ترجمه به عبری:

  • יונה 
    (Noun  f)
  • תסיל 
    (Noun  )
  • יונא 
    (Noun  )

    نمایش صرف کلمات

جملات مثال "کبوتر"، حافظه ترجمه

add example
No translation memories found.
نمایش صفحه 1. یافت 0 احکام مطابق با عبارت کبوتر.موجود در 0.741 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.