ترجمه به انگلیسی:

  • hot water bottle   
    (noun   )

جملات مثال "کیسه آب گرم"، حافظه ترجمه

add example
fa فقط کيسه آب اون ترکيده قسم ميخورم
en it's just her water breaking. calm down!
fa کيسه آب ترکيده؟ منظورت چيه؟ اون چيه؟
en water breaking? what do you mean? what's that?
fa !کیسه آب بانو سوک وون پاره شده
en lady suk-won's water broke!
fa من خوبم کيسه آب اون پاره شده؟
en it's fine. has her water broken yet?
fa کيسه اب زنم پاره شده داره ميزاد
en my wifes water broke.shes gonna have a baby
fa !کیسه آب پاره شده
en the water broke!
fa ميتونم كيسه آب را بيارم برو خونه
en i can help you. i can carry a water bag
fa چشمه آب گرم ؟
en hot springs?
fa ميشه هميشه غذا پختو از آب گرم استفاده كرد
en you can always cook and use hot water
fa اعليحضرت، نزديك بويو چشمه هاي آب گرم زياد و.خوبي هستن
en your majesty, there are many nice hot springs near buyeo
fa براي آب گرم زغال نياز داشتم ، حالا ميفته براي هفته ي ديگه به پليس زنگ ميزنم
en i needed coal delivered for hot water, it will be next week. i call the police
fa در چشمه آب گرم با آقای مین بود
en at the hot springs was with sir min
fa راستش آب گرم به من احساس خیلی خوبی میده
en the warm waters actually done me a world of good
fa بانوي من ممنونم ، آب گرم طبيعي
en your grace. thank you. thermal water
fa پرنده هاي دريايي ، بنزين ، آب گرم
en sea gulls, tankers, storm water
fa شنيدم كه اعليحضرت به خاطر مريضي بانو يو-آ.به چشمه آب گرم ميرن
en i heard his majesty went to the hot springs because lady yoo hwa was ill
fa آقا ، بچهها ‧ هفتست که آب گرم نداشتن
en headmaster, children have had no warm water for three weeks
fa ما همچنين يک استخر آب گرم داريم با لباس شنا به اندازه کافي براي هر کي که بخواد
en we also have a heated pool and enough swimsuits for everyone
fa آره... در هر حال ، ما میخواهیم به چشمه آب گرم برویم
en yeah... anyway, we'll be going to the hot springs
fa پادشاه به چشمه آب گرم میرود
en the king is going to the hot springs
fa حتي براي ابتني به اين چشمه ي اب گرم هم ميومد
en and came to these baths
fa پس شما به چشمه آب گرم میروید؟
en then you'll be going to the hot springs?
fa من فرق بين طريقه شستن با آب گرم و سرد را ياد ميگيرم
en is that what you really want
fa پادشاه برای بیماری اش به چشمه آب گرم میرود
en the king will be going to the hot springs because of his illness
fa ميچيزي نميخوام. براي من باز هم آب گرم بيار
en l dont want any more hot water for me
نمایش صفحه 1. یافت 2043 احکام مطابق با عبارت کیسه آب گرم.موجود در 0.727 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.