ترجمه به ارمنی:

  • պուց   
    (Noun  ) [vulgar]
  • ամոթույք   
    (Noun  )
  • բունոց   
    (Noun  )
  • ծակ   

جملات مثال "کس"، حافظه ترجمه

add example
No translation memories found.
نمایش صفحه 1. یافت 0 احکام مطابق با عبارت کس.موجود در 0.911 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.