ترجمه به انگلیسی:

  • hot water bottle   
    (noun   )

جملات مثال "کیسه آب گرم"، حافظه ترجمه

add example
fa !کیسه آب پاره شده
en the water broke!
fa !کیسه آب بانو سوک وون پاره شده
en lady suk-won's water broke!
fa من خوبم کيسه آب اون پاره شده؟
en it's fine. has her water broken yet?
fa ميتونم كيسه آب را بيارم برو خونه
en i can help you. i can carry a water bag
fa کيسه اب زنم پاره شده داره ميزاد
en my wifes water broke.shes gonna have a baby
fa فقط کيسه آب اون ترکيده قسم ميخورم
en it's just her water breaking. calm down!
fa کيسه آب ترکيده؟ منظورت چيه؟ اون چيه؟
en water breaking? what do you mean? what's that?
fa براي آب گرم زغال نياز داشتم ، حالا ميفته براي هفته ي ديگه به پليس زنگ ميزنم
en i needed coal delivered for hot water, it will be next week. i call the police
fa چرا شما دائما آب میخواهید؟ من نمیتونم آب گرم و نه آب سرد
en why do you keep asking for water? i can't bring warm nor cold water
fa الان به چشمه آب گرم ته بونگ-سان ميريم
en now we�ll go to the tae bong san hot spring
fa تو چي ميگي جوزفين. نه ، ممنونم. ترجيح ميدهم بمونم اينجا و برم تو وان آب گرم
en how about you, josephine l think ill soak in a hot tub
fa بزاريدش داخل آب گرم وصبر كنيد تا يك روز تمام خيس بخوره
en put it on the warm water and soak it for a day
fa این چشمه آب گرم خشک شده هست
en it's dried hot spring water
fa این مسافرت به چشمه آب گرم برای سرماخوردگی پادشاه است ، نه بیماری دیگری
en this trip to the hot springs is for the king's cold, not other illnesses
fa بانوانی که به چشمه آب گرم رفته بودند...دستور داشتند داخل بمانند
en ladies who went to the hot springs were ordered to stay inside
fa يه ليوان آب گرم ندارين
en you dont have a cup of warm water, do you
fa حتي براي ابتني به اين چشمه ي اب گرم هم ميومد
en and came to these baths
fa لطفا برای من هم آب سرد و هم آب گرم بیاورید
en please bring me both cold and hot water
fa يه چيزه احمقانه را بهت بگم ميدوني ، منم اون آب گرم را ميخورم
en trust me to say something silly. i always do, you know
fa اونا توي ماشينشون منجمد شده بودن آتش نشاني مجبور شد با آب گرم پر فشار
en froze to death in their car. fire department had to hose them down
fa ميشه هميشه غذا پختو از آب گرم استفاده كرد
en you can always cook and use hot water
fa ميچيزي نميخوام. براي من باز هم آب گرم بيار
en l dont want any more hot water for me
fa چشمه آب گرم ؟
en hot springs?
fa من فرق بين طريقه شستن با آب گرم و سرد را ياد ميگيرم
en is that what you really want
fa اما وقتی که حریره ریشه نیلوفر آبی داره می جوشه آب گرم رو باید روش بریزیم
en but pour hot water over it when boiling lotus root porridge
نمایش صفحه 1. یافت 2042 احکام مطابق با عبارت کیسه آب گرم.موجود در 1.318 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.