ترجمه به فارسی:

  • گزینه های انرژی 
     
    A Control Panel icon in Windows Vista that takes user to the Power Options dialog box where the user can manage the battery life settings.

جملات مثال "Power Options"، حافظه ترجمه

add example
en Collate Copies If the " Collate " checkbox is enabled (default), the output order for multiple copies of a multi-page document will be " ‧-‧-..., ‧-‧-..., ‧-‧-... ". If the " Collate " checkbox is disabled, the output order for multiple copies of a multi-page document will be " ‧-‧-..., ‧-‧-..., ‧-‧-... ". Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o Collate=... ‧ example: " true " or " false "
fa مقابلۀ رونوشتها اگر جعبه بررسی « مقابله » فعال است) پیش‌فرض (، ترتیب خروجی برای چند رونوشت یک سند چند صفحه‌ای » ۱-۲-۳... ، ۱-۲-۳... ، ۱-۲-۳... « می‌شود. اگر جعبه بررسی » مقابله « غیرفعال است ، ترتیب خروجی برای چند رونوشت یک سند چند صفحه‌ای » ۱-۱-۱-... ، ۲-۲-۲-... ، ۳-۳-۳-... « می‌شود. نکتۀ اضافی برای کاربران توان: این عنصر ونک KDEPrint ، با پارامتر گزینۀ کار خط فرمان CUPS تطابق دارد:-o Collate=... ‧ مثال: » درست « یا » نادرست «
en Image Positioning: Select a pair of radiobuttons to move image to the position you want on the paper printout. Default is 'center '. Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o position=... ‧ examples: " top-left " or " bottom "
fa استقرار تصویر: یک جفت دکمۀ رادیویی انتخاب کنید تا تصویر به موقعیت مورد نظر شما روی نتیجۀ چاپی کاغذ حرکت کند. پیش‌فرض » مرکز « است. نکتۀ اضافی برای کاربران توان: این عنصر ونک KDEPrint ، با پارامتر گزینۀ کار خط فرمان CUPS تطابق دارد:-o position=... ‧ مثالها: » بالا-چپ « یا » پایین «
en Turn Text Printing with Syntax Highlighting (Prettyprint) Off! ASCII text file printing with this option turned off are appearing without a page header and without syntax highlighting. (You can still set the page margins, though.) Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o prettyprint=false
fa خاموش کردن چاپ متن با مشخص نمودن نحو (Prettyprint)! چاپ پروندۀ متن اسکی که با این گزینه خاموش شده بدون سرایند صفحه بدون مشخص نمودن نحو ظاهر می‌شود.) هر چند هنوز می‌توانید حاشیه‌های صفحه را تنظیم کنید. (نکتۀ اضافی برای کاربران توان: این عنصر ونک KDEPrint با پارامتر گزینۀ کار خط فرمان CUPS تطابق دارد:-o prettyprint=false
en Page Labels Page Labels are printed by CUPS at the top and bottom of each page. They appear on the pages surrounded by a little frame box. They contain any string you type into the line edit field. Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o page-label= "... " ‧ example: " Company Confidential "
fa برچسبهای صفحه برچسبهای صفحه با CUPS در بالا و پایین هر صفحه چاپ می‌شوند. آنها روی صفحاتی که با یک جعبه قابک کوچک احاطه شده‌اند ، ظاهر می‌شوند. حاوی هر رشته‌ای است که در حوزه ویرایش خط رونوشت می‌کنید. نکته‌های اضافی برای کاربران توان: این عنصر ونک KDEPrint ، با پارامتر گزینۀ کار خط فرمان CUPS تطابق دارد:-o page-label= «... » ‧ مثال: « Company Confidential »
en Print in Black Only (Blackplot) The 'blackplot ' option specifies that all pens should plot in black-only: The default is to use the colors defined in the plot file, or the standard pen colors defined in the HP-GL/‧ reference manual from Hewlett Packard. Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o blackplot=true
fa فقط چاپ مشکی) رسم مشکی (گزینۀ » چاپ مشکی « مشخص می‌کند که همۀ قلمها باید فقط به صورت مشکی رسم شوند: پیش‌فرض این است که از رنگهایی که در پروندۀ رسم تعریف شده‌اند ، یا رنگهای قلم استاندارد در راهنمای مرجع HP-GL/‧ از هولت پکارد ، استفاده کنید. نکتۀ اضافی برای کاربران توان: این عنصر ونک KDEPrint ، با پارامتر گزینۀ کار خط فرمان CUPS تطابق دارد:-o blackplot=true
en Job Priority Usually CUPS prints all jobs per queue according to the " FIFO " principle: First In, First Out. The job priority option allows you to re-order the queue according to your needs. It works in both directions: you can increase as well as decrease priorities. (Usually you can only control your own jobs). Since the default job priority is " ‧ ", any job sent with, for example, " ‧ " will be printed only after all those others have finished. Conversely, a " ‧ " or higher priority job will go right to the top of a populated queue (if no other, higher prioritized one is present). Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o job-priority=... ‧ example: " ‧ " or " ‧ " or " ‧ "
fa اولویت کار معمولاً CUPS کل کارهای هر صف را بر اساس اصل « FIFO » چاپ می‌کند: اولین ورود ، اولین خروج. گزینۀ اولویت کار به شما اجازه می‌دهد که صف را بر اساس نیاز خود دوباره مرتب کنید. در هر دو جهت کار می‌کند: می‌توانید اولویتها را افزایش یا کاهش دهید.) معمولاً فقط می‌توانید کارهای شخصی خود را کنترل کنید (. چون اولویت کار پیش‌فرض » ۵۰ « است ، هر کاری که با آن ارسال می‌شود ، مثلاً ، » ۴۹ « فقط پس از اتمام موارد دیگر چاپ می‌شود. برعکس، کار با اولویت » ۵۱ « یا بالاتر به بالای صف ساکن) اگر مورد دیگری نباشدکه اولویت‌بندی شده است (می‌رود. نکتۀ اضافی برای کاربر توان: این عنصر ونک KDEPrint ، با پارامتر گزینۀ کار خط فرمان CUPS تطابق دارد:-o job-priority=... ‧ مثال: » ۱۰ « یا » ۶۶ « یا » ۹۹ «
en Page Set: Choose " All Pages ", " Even Pages " or " Odd Pages " if you want to print a page selection matching one of these terms. The default is " All Pages ". Note: If you combine a selection of a " Page Range " with a " Page Set " of " Odd " or " Even ", you will only get the odd or even pages from the originally selected page range. This is useful if you want to print a page range in duplex on a simplex-only printer. In this case you can feed the paper to the printer twice; in the first pass, select " Odd " or " Even " (depending on your printer model), in second pass select the other option. You may need to " Reverse " the output in one of the passes (depending on your printer model). Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o page-set=... ‧ example: " odd " or " even "
fa تنظیم صفحه: اگر می‌خواهید صفحه‌ای را چاپ کنید که گزینش آن با یکی از این عبارتها تطابق داشته باشد ، » همۀ صفحات «, » صفحات زوج « یا » صفحات فرد « را انتخاب کنید. پیش‌فرض » همۀ صفحات « است. نکته: اگر گزینش یک « گسترۀ صفحه » را با یک » تنظیم صفحه « از » فرد « یا » زوج « ادغام کنید ، فقط صفحات زوج یا فرد را از گسترۀ صفحۀ برگزیدۀ اصلی بر می‌دارید. اگر صفحات زوج یا فرد گسترۀ صفحۀ برگزیدۀ اصلی را بخواهید ، مفید خواهد بود. اگر بخواهید یک گسترۀ صفحه را به صورت دوسویه روی یک چاپگر ساده چاپ کنید ، مفید است. در این صورت می‌توانید دو بار در چاپگر کاغذ بگذارید ، در گذر اول ، » فرد « یا » زوج «) بسته به مدل چاپگر خود (را انتخاب کنید ، در گذر دوم گزینۀ دیگر را انتخاب کنید. ممکن است بخواهید خروجی یکی از گذرها) بسته به مدل چاپگر خود (را » معکوس « کنید. نکتۀ اضافی برای کاربران توان: این عنصر ونک KDEPrint ، با پارامتر گزینۀ کار خط فرمان CUPS تطابق ندارد:-o page-set=... ‧ مثال: » فرد « یا » زوج «
en Page Range: Choose a " Page Range " to select a subset of the complete document pages to be printed. The format is " n, m, o-p, q, r, s-t, u ". Example: " ‧,‧,‧,‧ " will print the pages ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ of your document. Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o page-ranges=... ‧ example: " ‧,‧,‧,‧ "
fa گسترۀ صفحه: » گسترۀ صفحه « را انتخاب کنید تا زیر مجموعۀ صفحات کامل سند برای چاپ انتخاب شود. قالب این گونه است « n, m, o-p, q, r, s-t, u ». مثال: « ۴، ۶، ۱۰-۱۳، ۱۷، ۲۰، ۲۳-۲۵ » صفحات ۴ ، ۶ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۷ ، ۲۰ ، ۲۳ ، ۲۴ ، ۲۵ ، سند شما چاپ می‌شود. نکتۀ اضافی برای کاربران توان: این عنصر ونک KDEPrint ، با پارامتر گزینۀ کار خط فرمان CUPS تطابق ندارد:-o page-ranges=... ‧ مثال: » ۴ ، ۶ ، ۱۰-۱۳ ، ۱۷ ، ۲۰ ، ۲۳-۲۵ «
en Hue (Tint): Slider to control the hue value for color rotation. The hue value is a number from-‧ to ‧ and represents the color hue rotation. The following table summarizes the change you will see for the base colors: Original hue=-‧ hue=‧ Red Purple Yellow-orange Green Yellow-green Blue-green Yellow Orange Green-yellow Blue Sky-blue Purple Magenta Indigo Crimson Cyan Blue-green Light-navy-blue Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o hue=... ‧ use range from "-‧ " to " ‧ "
fa رنگ) ته رنگ (: لغزان جهت کنترل مقدار رنگ برای چرخش رنگ. مقدار رنگ ، عددی از-۳۶۰ تا ۳۶۰ می‌باشد و چرخش رنگ را ارائه می‌کند. جدول زیر تغییری که برای رنگهای پایه می‌بینید را به اختصار ارائه می‌کند: اصلی رنگ=-۴۵ رنگ=۴۵ قرمز بنفش زرد-نارنجی سبز زرد-سبز آبی-سبز زرد نارنجی سبز-زرد آبی آبی آسمانی بنفش زرشکی روشن نیلی لاکی سبزآبی آبی-سبز سرمه‌ای روشن نکتۀ اضافی برای کاربران توان: این عنصر ونک KDEPrint با پارامتر گزینه کار خط فرمان CUPS تطابق دارد:-o رنگ=... ‧ استفاده از گسترۀ » ۳۶۰-« تا » ۳۶۰ «
en Reverse Order If the " Reverse " checkbox is enabled, the output order for multiple copies of a multi-page document will be "...-‧-‧,...-‧-‧,...-‧-‧ ", if you also have en abled the " Collate " checkbox at the same time (the usual scenario). If the " Reverse " checkbox is enabled, the output order for multiple copies of a multi-page document will be "...-‧-‧,...-‧-‧,...-‧-‧ ", if you have dis abled the " Collate " checkbox at the same time. Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o outputorder=... ‧ example: " reverse "
fa ترتیب معکوس در صورت فعال بودن جعبه بررسی « معکوس » ، ترتیب خروجی برای چند رونوشت یک سند چند صفحه‌ای »... ، ۱-۲-۳-... ، ۱-۲-۳-... ۱-۲-۳-« می‌شود ، اگر جعبه بررسی » مقابله « را هم به طور همزمان) حالت استفادۀ معمولی (فعالکرده‌اید. اگر جعبه بررسی « مقابله » فعال است ، ترتیب خروجی برای چند رونوشت یک سند چند صفحه‌ای »... ، ۳-۳-۳-... ۲-۲-۲-,... ۱-۱-۱-« می‌شود ، اگر به طور همزمان جعبه بررسی » مقابله « را غیرفعال کرده‌اید. نکتۀ اضافی برای کاربران توان: این عنصر ونک KDEPrint ، با پارامتر گزینۀ کار خط فرمان CUPS تطابق دارد:-o outputorder=... ‧ مثال: » معکوس «
en Text Formats These settings control the appearance of text on printouts. They are only valid for printing text files or input directly through kprinter. Note: These settings have no effect whatsoever for other input formats than text, or for printing from applications such as the KDE Advanced Text Editor. (Applications in general send PostScript to the print system, and 'kate ' in particular has its own knobs to control the print output.. Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o cpi=... ‧ example: " ‧ " or " ‧ "-o lpi=... ‧ example: " ‧ " or " ‧ "-o columns=... ‧ example: " ‧ " or " ‧ "
fa قالبهای متن این تنظیمات ظاهر متن در نتایج چاپی را کنترل می‌کند. فقط برای چاپ پرونده‌های متن یا ورود مستقیم به kprinter معتبر است. نکته: این تنظیمات به هیچ وجه بر سایر قالبهای ورودی متن ، یا چاپ از کاربردهایی همچون ویرایشگر متن پیشرفته KDE تأثیر ندارد.) کاربردها در ارسال عمومی پست‌اسکریپت به سیستم چاپ ، و ارسال اختصاصی » kate « ، برای کنترل ورودی چاپ ، گردانکهای مخصوص به خود دارد.. نکته اضافی برای کاربران توان: این عنصر ونک KDEPrint با پارامتر گزینه کار خط فرمان CUPS تطابق دارد:-o cpi=... ‧ مثال: » ۸ « یا » ۱۲ «-o lpi=... ‧ مثال: » ۵ « یا » ۷ «-o columns=... ‧ مثال: » ۲ « یا » ۴ «
en Top Margin. This spinbox/text edit field lets you control the top margin of your printout if the printing application does not define its margins internally. The setting works for instance for ASCII text file printing, or for printing from KMail and Konqueror.. Note: This margin setting is not intended for KOffice or OpenOffice. org printing, because these applications (or rather their users) are expected to do it by themselves. It also does not work for PostScript or PDF file, which in most cases have their margins hardcoded internally. Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o page-top=... ‧ use values from " ‧ " or higher. " ‧ " is equal to ‧ inch
fa حاشیۀ بالا. این حوزۀ ویرایش جعبۀ دوار/متن به شما اجازه می‌دهد که حاشیۀ بالایی نتیجۀ چاپی خود را در صورتی که کاربرد چاپ به صورت درونی حاشیه‌های آن را تنظیم نکرده باشد، کنترل کنید. تنظیم برای مثال برای چاپ پروندۀ متن اسکی ، یا برای چاپ از KMail و Konqueror کار می‌کند. نکته: این تنظیمات حاشیه برای چاپ KOffice یا OpenOffice. org در نظر گرفته نشده است ، زیرا این کاربردها) یا بیشتر کاربران آنها (باید خودشان این کار را انجام دهند. برای پروندۀ PDF یا پست‌اسکریپت هم که در اغلب موارد به صورت درونی ، حاشیه‌های اختصاصی دارندکار نمی‌کند. نکتۀ اضافی برای کاربران توان: این عنصر ونک KDEPrint ، با پارامتر گزینۀ کار خط فرمان CUPS تطابق دارد:-o page-top=... ‧ استفاده از مقادیر » ۰ « یا بیشتر از » ۷۲ « با یک اینچ برابر است
en Paper type: Select paper type to be printed on from the drop-down menu. The exact list of choices depends on the printer driver (" PPD ") you have installed. Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o MediaType=... ‧ example: " Transparency "
fa نوع کاغذ: نوع کاغذی که از گزینگان پایین افت بر روی آن چاپ می‌شود را انتخاب کنید. فهرست دقیق انتخابها به گردانندۀ چاپگر (« PPD ») که نصب کرده‌اید بستگی دارد. نکتۀ اضافی برای کاربران توان: این عنصر ونک KDEPrint ، با پارامتر گزینۀ کار خط فرمان CUPS تطابق دارد:-o MediaType=... ‧ مثال: » شفافیت «
en Pages per Sheet: You can choose to print more than one page onto each sheet of paper. This is sometimes useful to save paper. Note ‧: the page images get scaled down accordingly to print ‧ or ‧ pages per sheet. The page image does not get scaled if you print ‧ page per sheet (the default setting). Note ‧: If you select multiple pages per sheet here, the scaling and re-arranging is done by your printing system. However, some printers are independently capable of printing multiple pages per sheet. In which case you find the option in the printer driver settings. Be careful: if you enable multiple pages per sheet in both places, your printout will not look as you intended. Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o number-up=... ‧ examples: " ‧ " or " ‧ "
fa صفحات هر برگه: می‌توانید انتخاب کنید که بیش از یک صفحه روی هر برگ از صفحه چاپ شود. بعضی اوقات برای صرفه جویی در کاغذ مفید است. نکتۀ: ۱ مقیاس تصاویر صفحه بر اساس چاپ ۲ یا ۴ صفخه هر برگه ، کم می‌شو‌د. اگر در هر برگه یک صفحه چاپ کنید) تنظیم پیش‌فرض (تصویر صفحه بدون مقیاس است. نکتۀ ۲: در اینجا اگر چند صفحه در هر برگ را انتخاب کنید ، مقیاس‌بندی و ترتیب دوباره با سیستم چاپ شما صورت می‌گیرد. آگاه باشدکه برخی چاپگرها می‌توانند خودشان در هر برگۀ چند صفحه چاپ کنند. در این صورت، گزینه را در تنظیمات گردانندۀ چاپگر می‌یابید. مراقب باشید: اگر چند صفحه در هر برگ را در هر دو محل فعال کنید ، نتیجۀ چاپی شما شبیه آنچه می‌خواهید نیست. نکتۀ اضافی برای کاربران توان: این عنصر ونک KDEPrint ، با پارامتر گزینۀ کار خط فرمان CUPS تطابق دارد:-o number-up=... ‧ مثالها: » ۲ « یا » ۴ «
en Lines Per Inch This setting controls the vertical size of characters when printing a text file. The default value is ‧, meaning that the font is scaled in a way that ‧ lines per inch will be printed. Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o lpi=... ‧ example " ‧ " or " ‧ "
fa خطوط در هر اینچ این حالت اندازۀ عمودی نویسه‌ها هنگام چاپ یک پروندۀ متن را کنترل می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۶ است ، یعنی قلم به نحوی مقیاس می‌شود که در هر اینچ ۶ نویسه چاپ شود. نکتۀ اضافی برای کاربران توان: این عنصر ونک KDEPrint ، با پارامتر گزینۀ کار خط فرمان CUPS تطابق می‌کند:-o lpi=... ‧ مثال: " ۵ " یا " ۷ "
en Paper source: Select paper source tray for the paper to be printed on from the drop-down menu. The exact list of choices depends on the printer driver (" PPD ") you have installed. Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o InputSlot=... ‧ examples: " Lower " or " LargeCapacity "
fa متن کاغذ: برای چاپ از گزینگان پایین افت روی کاغذ سینی متن کاغذ را انتخاب کنید. فهرست دقیق انتخابها به گردانندۀ چاپگر (« PPD ») که نصب کرده‌اید بستگی دارد. نکتۀ اضافی برای کاربران توان: این عنصر ونک KDEPrint با پارامتر گزینۀ کار خط فرمان CUPS تطابق دارد:-o InputSlot=... ‧ مثالها: » ظرفیت بالا « یا » ظرفیت پایین «
en HP-GL Print Options All options on this page are only applicable if you use KDEPrint to send HP-GL and HP-GL/‧ files to one of your printers. HP-GL and HP-GL/‧ are page description languages developed by Hewlett-Packard to drive Pen Plotting devices. KDEPrint can (with the help of CUPS) convert the HP-GL file format and print it on any installed printer. Note ‧: To print HP-GL files, start 'kprinter ' and simply load the file into the running kprinter. Note ‧: The 'fitplot ' parameter provided on this dialog does also work for printing PDF files (if your CUPS version is more recent than ‧.‧). Additional hint for power users: These KDEPrint GUI elements match with CUPS commandline job option parameters:-o blackplot=... ‧ examples: " true " or " false "-o fitplot=... ‧ examples: " true " or " false "-o penwidth=... ‧ examples: " true " or " false "
fa HP-GL گزینههای چاپ همۀ گزینههای این صفحه فقط در صورتی قابل اعمالند ، که برای ارسال پرونده‌های HP-GL و HP-GL/‧ به یکی از چاپگرهای خود از KDEPrint استفاده کنید. HP-GL و HP-GL/‧ زبانهای توصیف صفحه هستند که توسط هولت پکارد به منظور گرداندن دستگاه‌های رسم قلمی ایجاد شدند. KDEPrint (با کمک CUPS) می‌تواند قالب پرونده HP-GL را بازیابی کند ، و آن را روی هر چاپگر نصب‌شده‌ای چاپ کند. نکته ۱: برای چاپ پرونده‌های HP-GL ، « kprinter » را آغاز کنید و پروندۀ را به راحتی در kprinter در حال اجرا بارگذاری کنید. نکته ۲: پارامتر « fitplot » که در این محاوره قرار دارد برای چاپ پرونده‌های PDF هم کار می‌کند(اگر نسخۀ CUPS شما جدیدتر از ۱. ۱. ۲۲ باشد). نکتۀ اضافی برای کاربران توان: این عناصر ونک KDEPrint ، با پارامترهای گزینۀ کار خط فرمان CUPS تطابق دارند:-o blackplot=... ‧ مثالها: » درست « یا » نادرست «-o fitplot=... ‧ مثالها: » درست « یا » نادرست «-o penwidth=... ‧ مثالها: » درست « یا » نادرست «
en Print Job Billing and Accounting Insert a meaningful string here to associate the current print job with a certain account. This string will appear in the CUPS " page_log " to help with the print accounting in your organization. (Leave it empty if you do not need it.) It is useful for people who print on behalf of different " customers ", like print service bureaux, letter shops, press and prepress companies, or secretaries who serve different bosses, etc. Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o job-billing=... ‧ example: " Marketing_Department " or " Joe_Doe "
fa چاپ حساب و صورت حساب کار یک رشتۀ پر معنی در اینجا درج کنید ، تا کار چاپ جاری با حساب مشخص ارتباط یابند. این رشته در CUPS » ثبت ـ صفحه « ظاهر می‌شود ، تا به چاپ حساب در سازمان شما کمک کند.) اگر احتیاج ندارید آن را خالی بگذارید (. برای افرادی مفید است که برای » مشتریهای « مختلف ، مانند دفتر خدمات چاپ ، تایپ و تکثیریها ، شرکتهای انتشاراتی ، یا دبیرانی که به رؤسای مختلف خدمت می‌کنند و غیره ، چاپ می‌کنند. نکتۀ اضافی برای کاربران توان: این عنصر ونک KDEPrint ، با پارامتر گزینۀ کار خط فرمان CUPS تطابق می‌کند:-o job-billing=... ‧ مثال: « Marketing_ Department » یا « Joe_ Doe »
en Equalize: This option adjusts the brightness of colors across the active image so that the histogram for the value channel is as nearly as possible flat, that is, so that each possible brightness value appears at about the same number of pixels as each other value. Sometimes Equalize works wonderfully at enhancing the contrasts in an image. Other times it gives garbage. It is a very powerful operation, which can either work miracles on an image or destroy it
fa برابرسازی: این گزینه روشنایی رنگها را در سراسر تصویر فعال میزان می‌کند به طوری که سابقه‌نما برای مجرای مقدار به نزدیکی همواری ممکن است ، یعنی ، به طوری که هر مقدار روشنایی ممکن در حدود تعداد مشابه تصویرهای دانه‌ای نظیر هر مقدار دیگر ظاهر می‌شود. گاهی اوقات برابرسازی به طور عجیبی بر حسب افزایش سایه روشنی در یک تصویر کار می‌کند. مواقع دیگر زباله می‌دهد. یک عمل بسیار قوی است که می‌تواند هم به طور معجزه‌آسایی در یک تصویر کار کند هم می‌تواند آن را از بین ببرد
en Brightness: Slider to control the brightness value of all colors used. The brightness value can range from ‧ to ‧. Values greater than ‧ will lighten the print. Values less than ‧ will darken the print. Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o brightness=... ‧ use range from " ‧ " to " ‧ "
fa روشنایی: لغزان جهت کنترل مقدار روشنایی همۀ رنگهایی که استفاده شده‌اند. مقدار روشنایی از ۰ تا ۲۰۰ قابل تغییر است. مقادیر بیش از ۱۰۰ چاپ را روشن می‌کنند. مقادیر کمتر از ۱۰۰ چاپ را تیره می‌کنند. نکتۀ اضافی برای کاربران توان: این عنصر ونک KDEPrint ، با پارامتر گزینۀ کار خط فرمان CUPS تطابق دارد:-o روشنایی=... ‧ استفاده از گسترۀ » ۰ « تا » ۲۰۰ «
en Saturation: Slider to control the saturation value for all colors used. The saturation value adjusts the saturation of the colors in an image, similar to the color knob on your television. The color saturation value can range from ‧ to ‧. On inkjet printers, a higher saturation value uses more ink. On laserjet printers, a higher saturation uses more toner. A color saturation of ‧ produces a black-and-white print, while a value of ‧ will make the colors extremely intense. Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o saturation=... ‧ use range from " ‧ " to " ‧ "
fa اشباع: لغزان جهت کنترل مقدار اشباع برای همۀ رنگهای مصرفی. مقدار اشباع ، اشباع رنگهای یک تصویر را ، همانند گردانک تلویزیون تنظیم می‌کند. مقدار اشباع رنگ از ۰ تا ۲۰۰ متغیر است. در چاپگر مرکب افشان ، هر چه مقدار اشباع بیشتری باشد ، جوهر بیشتری استفاده می‌شود. در چاپگرهای لیزری ، هر چه اشباع بیشتر باشد جوهر بیشتری استفاده می‌شوذ. اشباع رنگ ۰ باعث چاپ سیاه و سفید می‌شود ، در حالی که مقدار ۲۰۰ رنگها بسیار تند می‌کند. نکتۀ اضافی برای کاربران توان: این عنصر ونک KDEPrint ، با پارامتر گزینۀ کار خط فرمان CUPS تطابق دارد:-o اشباع=... ‧ استفاده از گسترۀ » ۰ « تا » ۲۰۰ «
en Check this option to enable the power saving features of your display
fa برای فعال کردن ویژگیهای ذخیرۀ توان صفحه ‌نمایش خود ، این گزینه را علامت بزنید
en Gamma: Slider to control the gamma value for color correction. The gamma value can range from ‧ to ‧. A gamma value greater than ‧ lightens the print. A gamma value less than ‧ darkens the print. The default gamma is ‧. Note: the gamma value adjustment is not visible in the thumbnail preview. Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o gamma=... ‧ use range from " ‧ " to " ‧ "
fa گاما: لغزان جهت کنترل مقدار گاما برای اصلاح رنگ. مقدار گاما از ۱ تا ۳۰۰۰ متغیر است. مقادیر گاما بیشتر از ۱۰۰۰ چاپ را روشن می‌کند. مقدار گاما کمتر از ۱۰۰۰ چاپ را تیره می‌کند. گاما پیش‌فرض ۱۰۰۰ است. نکته: تنظیم مقدار گاما در پیش‌نمایش ریزنقش دیده نمی‌شود. نکتۀ اضافی برای کاربران توان: این عنصر ونک KDEPrint ، با پارامتر گزینۀ کار خط فرمان CUPS تطابق دارد:-o gamma=... ‧ استفاده از گسترۀ » ۱ « تا » ۳۰۰۰ «
en Output Settings: Here you can determine the number of copies, the output order and the collate mode for the pages of your printjob. (Note, that the maximum number of copies allowed to print may be restricted by your print subsystem.) The 'Copies ' setting defaults to ‧. Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o copies=... ‧ examples: " ‧ " or " ‧ "-o outputorder=... ‧ example: " reverse "-o Collate=... ‧ example: " true " or " false "
fa تنظیمات خروجی: در اینجا می‌توانید تعداد رونوشتها ، ترتیب خروجی و حالت مقابله برای صفحات کار چاپ خود را تعیین کنید.) توجه داشته باشید که تعداد بیشینۀ رونوشتی که چاپ می‌شود ، ممکن است با زیرسیستم چاپ شما محدود شود.) پیش‌فرض تنظیم » رونوشتها « به ۱. نکتۀ اضافی برای کاربران توان: این عنصر ونک KDEPrint ، با پارامتر گزینۀ کار خط فرمان CUPS تطابق دارد:-o copies=... ‧ مثالها: » ۵ « یا » ۴۲ «-o outputorder=... ‧ مثال: معکوس کردن «-o Collate=... ‧ مثال: » درست « یا » نادرست «
en Page size: Select paper size to be printed on from the drop-down menu. The exact list of choices depends on the printer driver (" PPD ") you have installed. Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o PageSize=... ‧ examples: " A‧ " or " Letter "
fa اندازۀ صفحه: اندازۀ کاغذ را انتخاب کنید تا از گزینگان پایین افت روی آن چاپ شود. فهرست دقیق انتخابها به گردانندۀ چاپگر (« PPD ») که نصب کرده‌اید بستگی دارد. نکتۀ اضافی برای کاربران توان: این عنصر ونک KDEPrint ، با پارامتر گزینۀ کار خط فرمان CUPS تطابق دارد:-o PageSize=... ‧ مثالها: » A‧ « یا » حرف «
نمایش صفحه 1. یافت 2262 احکام مطابق با عبارت Power Options.موجود در 9.734 MS.حافظه های ترجمه شده توسط انسان ایجاد می شود ، اما تراز وسط قرار دارد توسط کامپیوتر ، که ممکن است اشتباهات باعث شده است. آنها از منابع مختلف دارد ، می آیند و بررسی نیست. هشدار داده می شود.