ترجمه به انگلیسی:

  • hot water bottle   
    (noun   )

جملات مثال "کیسه آب گرم"، حافظه ترجمه

add example
!کیسه آب پاره شدهthe water broke!
!کیسه آب بانو سوک وون پاره شدهlady suk-won's water broke!
من خوبم کيسه آب اون پاره شده؟it's fine. has her water broken yet?
ميتونم كيسه آب را بيارم برو خونهi can help you. i can carry a water bag
کيسه اب زنم پاره شده داره ميزادmy wifes water broke.shes gonna have a baby
فقط کيسه آب اون ترکيده قسم ميخورمit's just her water breaking. calm down!
کيسه آب ترکيده؟ منظورت چيه؟ اون چيه؟water breaking? what do you mean? what's that?
براي آب گرم زغال نياز داشتم ، حالا ميفته براي هفته ي ديگه به پليس زنگ ميزنمi needed coal delivered for hot water, it will be next week. i call the police
چرا شما دائما آب میخواهید؟ من نمیتونم آب گرم و نه آب سردwhy do you keep asking for water? i can't bring warm nor cold water
الان به چشمه آب گرم ته بونگ-سان ميريمnow we�ll go to the tae bong san hot spring
تو چي ميگي جوزفين. نه ، ممنونم. ترجيح ميدهم بمونم اينجا و برم تو وان آب گرمhow about you, josephine l think ill soak in a hot tub
بزاريدش داخل آب گرم وصبر كنيد تا يك روز تمام خيس بخورهput it on the warm water and soak it for a day
این چشمه آب گرم خشک شده هستit's dried hot spring water
این مسافرت به چشمه آب گرم برای سرماخوردگی پادشاه است ، نه بیماری دیگریthis trip to the hot springs is for the king's cold, not other illnesses
بانوانی که به چشمه آب گرم رفته بودند...دستور داشتند داخل بمانندladies who went to the hot springs were ordered to stay inside
يه ليوان آب گرم ندارينyou dont have a cup of warm water, do you
حتي براي ابتني به اين چشمه ي اب گرم هم ميومدand came to these baths
لطفا برای من هم آب سرد و هم آب گرم بیاوریدplease bring me both cold and hot water
يه چيزه احمقانه را بهت بگم ميدوني ، منم اون آب گرم را ميخورمtrust me to say something silly. i always do, you know
اونا توي ماشينشون منجمد شده بودن آتش نشاني مجبور شد با آب گرم پر فشارfroze to death in their car. fire department had to hose them down
ميشه هميشه غذا پختو از آب گرم استفاده كردyou can always cook and use hot water
ميچيزي نميخوام. براي من باز هم آب گرم بيارl dont want any more hot water for me
چشمه آب گرم ؟hot springs?
من فرق بين طريقه شستن با آب گرم و سرد را ياد ميگيرمis that what you really want
اما وقتی که حریره ریشه نیلوفر آبی داره می جوشه آب گرم رو باید روش بریزیمbut pour hot water over it when boiling lotus root porridge
نمایش صفحه 1. یافت 2042 احکام مطابق با عبارت کیسه آب گرم.موجود در 0.605 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.