shes gonna have a baby
fa فقط کيسه آب اون ترکيده قسم ميخورم
en it's just her water breaking. calm down!
fa !کیسه آب بانو سوک وون پاره شده
en lady suk-won's water broke!
fa من خوبم کيسه آب اون پاره شده؟
en it's fine. has her water broken yet?
fa ميتونم كيسه آب را بيارم برو خونه
en i can help you. i can carry a water bag
fa کيسه آب ترکيده؟ منظورت چيه؟ اون چيه؟
en water breaking? what do you mean? what's that?
fa !کیسه آب پاره شده
en the water broke!
fa اعليحضرت، نزديك بويو چشمه هاي آب گرم زياد و.خوبي هستن
en your majesty, there are many nice hot springs near buyeo
fa من فرق بين طريقه شستن با آب گرم و سرد را ياد ميگيرم
en is that what you really want
fa لطفا برای من هم آب سرد و هم آب گرم بیاورید
en please bring me both cold and hot water
fa گرم‌شدن سطح زمین و لایه‌های اتمسفر که امکان افزایش بیشتر دما در اثر دی‌اکسیدکربن و بخار محتوی آب نیز است
en Warming of the earth surface and the layers of the atmosphere that tends to increase with the carbon dioxide and water vapour content
fa پادشاه برای بیماری اش به چشمه آب گرم میرود
en the king will be going to the hot springs because of his illness
fa خانوما ، ادامه بديد لطفا آب گرم و ماسك صورت داغ
en ladies, keep up. please, hot water and hot ointments
fa برات کمي آب گرم آوردم اوه ، متشکرم
en i brought you some hot water. oh, thank you
fa اعلي حضرت. متشکرم ، آب چشمه آب گرم
en your grace. thank you. thermal water
fa همچنين نشانه هايي از بنزين و آب گرم وجود داره
en theres also traces of tanker fuel and stormwater runoff as well
fa و بعد از سفر به چشمه آب گرم این اتفاق افتاد پس پزشکان در دردسر بزرگی هستند
en after the hot springs trip, so physicians are in deep trouble
fa اونا توي ماشينشون منجمد شده بودن آتش نشاني مجبور شد با آب گرم پر فشار
en froze to death in their car. fire department had to hose them down
fa بايد فقط تو آب گرم بشوريش
en you wash it only in warm water
fa يه ليوان آب گرم ندارين
en you dont have a cup of warm water, do you
fa چشمه های آب گرم آنجا خوب است ، پس
en the hot springs there are good, so
fa این چشمه آب گرم خشک شده هست
en it's dried hot spring water
fa بله، اونا به چشمه اب گرم رفتن
en yes, they�re going to a hot spring
fa بانوانی که به چشمه آب گرم رفته بودند...دستور داشتند داخل بمانند
en ladies who went to the hot springs were ordered to stay inside
fa به او یک فنجان آب گرم و کمی دارو دادم
en i gave him a cup of hot water and some medicine
نمایش صفحه 1. یافت 2043 احکام مطابق با عبارت کیسه آب گرم.موجود در 1.025 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.